Gunnar Sahlin

Bevarande och tillgängliggörande av KB:s katalog -1955, "Plåten"

Kungl. biblioteket (KB) har unika äldre svenska och utländska samlingar framför allt inom humaniora. Tillgång till fullständig bibliografisk information om KBs samlingar är av stor vikt för forskningen såväl nationellt som internationellt. För forskare som söker efter material i KBs samlingar skulle således en digital version av den äldre katalogen både förenkla och förbättra informationen och möjligheten att hitta rätt. KBs samlingar till och med 1955 finns förtecknade på hand- eller maskinskrivna registerkort i den så kallade ”Plåten”. Vid senare konverteringar har information försvunnit vilket innebär att manuella sökningar bland registerkorten i ”Plåten” är nödvändiga för att få den mest fullständiga informationen. ”Plåten” är ett oumbärligt hjälpmedel för både forskare och bibliotekspersonal men utsätts dagligen för slitage vilket medför att viktig information håller på att försvinna. Avsikten med projektet är att skapa en digital kopia av ”Plåten” så att katalogen i sin helhet blir tillgänglig via webbgränssnitt samtidigt som originalkatalogen kan ställas undan och bevaras i nuvarande skick. Detta medför stora fördelar både för KBs personal och för besökare. Projektet beräknas ta två år och beräknas slutföras hösten 2009. Under projektets gång kommer flera avdelningar inom KB att vara involverade i olika skeden