Lilli Alanen

Att förstå mänsklig handling. Natur, handlingsbegrepp, och värde i den västerländska filosofiska traditionen.
Vår förståelse av handlingar avgör hur vi ser på oss själva och andra. Vad innebär det att handla rationellt? Att ha skäl för en handling? Att själva orsaka den eller att styras av omständigheterna? Vad är grunden till att handlingar är moraliskt riktiga eller goda? Vilken roll spelar den moraliska karaktären i vår bedömning av handlingar? är våra vanliga uppfattningar om skäl, rationell överläggning, mål och moraliskt ansvar, förenliga med dagens vetenskapliga syn på naturen? De frågor och föreställningar kring handling som vi idag möter inom filosofi och vetenskap, politik och samhällsdebatt, har formats av tidigare filosofiska diskussioner. Att studera dessa ger oss möjlighet att problematisera och reflektera över begrepp och utgångspunkter vi idag tar för självklara. Projektet sammanför forskare från filosofins olika delområden för att analysera handlingsbegreppets mångfacetterade problematik och historiska bakgrund från antiken till nya tidens början, med fokus på den tidigare outforskade växelverkan mellan inflytelserika grekiska, arabiska och latinska teoribildningar. Målet är att undersöka hur detta tankegods omvandlades under renässansen och den tidigmoderna perioden i anpassningen till den framväxande mekanistiska naturvetenskapens nya förklaringsideal, och att klargöra dess betydelse för 1600- och 1700-talets mest inflytelserika filosofiska teorier om handling, kausalitet och frihet och deras status i den vetenskapliga världsbilden.

Lilli Alanen, Pauliina Remes, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

2007-2014

Understanding Agency var ett 6-årigt forskningprogram (som forskade mellan 2008 och 2013) med 17 medverkande forskare, anställda under längre eller kortare perioder anställda. Projektet initierades och leddes det första året av Lilli Alanen (Uppsala), och från 2009 av Pauliina Remes med Tomas Ekenberg som biträdande projektledare. Syftet var att studera historiskt inflytelserika föreställningar om agentskap och handling, både för att öka förståelsen av historiska handlingsförklaringar och för att belysa den filosofiska och begreppsliga bakgrunden till nutida teorier och problemställningar. Agentskap betraktades från olika synvinklar: som ett metafysiskt, psykologiskt, etiskt och politiskt fenomen. De tänkare som undersöktes sträckte sig från Aristoteles och ett urval medeltida och tidigmoderna tänkare ända fram till samtida neo-aristoteliska filosofer och deras handlingsrelaterade teorier.

Det ursprungliga målet, som anges i ansökan, var "studiet av inflytelserika föreställningar och filosofiska problem som rör begreppen handling och mänskligt agentskap i alla dess olika aspekter mot deras historiska bakgrund". Under programmets gång reviderades det i följande avseende:

o Studiet av inflytelserika filosofiska teorier som format vårt tänkande om hur mänskligt agentskap förstås och förklaras, med beaktande både av de historiska rötterna till dagens föreställningar och alternativa synsätt, vilka i dag ter sig främmande eller överraskande.

Även om nutida problemställningar har format vårt sätt att närma oss frågorna om handling och agentskap, har vårt arbete varit inriktat på i främsta hand historiska teorier. Ändringen berodde dels på budgetrestriktioner, dels på tillgängliga forskarresurser..

Den slutliga programstrukturen var följande:

o Två tematiska huvudindelningar: I Kausalitet och Natur; II: Etik och Samhälle, uppdelade i fem periodiskt och tematiskt indelade delprojekt.
o En styrgrupp omfattande lektorer och professorer (4: Lilli Alanen, pensionerad 2008, Lena Halldenius, Dugald Murdoch, Pauliina Remes) samt post-doc forskare (Tomas Ekenberg , Frans Svensson och efter Murdochs pensionering Marcel Quarfood.) Under Remes föräldraledighet 2010, leddes projektet av Ekenberg biträdd av Svensson.
o Övriga medlemmar: Ulrika Björk, Henrik Bohlin, Robert Callergård, Erik Eliasson, Gösta Grönroos, Peter Myrdal, och Charlotta Weigelt.
o Associerade medlemmar, mestadels externt finansierade (3: Lorenzo Casini (Uppsala), Jari Kaukua (Jyväskylä), Henrik Lagerlund (Western Ontario).
o Två doktorander som arbetade på programmets teman: Erik Åkerlund, FD 2011 (handledare Tomas Ekenberg) och Peter Myrdal FD 2012(handledare Lilli Alanen).

Förutom vetenskapliga resultat gav programmet tillfälle till fokuserat forskningsarbete och bidrog därmed till att skapa stabilitet i karriären för många av dess medlemmarna som gavs tillfälle till längre och kortare perioder av koncentrerad forskning. Casini, Ekenberg, Eliasson, och Halldenius har blivit docenter. Ekenberg, Quarfood och Svensson fick forskningsassistenturer. Halldenius utnämndes till professor i mänskliga rättighetsstudier i universitet i Lund. Mer allmänt har programmet bidragit till att skapa en dynamisk och internationellt synlig, framgångsrik forskarmiljö i filosofins historia i Sverige.

Programmets internationella förankring

Från början har programmet haft en mycket stark internationell förankring genom sin rådgivande panel: Julia Annas (Arizona), John Cooper (Princeton), Taneli Kukkonen (Otago, Jyväskylä), John Carriero (UCLA), David Owen (Arizona); Susan James (Birkbeck College) och Fred Stoutland (Uppsala). Samtliga ledamöter i delegationen besökte Uppsala, Stockholm eller Malmö.

Projektmedlemmar har bjudits in till ett stort antal internationella konferenser, och några har också tillbringat längre tider utomlands Lilli Alanen var inbjuden som gästprofessor vid UCBerkeley under 2009, och Peter Myrdal som gästande lektor i UCLA 2012-13. Samarbetet med UCLA har intensifierats på många sätt , bl.a. genom John Carriero's besök i Uppsala). Lena Halldenius har med Quentin Skinner och Martin van Gelderen varit en av kärnmedlemmarna i forskningsnätverket Freedom and the Construction of Europe.

Några medlemmar i programmet har inbjudits att medverka med andra forskningsprojekt i Skandinavien. Till exempel Gösta Grönroos och Pauliina Remes har, på inbjudan av programmet Ethics in Antiquity: The Quest for the Good Life, vistats vid Centre for Advanced Study i Oslo, medan Ekenberg samarbetat med filosofihistoriska Centre of Excellence projekt i Helsingfors och Jyväskylä. Peter Myrdal är partner i den nya forskningsgruppen "On the Conceptual History of Goodness: Working towards a New Understanding of Ethics".

Medlemmarna har organiserat ett stort antal internationella konferenser, totalt 21 konferenser (exklusive reguljära seminarier i Uppsala). Värt ett särskilt omnämnande är det år 2008 genomförda symposiet om aristoteliska handlingsteoretiska influenser som gav programmet möjligheter att definiera sitt sätt att förstå sambandet mellan filosofins historia med den nutida filosofin. Bland talarna fanns framträdande tänkare inom handlingsfilosofin (t.ex. John MacDowell, Michael Thompson, och David Charles).

Som exempel på internationellt och skandinaviskt samarbete kan nämnas den stora call-for-papers-konferensen som anordnades i Uppsala tillsammans med det av Europeiska forskningsrådet finansierade projektet "Subjectivity, Selfhood and Agency in the Arabic and Latin Traditions" (Taneli Kukkonen, Jyväskylä), samt den av Birkbeck College i London arrangerade konferensen om den politiska och sociala filosofen Mary Wollstonecraft. Föredragen i dessa konferenser utgör grunden för kommande, internationella publikationer.

Slutligen kan nämnas att Uppsala igen besöktes av några av de tongivande gestalterna inom dagens handlingsteori och dess historia (t.ex. Jennifer Hornsby och Dorothea Frede) i anslutning till en minneskonferens för en av medlemmarna i programmets rådgivande panel, Fred Stoutland. Konferensens föredrag kommer att publiceras i ett kommande specialnummer av Philosophical Topics.

Programmets viktigaste resultat

När det gäller antikens filosofi, koncentrerade sig programmet på två olika områden: förståelsen av de centrala, klassiska texterna av Aristoteles och den mindre kända utvecklingen i senantiken. Medan den allmänna bilden av de klassiska texterna av Aristoteles beträffande fysik och etik är relativt välkända, finns det flera frågor som fortfarande kräver en detaljerad analys. Gösta Grönroos har arbetat med frågan om i vilken mån lust och även den intellektuella njutningen kan ha bidragit till Aristoteles rationalistisk etiska teori. Charlotta Weigelt problematiserade Aristoteles användning av metaforer för artificiell produktion av orsakssamband och har pekat på risken för att minska det aristoteliska kausala ramverket till effektiv kausalitet.

Genom sin tunga betoning av den mindre kända filosofiska perioden senantiken, följde programmet den internationella trenden där antikens kanon breddas till att omfatta postaristoteliska författare såsom Alexander av Afrodisias, Plotinos, och många andra. Här har två av medlemmarna, Eliasson och Remes, brutit ny mark genom att visa hur platonska och aristoteliska uppfattningar om agentskap har vidareutvecklats under senantiken. Insikten att det senantika filosoferandet, som ibland kallats för 'mystiskt', faktiskt också innehåller en praktisk, nästan tillämpad etik som saknas hos de flesta av klassiska filosoferna, är ett viktigt forskningsresultat.

Forskning som gjorts inom programmet om förhållandet mellan den arabiska och den latinska medeltida filosofin visar också, att en djupare förståelse för handling och agentskap kräver ytterligare arbete inom filosofisk psykologi och beträffande de metafysiska antaganden som ligger till grund för begreppet själ. Jari Kaukuas forskning om islamisk filosofi bygger vidare på trenden att bredda den filosofiska kanon från västerländsk filosofi till det av arabiska tänkare.

Arbetet inom etikdivisionen är anmärkningsvärt inte bara för sina internationella publikationer utan också genom sin inverkan på den nationella diskussionen. Medan intresset för dygderna och beröringspunkten mellan dygderna och det mänskliga goda - som betonas av Aristoteles och av samtida neo-aristoteliker - blomstrat inom engelskspråkig moralfilosofi under de senaste fem eller sex decennierna, är det inte förrän helt nyligen detta intresse har blivit märkbart även inom det svenska filosofiska samfundet. Detta är till stor del på grund av det arbete som medlemmarna i programmet (t.ex. Frans Svensson och Gösta Grönroos) har gjort.

Den mekanistiska och deterministiska synen på det fysiska universum som utvecklas under den tidigmoderna perioden ledde också till omtolkningar och omvandlingar av begreppen agentskap och orsak liksom av traditionella föreställningar om substans, rationell handling och sambandet mellan aktioner och passioner. Lilli Alanen har granskat de nya föreställningar om självet som substans och om viljan som försvarades av Descartes, samt upplösningen av de samma genom den kritik som hans efterföljare Spinoza och Hume riktade mot desamma. Hon visar hur deras teorier om passionernas mekanismer underminerar grunderna för tron på viljans frihet och förändrar synen på rationalitet och relationen mellan förnuft och känsla..

Peter Myrdal har försvarat en ny tolkning av Leibniz begrepp av kraft och dess konsekvenser för Leibniz medvetandefilosofi. Dugald Murdoch har undersökt Humes diskussion om induktiv logik och dess betydelse för mänskligt handlande. Henrik Bohlin har utvecklat en ny tolkning av Humes syn på kulturrelativism och analys av förhållandet mellan förnuft och känsla i moraliskt och praktiskt tänkande. Robert Callergård har visat att Reid var skeptisk till Newtonsk användning av begreppet kraft i argumenten för teismen - den typ av stöd, från fysiken till religionen, såg han som estetiskt snarare än vetenskapligt. Marcel Quarfoods forskning visar dessutom att den effekt som aristoteliskt inflytande på handlingsförklaringar har i både tidiga moderna och samtida teorier är oväntat djup.

Medlemmarna i gruppen som fokuserar på politisk handling har stärkts i övertygelsen om vikten av att undersöka de politiska villkoren som en förutsättning för mänskligt handlande. Den internationella forskningen om Mary Wollstonecraft, som dominerats av biografiska och litterära studier har kompletterats med en ny politiskt-filosofisk inriktning

Halldenius och Ulrika Björks arbete har varit betydelsefull också genom att den bidragit till en förstärkning av den feministiska inriktningen på studier av tidig modern och modern politisk filosofi.

Nya forskningsfrågor som har genererats av programmet

Många medlemmar fortsätter arbetet med problemen kring agentskap och handling, i några fall med förändrade infallsvinklar eller andra filosofiska teorier. Remes, till exempel, har noterat att nyplatonska teorier om handling är svåra att studera eftersom det finns nästan inget arbete på Platons handlingsfilosofi. Marcel Quarfood fortsätter att arbeta på ett nytt tema som växte direkt från projektet: hur Kant bildar en förmedlande länk i förklaringen av de särskilda sätt på vilka Aristoteles är närvarande i Elisabeth Anscombes och Michael Thompsons filosofi. Alanens och Myrdals arbete om handling och kraft i tidig modern tid öppnar nya perspektiv på begreppen substans, agentskap, handling, om betydelsen av idén om det rationella samfundet och samarbetet inom den tidigmoderna filosofin.

När det gäller tidigmoderna idéer om politisk handling, rättigheter och politisk frihet mera allmänt har Halldenius forskning bidragit till att lyfta fram behovet av fördjupade studier av republikanska teorier om frihet, relationen mellan republikanism och feminism, och betydelsen av lagars och institutioners ontologiska status för förståelsen av politisk frihet och rättigheter.

Några mycket konkreta projekt har utgått från UA-aktiviteterna. Till exempel, i sin tid som medlem av programmet, kunde Myrdal formulera en ny, ansluten forskningsprojekt "The Metaphysics of the Good Life: Leibniz on Human Good, Perfection and Happiness", som nyligen har fått finansiering för 3 år från VR .

Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamhället

En av programmets publikationer, Förnuft, känsla och moral: Perspektiv i David Hume (Thales 2011), redigerad av Robert Callergård, är avsedd för publiken utöver den akademiska.

Många av medlemmarna har gett presentationer samt skrivit artiklar för bredare publik. Till exempel Lena Halldenius anlitas regelbundet som expert för omdebatterade frågor om mänskliga rättigheter i Sverige. Ulrika Björk tar flitigt del i diskussioner och möten för den bredare allmänheten som expert av fenomenologi, demokrati och Hannah Arendt.

Programmets viktigaste publikationer:

En gemensam volym är under arbete: Tomas Ekenberg & Lena Halldenius (red.) Understanding Agency - Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition (13 artiklar, varav 10 från programmet, kompletterade med 3 externa bidragsgivare, avsedd för publikation av Springer).

Dessutom har programmet resulterat i två svenska tematiska antologier som publicerades i Filosofisk tidskrift (redigerad av Lorenzo Casini), och Tidskrift för Politisk Filosofi (redigerad av Lena Halldenius).

Lena Halldenius ska därtill redigera två samlingar i samband med programmet: Mary Wollstonecraft and Enlightenment Philosophy som publiceras senare i år i tidskriften Hypatia. Den andra av Halldenius konferenser ligger till grund för en redigerad volym på Wollstonecrafts politiska och sociala filosofi, som Oxford University Press har meddelat intresse.

Antologin Essays on Anscombe's Intention (Harvard 2011), redigerad av Anton Ford, Jennifer Hornsby, och Fred Stoutland, hör inte, i strikt mening, till programmets prestationer, men fick sitt ursprung i den första, stora konferensen anordnad av programmet.

Sist men inte minst vill vi fästa uppmärksamhet vid att det finns många framstående internationella vetenskapliga artiklar, som publicerats eller ska publiceras i respekterade akademiska tidskrifter och tryck.

Programmets publiceringsstrategi med kommentarer

Vår huvudsakliga fokusering har varit publicering av våra forskningsresultat i internationella tidskrifter och redigerade samlingar, samt produktion av en samling egna artiklar. För det andra, har vi syftat till att göra många av dessa resultat tillgängliga på svenska, genom temanummer i svenska filosofitidskrifter.

Open access-krav infördes i mitten av programmets förlängning. Tyvärr betonar vissa tidskrifter och förlag fortfarande sina rättigheter till de publicerade texterna. Vi har försökt att följa kravet, när så är möjligt, speciellt genom Diva, individuella webbsidor av medlemmarna, och Academia.edu.

Publikationer

Understanding Agency, Bibliography
(see also http://www.agency.filosofi.uu.se/node6)


Lilli Alanen
    (http://www.filosofi.uu.se/om_oss/Personal/Alanen__Lilli_/):

 “The Second Meditation and the nature of the mind”, in David Cunning (ed.) The Cambridge Companion to Descartes’s Meditations, Cambridge University Press, (2014).
 “Emotions in the Seventeenth and Eighteenth Century”, in S. Knuuttila and J. Sihvola (eds.) Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind, Springer, Dordrecht (2014). http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6967-0/page/2#page-1
 ”Förstående och aktivitet i Spinoza’s etiken” Filosofisk Tidskrift 34 (2013).
“The Role of Will in Descartes’ Account of Judgment”,  in Karen Detlefsen (ed.)  Descartes’ ¬Meditations: A Critical Guide, Cambridge University Press (2013).
 “Spinoza on Passions and Self-Knowledge: The Case of Pride”, in Emotion and Reason in Medieval and Early Modern Philosophy, ed. Martin Pickavé and Lisa Shapiro, Oxford University Press (2012).
 “Spinoza on the Human Mind”,  Midwest Studies in Philosophy 35 (2011).
“The Metaphysic of Error and Will” , in Descartes’ Meditations, A. Kemmerling (ed.), Akademie Verlag (2009).
Review article on J. Cottingham, Cartesian Reflections-Essays on Descartes’s Philosophy, for Notre Dame Philosophy Review, August (2009).
“Aristotle and Descartes on Virtue and the Supreme Good”, in Vänskap-för Ulla Holm, Daidalos (2009).
  “Omnipotence, Modality, and Conceivability”, in A Companion to Descartes, J. Broughton & J. Carriero (eds.), Blackwell (2008).
“Descartes’s Mind-Body Composites, Psychology and Naturalism”, Inquiry 51; Special Issue on Naturalism in Modern Philosophy, M. Kisner (ed.) (2008).
“Cartesian Scientia and the Human Soul”, Vivarium 3; Special issue on Transformations of the Soul: Aristotelian Psychology 1250-1650, D. Perler (ed.). (2008).

Forthcoming and in preparation:

 “The Metaphysics of Affects or the Unbearable Reality of Confusion”, M. Della Rocca (ed.)  The Oxford Handbook of Spinoza, Oxford University Press ( in press)
“Self-Awareness and Cognitive Agency in Descartes’s Meditations”, in M. Gustafsson and E. Minar, Special Issue honoring the memory of Frederick Stoutland, Philosophical Topics.
“Affects and Ideas in Spinoza’s Theory of Affects” in A. Cohen and R. Stern (eds.) Thinking About Emotions: A Philosophical History,  Oxford University Press  (submitted)
“Spinoza on Affectivity and Cognitive Perfection”, Noa Naaman (ed.)
“Moral Liberty in Descartes and Reid” for Ekenberg, T. & Halldenius, L. (eds.) Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition, forthcoming.


Ulrika Björk (http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_461624; http://www.filosofi.uu.se/om_oss/Personal/Bjork__Ulrika_/):

”Om skuld och universellt ansvar.” Tidskrift för politisk filosofi (2014; forthcoming).
”Försonande katharsis hos Aristoteles och Arendt.” Filosofisk tidskrift (2013).
”Försonande upprepning. Berättandet och det förflutnas mening hos Hannah Arendt.” Kritiker 27 (2013).
Björk, Ulrika & Anders Burman (utg.) Konsten att handla – konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska. Stockholm: Axl Books (2011).
”Natalitet, handlande och frihet. Arendts bidrag till händelsens fenomenologi.” Konsten att handla – konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska. Stockholm: Axl Books (2011).
”Expansionens logik: Hannah Arendt om imperialismens politiska idé”. Subaltern 4 (2011).
Björk, Ulrika & Käll, Lisa Folkmarson (eds.) Kropp, stil och andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi. Göteborg: Daidalos (2010).
”Paradoxes of Femininity in Simone de Beauvoir’s Philosophy.” Continental Philosophy Review 43, 2010. Eds. U. Björk & L. Käll, Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi, Göteborg: Daidalos (2010).
”Uttrycket och etikens villkor hos Simone de Beauvoir”, in Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi, U. Björk & L. Käll (eds.), Göteborg: Daidalos (2010).


Henrik Bohlin (http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_347621):

“En universell moral på känslornas grund. Humes argument mot polygami och kulturrelativism”, Filosofisk tidskrift 3 (2013).
 ”Sympati och empati i David Humes teori om människans natur”, i Henrik Bohlin & Jakob Eklund (red.), Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur (2013).
”Universal moral standards without an Archimedean point: Hume’s refutation of relativism in ‘A Dialogue’, Philosophy 88 (2013) http://journals.cambridge.org/repo_A90iwJ4j
”The Problem of Cultural Relativism in Hume’s ‘A Dialogue’”, i Tatyana Artemyeva & Mikhail Mikeshin (red.), David Hume and Northern Europe, St. Petersburg & Helsingfors 2012: Helsingfors universitets forskarkollegium & St. Petersburg Center for the History of Ideas, http://ideashistory.org.ru/pdfs/a37.pdf
”Sympati, tolkning och inlevelse; Hume som hermeneutiker”, i Robert Callergård  (red.), Förnuft, känsla och moral. Perspektiv på David Hume. Stockholm: Thales (2011).
 ”Sympathy, Understanding, and Hermeneutics in Hume’s Treatise”, Hume Studies 35 (2009).

Forthcoming/in preparation:

”‘Effects on the Mind’ as Objects of Reasoning: A Perspectivist Reading of the Reason-Passion Relation in Hume’s Sentimentalism”, under granskning för Hume Studies.


Robert Callergårdh (http://people.su.se/~rcall/sv.htm):

“Riktad uppmärksamhet – en hypotes om David Humes filosofi och metafilosofi”, Filosofisk tidskrift 3 (2013).
Förnuft, känsla, moral – perspektiv på David Hume, Thales: Stockholm (2012).
 “Aktivitet och allmänbegrepp i Humes modell för medvetandet” i (red. Callergård) Förnuft, känsla och moral – perspektiv på David Hume.
 “Thomas Reid on Reidian Religious Belief Forming Faculties”, författad tillsammans med Ryan Nichols, California State University Fullerton, The Modern Schoolman 88, (2011).

Forthcoming/in preparation:

“On Thomas Reid’s allegedly Newtonian Science of the Human Mind.”


Tomas Ekenberg:

“Auktoritet och den fria viljan hos Anselm, Kant and R. P. Wolff [Authority and Freewill in Anselm, Kant and R. P. Wolff]” in Tidskrift för politisk filosofi (2012). http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2012-2/2012-2_006-016_ekenberg.html
“Power and Activity in Early Medieval Philosophy”, in The World as Active Power: Studies in the History of European Reason, J. Pietarinen & V. Viljanen (eds.), Brill (2009).
“La volonté abélardienne et la tradition augustinienne”, in Regards sur la France du Moyen Âge, O. Ferm and P. Förnegård (eds.), Scripta minora 18, Centre for Medieval Studies, Stockholm University (2009).

Forthcoming/in preparation:

“Practical Rationality and the Wills of Augustine's Confessions VIII”, forthcoming (spring 2014) in William Mann (ed.), Augustine's Confessions – Philosophy in Autobiography, Oxford: Oxford University Press.
”Voluntary Action and Original Sin in Anselm of Canterbury” forthcoming (2014-2015) in Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition (working title). Tomas Ekenberg and Lena Halldenius, eds.


Erik Eliasson:

 “Free choice in Middle-Platonism: The case of the Didascalicus’”, Sheppard, A. (ed.). Ancient Approaches to Plato’s Republic. Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 117 (2013).
“La filosofia tardo-antica: struttura e problemi: L’anima”, in Storia della filosofia tardo-antica, R. Chiaradonna (ed.), Carocci Roma (2012).
“Plotinus on Free will”, in Wille und Handlung in der Philosophie der Spätantike, T. Kobusch, J. Müller, & R. Hofmeister Pich (eds.), Beitraege zur Altertumskunde, de Gruyter, Berlin (2010).
“The account of voluntariness of virtue in the Anonymous Peripatetic commentary on Nicomachean Ethics 2-5”Oxford Studies in Ancient Philosophy 44 (2013).
“Magna Moralia 1187a29-1187b20: The Early Reception of Aristotle’s Notion of Voluntary
    Action”, in Oxford Studies in Ancient Philosophy  37 (2009).
 “La notion plotinienne du destin dans le traité 3”, Les Études Philosophiques 3 (2009).


Gösta Grönroos (http://su.avedas.com/converis/person/1010;jsessionid=f9ad57d2ae94d287937a2a3e7cec):

Review of Paula Gottlieb, The Virtue of Aristotle’s Ethics, in Notre Dame Philosophical Reviews 2009.09.37.

Forthcoming/inpreparation:

“Wish, motivation, and the human good in Aristotle”
“Why is Aristotle’s vicious person miserable?”


Lena Halldenius (http://www.hist.lu.se/person/LenaHalldenius):

“Mary Wollstonecraft’s Feminist Critique of Property. On Becoming a Thief From Principle”. Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy 29 (2014; forthcoming). Link: http://hypatiaphilosophy.org
“Freedom Fit for a Feminist? On the Feminist Potential of Quentin Skinner’s Conception of Republican Freedom”. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 17 (2014). Link: http://manchester.metapress.com/content/122826/
 “The Political Conditions for Free Agency. The Case of Mary Wollstonecraft”. In Quentin Skinner & Martin van Gelderen (eds.) Freedom and the Construction of Europe, Volume 2. Cambridge University Press (2013). Link: http://www.cambridge.org/se/academic/subjects/history/history-ideas-and-intellectual-history/freedom-and-construction-europe-volume-2?format=HB
“Förord till David Humes politiska och ekonomiska essäer”. In D. Hume Tankar om ett fullkomligt samhälle: Filosofiska essäer inom politik och ekonomi. Bokförlaget h:ström – Text & Kultur (2012).
“Liberty, Law, and Leviathan. Of Being Free From Impediments by Artifice”. Theoria. A Journal of Social and Political Theory 59, (2012). DOI: http://dx.doi.org/10.3167/th.2012.5913102
“David Humes politiska filosofi”. In Förnuft, känsla och moral. Perspektiv på David Hume. Robert Callergård (ed.). Stockholm: Bokförlaget Thales (2011). ISBN: 978-91-7235-084-7. Link: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=212
“The Progressive Form of the State. Kant on Freedom and Obligation under Law”. Constellations. An International Journal of Critical and Democratic Theory 18 (2011). DOI: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8675.2011.00638.x/abstract
Politiskt aktörskap i medeltida och tidigmodern filosofi (Editor and introduction). Temanummer av Tidskrift för politisk filosofi 16 (2012). Link: http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2012-2/index.html
“Hobbes om frihet, lag och artificiella handlingar”. Tidskrift för politisk filosofi. Vol. 16, no. 2, pp. 28-39, 2012. Link: http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2012-2/2012-2_028-039_halldenius.html
“Building Blocks of a Republican Cosmopolitanism. The Modality of Being Free”, European Journal of Political Theory 9 (2010).
“Liberty and its Circumstances – A Functional Approach”, in New Waves in Political Philosophy, B. de Bruin & C. Zurn (eds.) Basingstoke: Palgrave Macmillan (2009).
“The Tie that Binds. Cosmopolitan Obligation and the Primacy of Institutions”, in The Idea of Kosmopolis. History, Philosophy and Politics of World Citizenship, Lettevall & Klockar Linder (eds.) Södertörn Academic Studies 37 (2008).
“Frihet och filosofi som handling” in Hållbara värden. Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft, M. Cronqvist (ed.), Göteborg: Makadam Förlag, 2008. (Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2008)
Review of Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty (2008), in Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 13 (2009).
Review of Catherine Villanueva Gardner, Historical Dictionary of Feminist Philosophy (2006), in British Journal for the History of Philosophy 17 (2009).
Review of Alison Stone, Luce Irigaray and the Philosophy of Sexual Difference, in British Journal for the History of Philosophy 16 (2008).

Forthcoming/in preparation:

Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism (monograph). Under negotiation with Pickering & Chatto, London.
“Kant on Freedom and Obligation Under Law”, forthcoming in Constellations: An International Journal of Critical and Demoratic Theory
 “Drawing from the Original Source. Mary Wollstonecraft on Nature and Moral Agency”. Intended for the edited volume Understanding Agency (eds. Tomas Ekenberg & Lena Halldenius, under negotiation with Springer).
“Mary Wollstonecraft and Representation”. Intended for the edited volume Mary Wollstonecraft’s Social and Political Philosophy (eds. Sandrine Berges and Alan Coffee, under negotiation with Oxford University Press).
“Mary Wollstonecraft and Republican Freedom”. Intended for the edited volume Women on Liberty. 1600-1800 (eds. Jacqueline Broad and Karen Detlefsen).


Jari Kaukua (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/henkilokunta/fil/kaukua_jari; http://www.swedishcollegium.se/pdf/kaukua.pdf):

Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond. Cambridge University Press, forthcoming.
“Avicenna on the Soul’s Activity in Perception”, in Silva, J. F. & Yrjönsuuri, M. (eds.), Active Perception, Springer: Berlin (2014).
“Suhrawardî’s Knowledge as Presence in Context”, in Studia Orientalia 114, 2013.
“Self-awareness in Avicenna, Suhrawardî and Mullâ Sadrâ: A Synoptic Account”, in Sophia Perennis 3 (2011).
“I in the Light of God: Self-Awareness in Suhrawardi's Hikmat al-Ishraq”, in In the Age of Averroes, P. Adamson (ed.), The Warburg Institute, forthcoming in 2010.
“Subjectivity as a Non-Textual Standard of Interpretation” (with V. Lähteenmäki), in History and Theory, vol. 49 (2010; with Vili Lähteenmäki).


Dugald Murdoch (http://www.philosophy.su.se/english/research/our-researchers/dugald-murdoch-1.146236):

Forthcoming/in preparation:

'Hume and Eliminative Induction'.
'A Theory of Conditionals'


Peter Myrdal (http://www.filosofi.uu.se/about_us/Staff-and-employees/Myrdal__Peter_/):

“Leibniz om natur och politik”. Tidskrift för politisk filosofi 16,(2012). http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2012-2/2012-2_040-050_myrdal.html
“Political Community, Nature, and Conflict: Leibniz vs. Hobbes”, in Ekenberg, T. & Halldenius, L. (eds.) Understanding Agency, Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition, to be submitted to New Synthese Historical Library, Springer.


Marcel Quarfood (http://www.philosophy.su.se/english/research/our-researchers/faculty/marcel-quarfood-1.156067):

ˮVanans makt och omdömeskraftens reflektion: Hume och Kant om kausalitet”, i Robert Callergård (red.): Förnuft, känsla och moral: Perspektiv på David Hume. Stockholm: Thales (2011).
 ˮThe Antinomy of Teleological Judgment: What It Is and How It Is Solved”, i Ina Goy & Eric Watkins (red.): Kant’s Theory of Biology. Berlin: De Gruyter (2014).

Forthcoming/in preparation:

”Representing the Organism: A Kantian Perspective on Michael Thompson’s Logic of Life”


Pauliina Remes (http://www.filosofi.uu.se/om_oss/Personal/Remes__Pauliina_/):

 ”Interaction between the External Body and the Perceiver in the Timaeus”, Silva, J. F. & Yrjönsuuri, M (eds.) Active Perception in the History of Philosophy, Studies in the History of the Philosophy of Mind 14, Springer (2014). http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-04361-6_2; https://uppsala.academia.edu/PauliinaRemes
”Self-Consciousness, Chapter 26: Ancient Theories”, in Knuuttila, S. & Sihvola, J. (eds.) Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Springer (2014). http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6967-0/page/2#page-1.
”Sankariarkeologeja ja pyhimyselämänkertureita: miksi filosofian historiaa tutkitaan?” (Why study history of philosophy?), niin &näin 1 (2014).
”Reason to Care: The Object and Structure of Self-Knowledge in Alcibiades I”, Apeiron 46 (2013). http://www.degruyter.com/view/j/apeiron.2013.46.issue-3/apeiron-2012-0039/apeiron-2012-0039.xml.
”Plotinus”, in H. LaFollette (ed.) International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell (2013). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee755/abstract
Neoplatonism, Ancient Philosophies series, Acumen Press (2008).
P. Remes & J. Sihvola, (eds.) Ancient Philosophy of the Self, The New Synthese Historical Library, Springer (2008).
“Inwardness and Infinity of Selfhood: From Plotinus to Augustine”, in Ancient Philosophy of the Self, P. Remes & J. Sihvola (eds.) The New Synthese Historical Library, Springer, (2008).
“Introduction”, in Ancient Philosophy of the Self, P. Remes & J. Sihvola (eds.). The New Synthese Historical Library, Springer (2008).

Forthcoming/in preparation:

Remes, P. and Slaveva-Griffin, S. (eds.) Handbook of Neoplatonism, Acumen Press (2014).
”Action, Reasoning, and the Highest Good,” in Remes, P. and Slaveva-Griffin, S. (eds.) Handbook of Neoplatonism, Acumen Press  (2014).
Remes, P.  & Slaveva-Griffin, S. ‘General Introduction: Neoplatonism Today’, in Remes, P. and Slaveva-Griffin, S. (eds.) Handbook of Neoplatonism, Acumen Press (2014).
”Plotinus on Self-Knowledge”, in Renz, U. (ed.) Self-Knowledge. Oxford Philosophical Concepts. OUP (submission 2014; forthcoming 2015).
”Plotinus on Action”, in Ekenberg, T. & Halldenius, L. (eds.) Understanding Agency, Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition, to be submitted to New Synthese Historical Library, Springer.
”Cosmic and Human Agents in Plotinus”, in Horky, Ph. (ed.) Cosmos in the Ancient World, to be submitted to OUP.
”Plotinus om praktisk förnuft” to be submitted for Aegis.
”Plotinus on phronesis.”


Frans Svensson (http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/frans-svensson-1.154814):

Review of Dygdernas renässans, Filosofisk Tidskrift (2014).
Review of Dygdens glädje, Tidskrift för politisk filosofi (2013).
Review of Rethinking Virtue Ethics by Michael Winter, Notre Dame Philosophy Reviews (2012).
“Eudaimonist Virtue Ethics and Right Action: A Reassessment”, Journal of Ethics 15 (2011).
“Happiness, Wellbeing and Their Relation to Virtue in Descartes’ Ethics”, Theoria 77 (2011).
Editor (w/ Rysiek Sliwinski) of Neither/Nor – Philosophical Papers Dedicated to Erik Carlson on the Occasion of His Fiftieth Birthday, eds. Rysiek Sliwinski and Frans Svensson, Uppsala Philosophical Studies 58 (2011).
“Does Eudaimonism Rest on a Mistake?”, in Neither/Nor – Philosophical Papers Dedicated to Erik Carlson on the Occasion of His Fiftieth Birthday, eds. Rysiek Sliwinski and Frans Svensson, Uppsala Philosophical Studies 58 (2011).
“The Role of Virtue in Descartes’ Ethical Theory, or: Was Descartes a Virtue Ethicist?”, History of Philosophy Quarterly 27 (2010).

Forthcoming/in preparation:

“Non-Eudaimonism, The Sufficiency of Virtue for Happiness, and Two Senses of the Highest Good in Descartes’s Ethics”, in Ekenberg, T. & Halldenius, L. (eds.) Understanding Agency, Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition, to be submitted to New Synthese Historical Library, Springer.
“Virtues and Practical Skills”
“The Excellence of Persons and the Goodness of Lives”
“Personal Good and Normative Reasons”
Review of Meaning in Life, OUP 2013, by Thaddeus Metz (for Theoria)
“Objections to Virtue Ethics” (w/ Jens Johansson; for the Oxford Handbook of Virtue, ed. Nancy E Snow) 
“Excellence, Inner Conflicts, and Boredom”
“Welfare and the Supreme Good for each Individual”


Charlotta Weigelt (https://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_494211):

Weigelt, C. ”The Hermeneutic Significance of Aristotle's Concept of Chance.” Epoché: A Journal For the History of Philosophy, 18 (2013). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:662071/FULLTEXT02.pdf
Weigelt, C. ”Ett möjligt ursprung?: Aristoteles om naturens grunder och vetbarhet i Fysiken.” Filosofisk Tidskrift (2011). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:662072/FULLTEXT02.pdf

Forthcoming/in preparation:

”Artifical and Natural Causation in Aristotle”, in Ekenberg, T. & Halldenius, L. (eds.) Understanding Agency, Understanding Agency – Perspectives on Action in the Western Philosophical Tradition, to be submitted to New Synthese Historical Library, Springer.


--------

In addition, two doctoral theses, not financed by Understanding Agency, but connected with it:

Peter Myrdal:

Leibniz on Agency and Force. Dissertation in philosophy, Uppsala University, 2012. Primary Supervisor: Lilli Alanen.

Erik Åkerlund:

Nisi temere agat – Francisco Suárez on Final Causes and Final Causation. Uppsala, 2011. Primary supervisor: Tomas Ekenberg.