Sören Blomquist

Forskningsprogram: Skatter och skattesystem i en globaliserad värld

Syftet med detta forskningsprogram är att bidra med policyrelevant forskning om hur företag och personer påverkas av skatter och offentliga utgifter. Vi kommer att fokusera på fem teman: (A) ett enskilt lands möjligheter att självständigt utforma sin skattepolitik vid en ökad rörlighet av individer över nationsgränser, (B) kapital- och företagsbeskattningens verkningar i ett internationellt perspektiv, (C) samverkan mellan offentliga utgifter och skatter, (D) empiriska studier av skatters beteendeeffekter, (E) betydelsen av skatteundandragande, skattefusk och skattemoral för skattesystems utformning.

Skatteforskningen vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, kännetecknas av djuplodande teoretiska studier, avancerade empiriska studier men även tillämpade studier med hög policyrelevans. Vid en internationell jämförelse har institutionen rankats på 15:e plats i världen inom området skatteteori. Institutionens professorer har ett brett kontaktnät av ledande internationella forskare. Genom en centrumbildning avser vi att kunna rekrytera yngre och förhållandevis nydisputerade forskare externt och internationellt för att ytterligare stärka skatteforskningsmiljön. Vi kommer att ha en intensiv samverkan med forskare från andra länder och från andra ämnen bl.a. genom ett gästforskarprogram.

Sören Blomquist, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Center For Fiscal Studies, Uppsala universitet

2007-2013

Syftet med detta program har varit att bidra med policyrelevant forskning om hur företag och individer påverkas av skatter och offentliga utgifter. Vi har fokuserat på fem teman:

  • Ett enskilt lands möjligheter att självständigt utforma sin skattepolitik vid en ökad rörlighet av individer över nationsgränser.
  • Kapital- och företagsbeskattningens verkningar i ett internationellt perspektiv.
  • Samverkan mellan offentliga utgifter och skatter.
  • Empiriska studier av skatters beteendeeffekter.
  • Betydelsen av skatteundandragande, skatteflykt och skattemoral för skattesystems utformnining.        

Ett ytterligare syfte har varit att stimulera forskning om skatter i allmänhet i Sverige och de nordiska länderna. För att främja detta syfte har Uppsala Center for Fiscal Studies bildats.

Programmets viktigaste resultat

Jag kommer att rapportera programmets viktiga resultat i två delar. Först de viktigaste forskningsresultaten och sedan om hur vi via Uppsala Center for Fiscal Studies har stimulerat forskning om skatter i allmänhet.

Forskarna vid UCFS bedriver forskning inom många områden. Enligt RJ:s riktlinjer för hur denna rapport ska utformas presenterar vi endast några av de viktigaste resultaten. Bredden av den forskning som bedrivs vid UCFS framgår av publikationslistan.

(A) Skattepolitik i en tid av ökad rörlighet över nationsgränserna
Den spridning av idéer och värderingar över nationsgränser som är en följd av minskade transportkostnader har minskat hindren för internationell rörlighet på arbetsmarknaden. Detta medför att individer är mer benägna att rösta med fötterna som en respons på höga inkomstskatter. Skattedriven migration utgör en potentiellt viktig restriktion vid utformandet av skatter och transfereringar.

Vid UCFS har implikationerna av skattedriven migration studerats inom teorin om optimala skatter. Vi har undersökt hur inkomstskatten ska utformas när det finns en ökad rörlighet över nationsgränserna. Ett första resultat är att i det optimalitetsvillkor som visar hur den optimala skatten ska utformas dyker det upp en ny term som visar hur migrationen påverkar skatten. Vidare har vi visat att inkomstskatten för de med högst inkomst inte bara beror på höginkomstagarnas benägenhet att emigrera utan även migrationsbenägnheten för de med lägre inkomster. Vår teoretiska analys efterlyser därför en förändring av fokus i den empiriska analysen: om man vill säga något om formen på skattefunktionen för en öppen ekonomi måste man estimera migrationsbenägenheten för alla inkomstnivåer.

Flera slutsatser kan dras från vår analys (se Simula och Trannoy 2010 och 2011, Lehmann , Simula och Trannoy 2013). För det första, bristande information (osäkerhet) om hur migrationssemielasticiteten varierar med individers inkomst kan motivera en mycket låg, eller kanske till och med negativ marginell skattesats för de 1% av inkomsttagarna med högst inkomst. För det andra, de potentiella konsekvenserna av migration kan bli så stora staten att bör försvåra emigrering, till exempel genom införandet av avgifter som måste betalas vid emigrering. Sådana avgifter har använts i flera länder (Australien, Bangladesh, Kanada, Nederländerna och södra Afrika till exempel). Slutligen, man behöver inte nödvändigtvis se den ökade globaliseringen som ett problem vid utformningen av enskilda nationers skattesystem. Ett alternativt perspektiv är att det är bristen på internationellt samarbete och koordinering av skattesystem som utgör ett problem.

Nästa steg i vår forskning går ut på att empiriskt undersöka hur migrationsbenägenheten varierar med inkomstnivån.

(B) Kapital- och företagsbeskattningens verkningar
Forskningen vid UCFS vad avser kapitalbeskattning har främst inriktas på beskattningen av hushållens utdelningar och kapitalvinster. Betydelsen av 1991 års skattereform för benägenheten att realisera kapitalvinster har studerats empiriskt. Med data för ett 25-tal länder har UCFS-forskare påvisat signifikanta skatteeffekter på företagens val mellan att lämna utdelning och återköpa aktier från sina ägare. Den nya norska aktiebeskattningen med avdrag för en imputerad normalavkastning har också specialgranskats, och speciellt då förhoppningarna om att det nya systemet skulle eliminera skattemässiga inlåsningseffekter. Effekterna visar sig bl.a. kritiskt bero av om avdraget kapitaliseras på aktiemarknaden eller ej. Förutsättningarna för att mildra bolagsvinsternas dubbelbeskattning har vidare också studerats med hjälp av börsdata för små öppna ekonomier i olika delar av världen. En differentiering i utdelningsbeskattningen till förmån för små företag förefaller vara ett nödvändigt villkor om dubbelbeskattningens problem skall kunna lösas genom lättnader på ägarnivå. Affilierade forskare har också belyst skatteplanering i fåmansägda aktiebolag, speciellt efter införandet av nya och generösa sk. förenklingsregler 2006.

(C) Samspelet mellan offentliga utgifter och skatter
Deet finns en rik litteratur som visar att offentligt tillhandahållande av privata varor, såsom barnomsorg, äldreomsorg etc., kan mildra den s.k självselektionsrestriktionen vid utformandet av en optimal inkomstkatt. Detta innebär att inkomstomfördelning kan ske till lägre effektivitetsförluster än om man enbart förlitar sig på en inkomstskatt. Tidigare studier har studerat offentligt tillhandahållande av privata varor i modeller med bara en beslutandenivå i den offentliga sektorn. Blomquist och Micheletto (2009) visar att offentligt tillhandahållande av privata varor kan vara ett minst lika kraftfullt verktyg för att hjälpa skattesystemet att omfördela inkomster till lägre effektivitetskostnader, även när det finns flera beslutandenivåer. I en ekonomi med flera beslutandenivåer i den offentliga sektorn, är det vanligt att det är den lägre nivån (kommuner, landsting) som tillhandahåller den privata varan/tjänsten. För att ge den lägre beslutsnivån incitament att tillhandahålla den socialt optimala kvaliteten och kvantiteten av de privata varorna bör den högre nivån använda styrande bidrag. Vi karakteriserar hur sådana bidrag bör utformas.

Det är en vanlig uppfattning att det finns större snedvridningar i en ekonomi med högre marginalskatter än i en ekonomi med lägre marginalskatter. Denna uppfattning är inte korrekt, storleken på snedvridningen beror också på sammansättningen av de offentliga utgifterna. I Blomquist et al. (2010) visar vi att om man går från en situation där individer köper en arbetsrelaterad tjänst (t.ex. barnomsorg) på marknaden till ett system där den arbetsrelaterade tjänsten tillhandahålls gratis av den offentliga sektorn, så kommer såväl den totala som den marginella skatten att öka. Dock kommer en del av marginalskatten att vara en korrigerande skatt och inte snedvridande skatt. Dessutom kommer välfärden potentiellt att öka eftersom tillhandahållandet av den arbetsrelaterade tjänsten mildrar självselektionsrestriktionen och möjliggör en sänkning av den snedvridande delen av marginalskatten. En implikation är att om man jämför skattesystemen i två länder är det tänkbart att det är det land som har högre marginalskatter som har mindre allvarliga snedvridningar. Man kan inte bedöma hur stora snedvridningar som genereras av ett skattesystem i isolering, man måste också beakta utgiftssidan.

(D) Empiriska studier av de beteendemässiga effekterna av skatter
En viktig parameter för att bestämma formen på den optimala inkomstskatten är den beskattningsbara inkomstens elasticitet med avseende på "net of tax rate" (ett minus marginalskatten). Blomquist och Selin (2010) estimerar skattebaselasticitetens storlek på svenska data (registerdata kombinerade med intervjudata). Skattebaselasticiteten fångar inte bara in hur antalet arbetade timmar påverkas av marginalskatteförändringar, utan även andra dimensioner av beteendeförändringar (t.ex. hur hårt individen jobbar per tidsenhet samt skatteundandragande). Genom att använda en sekvens av skattereformer som Sverige genomgick 1981-1991 som kvasi-experimentell variation så finner Blomquist och Selin kompenserade skattebaselasticiteter i storleksordningen 0.19-0.21 för gifta män och 0.96-1.44 för gifta kvinnor. Unikt för Blomquist och Selins studie är att de också skattar effekterna av marginalskatteförändringar på timlönen separat. De finner timlöne-elasticiteter i storleksordningen 0.14-0.16 för gifta män och 0.41-0.57 för gifta kvinnor. Ett metodbidrag i uppsatsen är att frågan om val av instrument diskuteras grundligt, och ett nytt instrument lanseras.

Bastani och Selin (UCFS wp 2011:12) har undersökt utseendet på den svenska inkomstfördelningen lokalt vid brytpunkter. Det ska finnas en anhopning av individer vid brytpunkten för statlig inkomst¬skatt om individer är känsliga för marginalskatteförändringar. Ett robust mönster är att löntagare inte anhopas vid brytpunkten för statlig skatt. För småföretagare, å andra sidan, går det att detektera en tydlig anhopning vid brytpunkten, men de implicerade skattebaselasticiteterna är små. Nollresultatet för löntagare bör tolkas som att den kortsiktiga responsen på skatteförändringar vid denna inkomstnivå är negligerbar. Nollresultatet kan också användas för att beräkna en övre gräns på den långsiktiga responsen på marginalskatteför¬ändringar. Slutligen gör Bastani och Selin ett metodbidrag i litteraturen om s.k. 'bunching-estimatorer', då de undersöker hur inkomsteffekter påverkar den skattade kompenserade elasticiteten vid stora brytpunkter (som den svenska). De finner att det inte är troligt att inkomsteffekter påverkar den skattade kompenserade elasticiteten.


(E) Skatteundandragandets, skattefuskets och skattmoralens betydelse för utformningen av skattesystemet
Detta tema har att göra med att gå från teori till praktisk tillämpning av skattesystem. Efterlevnaden av skattereglerna är en viktig aspekt av skatternas utformning. I en mening handlar det om hur man tar skattefusk och skatteundandragande i beaktande. Men på en mer allmän nivå har det att göra med hur skattemoralen utvecklas.

UCFS forskare har forskat både teoretiskt och empiriskt om skatteundandragande, se till exempel Ohlsson (2010). Katarina Nordblom har publicerat studier om skattefusk och vikten av tillit och normer (Hammar et al, 2009, Nordblom och Zamac, 2012). Per Engström har publicerat empiriska resultat vad gäller svenska egenföretagares underrapportering av inkomst (Engström och Holmlund, 2009).

De viktigaste resultaten inom detta forskningstema har att göra med att vi har visat teoretiskt och empiriskt hur beteendeekonomi kan användas för att studera skattebetalarnas efterlevnadsbeteende. Engström et al (2013) visar att svenska skattebetalare visar förlustaversion när de deklarerar. Preliminära underskott kan ses som förluster om man antar att balans i preliminärskattebetalningarna är referenspunkten. Svenska skattebetalare försöker undvika sådana förluster genom att yrka avdrag efter att ha fått information om den preliminära balansen. Efterlevnaden skulle öka och revisionskostnaderna minska om de preliminära skattebetalningarna är kalibrerade så att de flesta skattebetalare får preliminära överskott.

Bakgrunden till denna forskning är att Ohlsson, Nordblom, och Engström vid flera tillfällen har träffat anställda vid Skatteverket, främst från dess forskningsenhet, för att diskutera skattefrågor i allmänhet och hur man utvärderar efterlevnaden av skattelagstiftningen i synnerhet.

Ett annat resultat av samarbetet mellan UCFS forskare och Skatteverket var den nordiska workshop om skattefusk och skatteundandragande som ägde rum i Stockholm 6-7 mars 2013. Omkring 80 deltagare från de nordiska länderna samlades för att lyssna på presentationer av uppsatser om efterlevnad av skattelagstiftningen och huvudföreläsningar av Agnar Sandmo (Norges Handelshøyskole) och Claus Thustrup Kreiner (Københavns Universitet).

Några andra forskningsprojekt

Pensionssystem
Det har varit mycket debatt om hur ekonomin ska anpassas till en ökad livslängd. En vanlig uppfattning är att ett naturligt (nödvändigt) sätt att anpassa ekonomin är att utforma pensionssystemen så att individer arbetar längre. En parallell förändring i den demografiska processen har varit att variansen av livslängden har minskat. Aronsson och Blomquist ( UCFS working paper 2010:11 ) är den första uppsatsen någonsin som analyserar hur förändringar i livslängdens varians bör påverka pensionsåldern och utformningen av pensionssystemet. De visar att en minskning av livslängdens standardavvikelse innebär att den optimala pensionsåldern ökar om preferenser för "antalet år i pension" kännetecknas av konstant eller avtagande absolut riskaversion.

En åldersberoende inkomstskatt
Det har föreslagits att ett sätt att förbättra effektiviteten i skattesystemet är att göra skatte- skalan beroende på individens ålder. Blomquist och Micheletto (2008) karakteriserar optimala åldersberoende skattesystem, men de studerar inte hur stora välfärdsvinsterna är om man övergår till en åldersberoende skatt. Bastani et al. (UCFS working paper 2010:12, under publicering i International Economic Review) konstruerar en simuleringsmodell med överlappande generationer, privat sparande och där individer tar beslut under osäkerhet om framtida löner. De använder denna modell för att beräkna välfärdsvinsterna av en åldersberoende inkomstskatt. Den totala "steady state" välfärdsvinsten att byta från en åldersoberoende till en åldersberoende ickelinjär inkomstskatt varierar mellan 2,4 procent och 4 procent av BNP. En del av vinsten beror på att självselektiosnrestiktionerna är mildare i en ekonomi med en åldersberoende skatt, en annan del beror på att kapitalbildningen stimuleras. Välfärdsvinsten är av ungefär samma storleksordning som den som kan uppnås genom att övergå från linjär till ickelinjär inkomstbeskattning. Simuleringsresultaten visar även att den välfärdsförlust som uppstår om kapitalinkomster inte beskattas är försumbar om man har en optimal åldersberoende inkomstskatt.

UCFS aktiviteter för att stimulera skatteforskning

För att stimulera forskning om skatter bildades Uppsala Center for Fiscal Studies ( UCFS) hösten 2008. Sören Blomquist är föreståndare för UCFS och styrelsen bestod till en början av Sören Blomquist, Henry Ohlsson (ordförande) och Jan Södersten. Från och med januari 2011 är även Matz Dahlberg och Eva Mörk styrelsemedlemmar. Det finns också ett vetenskapligt råd bestående av fem internationellt välrenommerade forskare. Det vetenskapliga rådet fungerar som en viktig samtalspartner för att diskutera pågående och framtida forskning . Vid varje tidpunkt är cirka 30 forskare (även från andra universitet i Sverige och från utlandet) och 10 doktorander knutna till Centret. (Ytterligare information finns på UCFS hemsida http://ucfs.nek.uu.se)

Uppsala Center for Fiscal Studies anordnar följande aktiviteter:

Seminarieserie
Denna seminarieserie är integrerad med nationalekonomiska institutionens "workshop" i offentlig ekonomi. UCFS-finansieringen har möjliggjort en mer frekvent förekomst av seminarier och att fler framstående forskare från andra länder kunnat bjudas in. Det är omkring 20 seminarier per termin. En lista över tidigare seminarier finns på UCFS hemsida.

Mini-kurser och workshops för doktorander och postdocs
Dessa kurser är öppna för Ph.D. studenter och postdocs i alla de nordiska länderna. Syftet med dessa kurser och workshops är dubbelt. Ett syfte är att stimulera unga forskare att bedriva forskning om viktiga skattefrågor. Ett annat syfte är att hjälpa unga forskare att bygga sociala nätverk inom skatteforskningsområdet. Dessa kurser och workshops har mötts med stor entusiasm av de unga forskarna. Information om tidigare kurser och workshops finns på UCFS hemsida.

Konferenser
Förutom att arrangera kurser och seminarier för doktorander och postdocs arrangerar UCFS även konferenser för seniora forskare. Under hösten 2008 arrangerade vi en tvådagars konferens för nordiska forskare i offentlig ekonomi. Ledningen för UCFS organiserade 2010 IIPF konferensen "Tax Evasion, Tax Avoidance and Shadow Economy" som hölls i Uppsala i augusti 2010. Över 400 uppsatser skickades in till konferensen. Under våren 2012 arrangerades en två dagars konferens gemensamt med juridiska fakulteten på temat "Taxing Cross-Border Commuters: Öresund and Beyond".

Medlemskonferenser
För att stärka "vi känslan" bland UCFS' medlemmar arrangerar vi en eller två gånger om året halvdagskonferenser där ett antal UCFS-forskare ger korta presentationer av sin forskning.


Ett ambitiöst gästforskarprogram
För att producera högkvalitativ forskning är det viktigt att ha ett nära utbyte och samarbete med internationellt framstående forskare. UCFS' forskare deltar därför ofta i internationella konferenser och besöker utländska universitet. Vi försöker även ordna så att våra doktorander kan tillbringa en eller två terminer vid ett framstående utländskt universitet. En viktig del av vårt internationella utbytesprogram är även att UCFS erbjuder utländska forskare möjlighet att tillbringa från några dagar till flera månader vid centret. Tidigare års deltagare i vårt gästforskarprogram framgår av UCFS hemsida.


Working paper serie
UCFSs har startat en working paper serie. Omkring 15 uppsatser publiceras årligen i denna serie. En förteckning över working papers återfinns på UCFS' hemsida.

Utåtriktade aktiviteter
UCFS-forskare deltar också i externt orienterade aktiviteter. För att nämna några: Henry Ohlsson var inbjuden att hålla ett föredrag om "Skatteflykt" vid Collège de France i Paris hösten 2008. Jan Södersten gav under våren 2009 en kurs om företagsbeskattning på finansdepartementet. Sören Blomquist skrev år 2009 en icke-teknisk översikt om optimal beskattning för finansdepartementet. Håkan Selin har tillsammans med Jukka Pirttilä skrivit en SOU rapport om skatter och sysselsättning för den svenska långtidsutredningen. Henry Ohlsson är styrelseledamot i Arbetsförmedlingen. Han är också medlem i Industrins ekonomiska råd. Jan Södersten är "styreleder" för Skatteøkonomisk forskningsprogram i. Norges forskningsråd. Eva Mörk har varit en flitig bidragsgivare till bloggen Ekonomistas.

Nya forskningsfrågor som genererats av programmet

Utvärdering av metoder att estimera arbetsutbuds och skattebaselasticiteter
Arbetsutbuds och skattebaselasticiteter är viktiga parametrar när man utformar en optimal inkomstskatt. Det finns sedan flera decennier en stor litteratur där man estimerar arbetsutbudselasticiteten och sedan mitten av 90-talet en litteratur där man estimerar skattebaselasticiteten. På grund av en stor variation i resultat mellan olika empiriska studier finns det fortfarande ingen konsensus om storleken på dessa elastictiter. En utmanande framtida forskningsuppgift skulle vara att studera i vilken utsträckning denna skillnad i resultat beror på olika estimeringsmetoder. Ett sätt att undersöka detta skulle vara att tillämpa flera olika estimeringsmetoder på samma datamängd. Man kan också använda Monte Carlo studier för att jämföra resultaten för de olika estimeringsmetoder som har använts i tidigare studier.

Övergången från en ålders oberoende till en åldersberoende inkomstskatt
I Bastani et al ( 2013 ) visas att, om man jämför "steady-state" lösningar, så finns det en vinst med att skifta från en åldersoberoende till en åldersberoende skatt. Ett viktigt nästa steg i detta forskningsprogram är att studera hur övergången mellan de två "steady states" bör utformas.

Estimering av migrationssemielasticiteten
Simula och Trannoy har i sin teoretiska forskning visat vikten av migrationssemielasticiteten för utformningen av inkomstskatteskalan. Det finns fortfarande inga tillförlitliga uppskattningar av denna elasticitet. Det är därför viktigt att göra en empirisk studie där vi försöker estimera denna elasticitet.


Programmets internationella förankring

Forskarna vid UCFS har goda internationella kontakter. Detta framgår av antalet internationella gästforskare (se hemsidan), antalet utländska seminariepresentatörer (se hemsidan) och antalet publikationer skrivna tillsammans med internationella forskare (se publikationslistan).

Programmets viktigaste publikationer

Det är svårt att veta vilka de viktigaste publikationerna är; om 15 år har vi bättre kunskap om detta. Om jag ändock vågar rangordna våra publikationer skulle jag säga att följande artiklar (angivna i bokstavsordning) är de fem viktigaste publikationerna.

Bastani,S., S. Blomquist and L. Micheletto, " The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation", International Economic Review, forthcoming.

Blomquist, S., V. Christiansen and L. Micheletto (2010), Public Provision of Private Goods and Nondistortionary Marginal Tax Rates, American Economic Journal: Economic Policy 2(2), 1-27.

Blomquist, S., and H. Selin (2010), "Hourly Wage Rate and Taxable Labor Income Responsiveness to Changes in Marginal Tax Rates", Journal of Public Economics 94, 878-889.

Liang, C-Y (2012), "Nonparametric structural estimation of labor supply in the presence of censoring", Journal of Public Economics 96, 89-103.

Simula, L., and A. Trannoy (2010), "Optimal Income Tax under the Threat of Migration by Top-Income Earners", Journal of Public Economics 94, 163-173.

Fyra av dessa artiklar har redan diskuterats i avsnittet där de viktigaste forskningsresultaten beskrivs. Artikeln av Che-Yuan Liang använder en ny ekonometrisk metod för att estimera hur kvinnlig arbetskraft reagerar på skatteförändringar. De erhållna resultaten är mycket viktiga för att kunna beräkna välfärdseffekter av skatteändringar samt när man försöker utforma en optimal inkomstskatt.

Vår strategi har varit att publicera i så högt rankade "peer reviewed" internationella vetenskapliga tidskrifter som möjligt. Det finns två skäl till denna strategi. Ett skäl är att vi anser att detta är det sätt som vår forskning kommer att ha störst påverkan på vår disciplin. Ett annat skäl är att vi har många yngre forskare som önskar skapa sig starka CV:n så att de är konkurrenskraftiga när de söker professurer eller andra forskningstjänster. Inom vår disciplin är det publikationer i högt rankade tidskrifter som räknas.

Publikationer

Articles in peer reviewed International journals

Anderberg, D., Chevalier, A., and Wadsworth, J. (2011). `Anatomy of a health scare: Education, income and the MMR controversy in the UK'. Journal of Health Economics 30, 515 - 530.

Anderberg, D. and Balestrino, A. (2011). `Public Spending and Taxation with Non-cooperative Families'. CESifo Economic Studies 57, 259-282 .

Anderberg, D. (2009). `Optimal Policy and the Risk-Properties of Human Capital Reconsidered'. Journal of Public Economics 93, 1017-1026.

Anderberg, D. (2008). `Tax Credits, Income Support and Partnership Decisions'. International Tax and Public Finance 15, 499-526.

Aronsson, T and S, Blomquist (2008) `Redistribution and Provision of Public Goods in an Economic Federation`, Journal of Public Economic Theory 10, 125-143.

Aronsson, T, S, Blomquist and L, Micheletto (2010) `Where Should the Elderly Live and Who Should Pay for their Care? `, Scandinavian Journal of Economics 112, 289-314.

Bastani, S (2013) `Gender-Based and Couple-Based Taxation`, International Tax and Public Finance, Volume 20, Issue 4, p. 653-686

Bastani, S, S, Blomquist and L, Micheletto `The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation`, International Economic Review (forthcoming)

Bastani, S and H, Selin `Bunching and Non-Bunching at Kink Points of the Swedish Tax Schedule` , Journal of Public Economics (forthcoming)

Björklund, A, J, Roine and D, Waldenström (2012) ` Intergenerational Top Income Mobility in Sweden: Capitalist Dynasties in the Land of Equal Opportunity? `, Journal of Public Economics 96(5–6), 474–484.

Blomquist, S and L, Micheletto (2008) `Age Related Optimal Income Taxation`, Scandinavian Journal of Economics 110, 45-71.

Blomquist, S and V, Christiansen (2008) `Taxation and Heterogenous Preferences`,  FinanzArchiv 64, 218-244.

Blomquist, S and L, Micheletto (2009) `Nonlinear Income Taxation and Matching Grants in a Federation with Decentralized In-kind Transfers`,  International Economic Review 50, 543-575.

Blomquist, S, V, Christiansen and L, Micheletto (2010) `Public Provision of Private Goods and Nondistortionary Marginal Tax Rates`, American Economic Journal: Economic Policy 2(2), 1-27.

Blomquist, S and H, Selin (2010) `Hourly Wage Rate and Taxable Labor Income Responsiveness to Changes in Marginal Tax Rates`, Journal of Public Economics 94, 878-889.

Dahlberg, M and K, Edmark (2008) `Is there a ‘Race-to-the-Bottom’ in the Setting of Welfare Benefit Levels: Evidence from a Policy Intervention`, Journal of Public Economics 92, 1193-1209.

Dahlberg, M, E, Mörk, J Rattsø and H Ågren (2008) `Using a Discontinuous Grant Rule to Identify the Effect of Grants on Local Taxes and Spending`, Journal of Public Economics 92, 2320-2335.

Dahlberg, M, M, Eklöf, P, Fredriksson and J Jofre Monseny (2011) `Estimating Preferences for Local Public Services Using Migration Data`, Urban Studies 49:2, 319-336.

Dahlberg, M, K, Edmark and H, Lundqvist (2012) `Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution`, Journal of Political Economy 120:1, 41-76.

Dahlberg, H, Lundqvist and E, Mörk `Stimulating Local Public Employment: Do General Grants
Work? `, forthcoming in American Economic Journal: Economic Policy.

Edmark, K and R, Gordon (2013) `The choice of organizational form by closely-held firms in Sweden: tax versus non-tax determinants`, Industrial and Corporate Change 22, 219–243.

Edmark, K (2009) `Migration Effects of Welfare Reform`, Scandinavian Journal of Economics 111(3), 511–526.

Eliason, M and H, Ohlsson (2013) `Timing of death and the repeal of the Swedish inheritance tax`, Journal of Socio-Economics, Vol 45, pp 113-123.

Eliasson, M and H, Ohlsson (2008) `Living to save taxes`, Economics Letters, Vol 100, pp 340-343.

Elinder, M and H. Jordahl (2013) `Political preferences and public sector outsourcing`, European Journal of Political Economy, 30: 43–57

Engström, P (2011) `Bling Bling Taxation and the Fiscal Virtues of Hip-Hop`, Social Choice and Welfare, v 37:1 pp.

Engström, P and P, Johansson (2012) `The medical doctors as gatekeepers in the sickness insurance? ` Applied Economics, v 44:28 pp 3615- 3625.

Hammar, H, K, Nordblom and S Jagers (2009) `Perceived tax evasion and the importance of trust` , Journal of Socio-Economics 38: 238-245

Hochguertel, S and H, Ohlsson (2009) `Compensatory inter vivos gifts`, Journal of Applied Econometrics, Vol 24, pp 993-1023.

Huttunen, K, J, Pirttilä and R, Uusitalo (2013) `The employment effects of low-wage subsidies`, Journal of Public Economics 97, 49-60.

Jacob, M and J, Södersten (2013) `Mitigating Shareholder Taxation in Small Open Economies`, Finnish Economic Papers, 2013, Vol. 26, No. 1, pp 1-12

Jordahl, H and C-Y, Liang (2010) `Merged Municipalities, Higher Debt: On Free-Riding and the Common Pool Problem in Politics`, Public Choice 143 (1-2), 157-172.

Kanbur,R,  J, Pirttilä and M, Tuomala  (2008) `Moral hazard, taxation, and prospect theory`, Scandinavian Journal of Economics 110, 321-337.

Kari, S, H, Karikallio and J, Pirttilä (2008) `Anticipating tax changes: Evidence from the Finnish corporate tax reform of 2005`, Fiscal Studies 29, 167-196

Liang, C-Y (2012) `Nonparametric Structural Estimation of Labor Supply in the Presence of Censoring`, Journal of Public Economics 96, 89–103, 2012

Lindhe, T and J, Södersten (2012) `The Norwegian Shareholder Tax Reconsidered`, International Tax and Public Finance, June, Volume 19, Issue 3, pp 424-441

Lundqvist, H `Granting Public or Private Consumption? Effects of Grants on Local Public Spending and Income Taxes`, International Tax and Public Finance, forthcoming.

Löfgren, Å and K, Nordblom (2010) `Attitudes towards CO2 taxation – Is there an Al Gore effect? ` , Applied Economics Letters, 17: 845 – 848

Löfgren, Å and K, Nordblom (2009) `Puzzling tax attitudes and labels` ,  Applied Economics Letters, 16: 1809-1812

Micheletto, L: (2008) `Redistribution and Optimal Mixed Taxation in the Presence of Consumption Externalities`, Journal of Public Economics 92, 2262-2274.

Micheletto, L (2011) `Optimal Nonlinear Redistributive Taxation and Public Good Provision in an Economy with Veblen Effects`, Journal of Public Economic Theory 13, 71-96.

Micheletto, L and D, Sonedda (2011) `Taxes on Labour Income: A Review of the Literature`, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze 70, 347-362

Mörk, E, D, Lundin and B, Öckert (2008) `How far can reduced childcare prices push female labour supply? `,  Labour Economics 15, 647-659.

Mörk, E, A, Sjögren and H, Svaleryd (2012) `Childcare costs and the demand for children – Evidence from a nationwide reform`,  Journal of Population Economics, 26, 33-65.

Nordblom, K and J, Zamac (2012) `Endogenous Norm Formation Over the Life Cycle – The Case of Tax Morale`, Economic Analysis and Policy 42(2), 153 – 170.

Nordblom, K (2011) `The complex attitudes to alcohol taxation`, Applied Economics, 43(22-24), 3355-3364.

Nordblom, K and H, Ohlsson (2011) `Bequests, gifts, and education – Links between intergenerational transfers`, Empirical Economics, 40(2), 343-358.

Nordblom, K, H Hammar and S Jagers (2008) `Attitudes towards tax levels? A multi-tax comparison`, Fiscal Studies 29(4): 523-543

Neugart, M and H, Ohlsson (2013) `Economic incentives and the timing of births: Evidence from the German parental benefit reform 2007`,  Journal of Population Economics, Vol 26, pp 87-108.
 
Ohlsson, H and D, Storrie (2012) `Long term effects of public policy for displaced workers in Sweden - shipyard workers in the West and miners in the North`, International Journal of Manpower, Vol 33, pp 514-538.
 
Ohlsson, Henry (2011) `The legacy of the Swedish gift and inheritance tax, 1884-2004`, European Review of Economic History, Vol 15, pp 539-569.

Pirttilä, J and I, Suoniemi ` Public provision, commodity demand, and hours of work: An empirical analysis`, Forthcoming, Scandinavian Journal of Economics.

Pirttilä, J and H, Selin (2011) `Income shifting within a dual income tax system: Evidence from Finnish tax reform of 1993`, Scandinavian Journal of Economics 113, 120-144.

Pirttilä, J and R, Uusitalo (2010) `A leaky bucket in the real world: Estimating inequality aversion using survey data`, Economica 77, 60–76.

Pirttilä, J and S, Tenhunen (2008) `Pawns and queens revisited: Public provision of private goods when individuals make mistakes`, International Tax and Public Finance 15, 599-619.

Roine, J and D, Waldenström (2011) `Common Trends and Shocks to Top Incomes: A Structural Breaks Approach`, Review of Economics and Statistics 93(3), 832–846.

Roine, J and D, Waldenström (2012) `On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality`, Review of Income and Wealth, 58(3), 569–587.

Selin, H `Marginal Tax Rates and Tax-Favoured Pension Savings of the Self-Employed. Evidence from Sweden`, Scandinavian Journal of Economics, 114, 79–100.

Selin, H `The Rise in Female Employment and the Role of Tax Incentives. An Empirical Analysis of the Swedish Individual Tax Reform of 1971`, forthcoming International Tax and Public Finance.

Simula, L (2010) `Optimal Nonlinear Income Tax and Nonlinear Pricing: Optimality Conditions and Comparative Static Properties`, Social Choice and Welfare, 35, 199-220.

Simula, L and A, Trannoy (2011) `Shall We Keep Highly Skilled at Home? The Optimal Income Tax Perspective` Social Choice and Welfare, 39, 751-782.

Simula, L and A, Trannoy (2010) `Optimal Income Tax under the Threat of Migration by Top-Income Earners`, Journal of Public Economics, 94, 163-173.

Simula, L and A, Trannoy (2010) `The incidence of the corporation income tax` Revue Française d'Economie XXIV 3 (2010), 3-39.

Simula, L and A, Trannoy (2009) `The French business tax and the user cost of capital`, Revue d'Economie Politique 119/5, 677-690.


Working papers

Alstadsæter, A and M, Jacob (2013)`Who participates in income shifting? `, CESifo Working Paper Series No. 4219.

Alstadsæter, A and M, Jacob (2013) `The effect of awareness and incentives on tax evasion`. CESifo Working Paper Series No. 436.

Alstadsæter, A and M, Jacob `Dividend Taxes and Income Shifting`. FAccT Center Working Paper No. 07/2012

Alstadsæter, A and M, Jacob `Payout Policies of Privately Held Firms: Flexibility and the Role of Income Taxes`, FAccT Center Working Paper No. 12/2013

Andersson, F and H, Jordahl (2011) ` Public Services: Ownership, Competition, Quality and Contracting`, IFN Working Paper 874, June.

Aronsson, T, L, Micheletto and T, Sjögren (2012) `Public Goods in a Voluntary Federal Union: Implications of a Participation Constraint`, UCFS Working Paper No. 2012:12.

Aronsson, T and S, Blomquist (2010) `The Standard Deviation of Life-Length, Retirement Incentives, and Optimal Pension Design`. CESifo Working Paper No. 3201, October.

Bastani, S (2013) `Using the Discrete Model to Derive Optimal Income Tax Rates`, UCFS Working Paper 2013:11, Department of Economics, Uppsala University

Bastani, S, S, Blomquist and J, Pirttilä (2013) `How Should Commodities be Taxed? `A Counterargument to the Recommendation in the Mirrlees Review, UCFS Working Paper 2013:5, Department of Economics, Uppsala University

Bastani, S, S, Blomquist and L, Micheletto(2010) `Public Provision of Private Goods, Tagging and Optimal Income Taxation with Heterogeneity in Needs`, UCFS Working Paper 2010:14, Department of Economics, Uppsala University.

Blomquist, S and L, Simula (2010) `Marginal Deadweight Loss when the Income Tax is Nonlinear`, UCFS Working Paper 2010:1, Department of Economics, Uppsala University.

Blomquist, S, V, Christiansen and L, Micheletto (2011) `Public provision of private goods, self-selection and income tax avoidance`. UCFS Working Paper 2011:6, Department of Economics, Uppsala University.

Casarico, A, M, Micheletto and A, Sommacal (2011) `Intergenerational Transmission of Skills during Childhood and Optimal Fiscal Policy`, CESifo Working Paper No. 3343. Revision requested by Journal of Population Economics

Chakraborty, I, H, Holter and S, Stepanchuk ` Marriage Stability, Taxation, and Aggregate Labor Supply in the US vs. Europe`, manuscript.

Edmark, K, C-Y, Liang, E, Mörk and H, Selin(2012) `Evaluation of the Swedish Earned Income Tax Credit`. UCFS Working Paper 2012:2.  Revise and resubmit Fiscal Studies.

Engström, P, K, Nordblom, H, Ohlsson and A, Persson` Loss evasion and tax aversion`, Working Paper 2011:17, Department of Economics, Uppsala University. Revise and resubmit in American Economic Journal: Economic Policy under new title: "Tax compliance and loss aversion".

Gahvari, F and L, Micheletto (2012) `Monetary Policy and Redistribution: What can and cannot be neutralized with Mirrleesian Taxes`, CESifo Working Paper No. 3711.

Gahvari, F and L, Micheletto(2012) `The Friedman Rule in a Model with Nonlinear Taxation and Income Misreporting`, UCFS Working Paper No. 2012:9.

Hochguertel   and H, Ohlsson `Who is at the top? Wealth mobility over the life cycle`, Working Paper No 2012:1, Uppsala Center for Fiscal Studies, Department of Economics, Uppsala University.

Härkänen, T, K, Kotakorpi, P, Pietinen,  J, Pirttilä, J, Reinivuo and I, Suoniemi (2011) `The welfare effects of health-based food tax policy’, with CESifo Working Paper No. 3633.

Jäntti, M, J, Pirttilä and H, Selin `Estimating labour supply elasticities based on cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates?’, UCFS Working Paper 2013:1. Revise and resubmit, Journal of Public Economics.

Lehman, E, L, Simula and A, Trannoy (2013) `Tax Me If You Can! Optimal Nonlinear Income Tax between Competing Governments`, Uppsala Center for Fiscal Studies Working Paper No. 2013:8.

Lindhe, T and J, Södersten `Distortive Effects of Dividend Taxation`, UCFS Working Paper 2013:9

Lindhe, T and J, Södersten (2009) `Dividend Taxation, Share Repurchases and the Equity Trap`, CESifo Working Paper No. 2652, May 2009

Ohlsson, H (2010), `Tax avoidance`, in Cours et travaux du Collège de France,  Annuaire 109e année, Collège de France, Paris.

Pirttilä, J and H, Selin `Tax policy and employment: How does the Swedish system fare? ` Uppsala Center for Fiscal Studies WP 2011:2.

Selin, H `What Happens to the Husband's Retirement Decision when the Wife's Retirement Incentives Change? `, UCFS Working Paper 2011:8. Revise and resubmit Labour Economics.

Vikman, U ` Paid parental leave to immigrants: An obstacle to labor market entrance? `, Working Paper 2013:4, IFAU

Vikman, U `Does providing childcare to unemployed affect unemployment duration? `,  Working Paper 2010:5, IFAU


Other works

Alstadsæter, A and M, Jacob(2013) `Skatteplanering under 3:12 reglarna - Ytterligare bevis och svar til Ericson och Fall`, Ekonomisk debatt,  41(2), forthcoming.

Alstadsæter, A and M, Jacob (2012) `3:12 reglarna har blivit för generösa och används för skatteplanering` , Ekonomisk debatt, 40(8), 5-12.

Alstadsæter, A and M, Jacob` Income shifting in Sweden. -An empirical evaluation of the 3:12 rules`. Report to the Expert Group on Public Economics. (ESO) 2012:4, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm.

Alstadsæter, A (2012) `Heterogeneity in the participation in tax minimization`, Yearbook for Nordic Tax Research 2012, DJØF Publishing, Copenhagen, 165-168.

Alstadsæter, A and M, Jacob (2012) ` Nya företagsregler har ökat skatteplanering`, Feature article, Svenska Dagbladet, June 8.

Aronsson, T,  S, Bastani  and S, Blomquist (2010) `Vad är Optimal Beskattning? `, Framtider, Nr. 3/2010, Institute for Future Studies.

Bastani, S, Y, Moberg and H, Selin (2013) `Labor force participation elasticities of low income couples: theory and evidence from a Swedish housing allowance reform` Unpublished manuscript, Department of Economics, Uppsala University

Bastani, S, S, Blomquist and L, Micheletto (2012) `Child care subsidies, quality and the optimal income tax`, Unpublished manuscript, Department of Economics, Uppsala University

Bastani, S and H, Selin (2012) `Finns det en anhopning av skattebetalare vid brytpunkten för statlig inkomstskatt? `,  Ekonomisk Debatt, Vol 40, Nr. 1/2012.

Blomquist, S and W, Newey` Individual Heterogeneity and Nonlinear Budget Sets`, manuscript.

Blomquist, S, A, Kumar, C-Y, Liang and W, Newey `Nonparametric Estimation of Expected Taxable Income`, manuscript.

Dahlberg, M and E, Mörk (2008) `Aktivering av socialbidragstagare i Sverige`, Søkelys på arbeidslivet, 2, 277-289.

Dahlberg, M, K, Edmark, J, Hansen and E, Mörk (2008) `Fattigdom i folkhemmet: Från socialbidrag till självförsörjning`, SNS Förlag, Stockholm, Sweden, (Poverty in the Welfare State – From Welfare to Work)

Dahlberg, M and J, Rattsø (2010) `Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik`, Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), 2010:5, Regeringskansliet, Finansdepartementet.

Dahlberg, M (2010) `Local Government in Sweden, in Antti Moisio (ed.), Local Public Sector in Transition: A Nordic Perspective, VATT Publications 56, Helsinki.

Dahlberg, M (2012) `Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning`, Søkelys på arbeidslivet, 29:1-2, 163-178.

Dahlberg, M, K, Hanspers and E, Mörk (2013) `Mandatory Activation of Welfare Recipients – Evidence from the City of Stockholm`, in K Hanspers Essays on Welfare Dependency and the Privatization of Welfare Services, Economic Studies, Uppsala University.

Edmark, K, C-Y, Liang, E, Mörk and H, Selin (2012) `Därför går det inte att utvärdera jobbavdraget`, Ekonomisk Debatt 40:5

Erixson, O (2013) `Health responses to a wealth shock: Evidence from a Swedish tax reform`, Manuscript

Flood, L, K, Nordblom and D Waldenström (2013) `Dags för enkla skatter! ` (Time for simple taxes!) SNS Konjunkturrådsrapport

Holter, Hans`Accounting for Cross-Country Differences in Intergenerational Earnings Persistence: The Impact of Taxation and Public Education Expenditure`, manuscript.

Holter, H, D, Krueger and S, Stepanchuk` How Does Tax-Progressivity Affect OECD Laffer Curves? `, manuscript.

Hochguertel, S and H, Ohlsson (2013) `Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhets-rangordningen`, (Does it move in the top? Reorderings in the wealth ranking), Ekonomisk Debatt, Vol 41(1), pp 16-21.

Jordahl, H (2012) `Den svenska tjänstesektorn`, (ed.). Lund: Studentlitteratur.

Lindhe, T and J, Södersten (2009) `General Economic Report: The non-fiscal purposes of taxation`, in Yearbook for Nordic Tax Research 2009, Copenhagen, DJØF, pp 19-38.

Lundin, D, E, Mörk  and B, Öckert (2008) `Maxtaxan inom barnomsorgen – påverkar den hur mycket föräldrarna arbetar? `, Ekonomisk Debatt 7, 2008.

Mörk, E, A, Sjögren and H, Svaleryd (2009) `Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet`, Ekonomisk Debatt 2, 2009.

Mörk, E and M, Nordin (2013) `Hur reagerar väljare på skatteförändringar? `, Ekonomisk Debatt 1,

Mörk, E (2011) `Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas? `, i Välfärdsstaten i arbete – Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete, SOU 2011:2, Fritzes.

Mörk, E (2011) `Långtidsutredningen 2011. Huvudbetänkande `, SOU 2011:11,Fritzes

Nordblom, K (2008) `Svenska skatters legitimitet i en tid av globalisering ` (The legitimacy of Swedish taxes in a time of globalization), Report to the Globalisation Council’s taxation group.

Pirttilä, J (2008) `Closing the gap: A flat tax on labour income or a progressive tax on capital income?’ in Taxation of Capital and Wage Income: Towards Separated or More Integrated Personal Tax Systems?, Ed. R.
Påhlsson, Nordisk Skattevidenskabelig forskningsråd (2008)

Pirttilä, J and H, Selin (2011) `Skattepolitik och sysselsättning. Hur väl klarar sig det svenska systemet? `Bilaga 12 till Långtidsutredningen 2011, i volymen ”Välfärdsstaten i arbete - omfördelning och inkomsttrygghet med incitament till arbete”, SOU 2011:2.

Selin, H, `Four Empirical Essays on Responses to Income Taxation`, Economic Studies 110, Department of Economics, Uppsala University. (PhD dissertation).

Selin, H and L, Simula (2013) `On the Social Optimality of Income Shifting`. Manuscript scheduled for presentation at the UCFS workshop in Uppsala.

Simula, L (2011) `Optimal Taxation: from Theory to Practice`, in Fiscalité et Croissance, edited by M. Aujean and J.-H. Lorenzi, Presses Universitaires de France, Descartes & Cie, (in French.)

Simula, L and A, Trannoy (2010) `When Kolm Meets Mirrlees: ELIE, in Social Ethics and Normative Economics`, edited par M. Fleurbaey, M. Salle and J. Weymark, Springer Verlag, 207-231.

Simula, L and A, Trannoy (2010) `Exploration in Incentive-Compatible ELIE Transfers`, in Macrojustice: A Pluridisciplinary Evaluation of Kolm’s Theory, edited by C. Gamel and M. Lubrano, Springer Verlag, 207-231.

Simula, L and A, Trannoy (2013) `Tax and Migration Competition with Endogenous Moving Costs`, manuscript.

Svaleryd, H (2013) `Utmaningen att kommunicera komplexa samband – exemplet restaurangmomsen`, ledare Ekonomisk Debatt 41(5).

Svaleryd, H and D, Waldenström (2010) `Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare`, Dagens Nyheter 2010-08-18

Svaleryd, H and J, Vlachos(2009) ` Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna` , Dagens Industri 2009-12-01.

Vikman, U (2010) `Hur påverkar tillgång till barnomsorg arbetslösa föräldrars sannolikhet att få arbete? `, Arbetsmarknad & Arbetsliv 2010, årg. 16, nr 4, s. 45-54

Vikman, U ` Benefits or Work? Social Programs and Labor Supply`. Economic Studies 132, Department of Economics, Uppsala University