Isak Svensson

LUXURY OF CHOICE. Are States Throwing The Difficult Conflicts Into the Lap of the United Nations?


FN är den mest etablerade medlaren i världen. Trots det pekar många studier på bristande effektivitet när det kommer till organisationens förmåga att förebygga och lösa konflikter. En nyligen utkommen rapport från FN efterfrågar ökad kapacitet för FN att förebygga konflikter. Varför misslyckas FN trots dess auktoritet, rykte och långa erfarenhet?


En central fråga bland forskare är om medlare väljer att engagera sig i relativt ”enkla” fall där sannolikhet för framgång är störst eller de fall som är svårast att lösa men i störst behov av medling. Förklaringar som föreslagits men inte än testats är att stater är mer restriktiva än organisationer när de väljer vilka konflikter de ska medla i. Det kanske inte är en slump att FN får de mest svårlösta fallen. Vad är det egentligen som avgör vilka fall en medlare väljer att engagera sig i?


Detta projekt avser att undersöka om dessa föreställningar stämmer överens med verkligheten genom att använda ny unik data över medlingsförsök. Projektet syftar till att studera i vilken utsträckning det finns ett generellt mönster för vilken typ av konflikter FN och andra medlare väljer att medla fred.


I studien undersöks också om FN får de svåraste fallen. Det skulle i viss mån kunna förklara den bristande effektiviteten som många hävdar FN lider av. Genom att bättre förstå vad som avgör varför medlare väljer vissa konflikter att engagera sig i, kan dessa nya insikter bidra till debatten och i förlängningen till mer effektiv medling.

Isak Svensson, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

2008-2013

Detta projekt handlar om medlingsselektion och den övergripande frågan för detta forskningsprojekt är om olika typer av medlare tenderar att välja olika typer av konfliktsituationer. Frågan är viktig att utforska eftersom om vissa typer av medlare systematiskt väljer ur relativt "hårda" eller relativt "lätta" situationer att medla i, då betingar det deras förutsättningar att nå resultat. Innan vi kan säga något säkert om effekterna om medling, måste alltså förekomsten av medling förklaras. Om regeringar och vissa andra typer av medlare har lyxen att välja och kan plocka russinen ur kakan, lämnar det de svåraste konflikterna i knäet på aktörer sådana som FN, vilket skulle kunna vara en förklaring till FN:s svaga resultat i medlingsprocesser.

Arbetet med att samla in data om medlingsförsök har varit en viktig del av forskningsprojektet. I syfte att komplettera forskning som gjorts på inbördeskrig och mellanstatliga konflikter har detta projekt undersökt förekomsten av medling i icke-beväpnade inomstatliga konflikter. I studien Peace from the Inside, föreslår vi att aktörer inifrån konfliktsamhällen kan komplettera externa aktörer, såsom FN. Tidigare kvantitativ forskning om medling i interna och internationella konflikter har betonat betydelsen av externa medlare för att åstadkomma konfliktlösning, men inte studerat interna aktörers roll. Denna studie syftar till att fylla denna lucka.

Vi argumenterar att interna medlare både är effektiva men också selektiva. När vi studerar det empiriska mönstret av medlingsförekomst så finner vi flera bevis på selektionseffekter. Interna medlare tenderar att ingripa huvudsakligen i konflikter om den centrala regeringsmakten, medan externa medlare företrädesvis är inblandade i territoriella konflikter.

När vi jämför frekvensen av förekomsten av interna vs externa medlare i obeväpnade uppror, mindre väpnade konflikter och fullskaliga inbördeskrig (en slags eskaleringstrappa av intensitet) så finner vi också att interna medlare är mycket vanligare i konflikter med mindre intensitet. Sammantaget finner vi en hel del empiriskt stöd för kunna påstå att externa medlare väljs ut för de svåraste konflikter, medan interna medlare används företrädesvis i konfliktsituationer som är mindre allvarliga. Det är dock viktigt att notera att interna medlare har en positiv effekt på möjligheterna för förhandlingslösningar, även efter dessa selektionseffekter beaktas.

Ett annat viktigt bidrag inom ramen för detta projekt har varit att jämföra medlingsselektion i inomstatliga och mellanstatliga konflikter. Ett växande forskningsfält utforskar internationell medling i väpnade konflikter och har i huvudsak fokuserat på medling i mellanstatliga konflikter, alternativt medling i inbördeskrig, eller båda typerna av konflikter utan att skilja mellan dessa två typer. Forskningen har dock inte gjort systematiska bedömningar av skillnaden mellan medling i inomstatliga väpnade konflikter, å ena sidan, och medling i mellanstatliga konflikter, å den andra. Studien Incentives for Talking syftar till att fylla denna forskningslucka. Vår frågeställning i denna studie är följande: I vilken utsträckning erbjuds och accepteras medling under olika förhållanden i mellanstatliga konflikter jämfört med inomstatliga konflikter?

Vi har fördjupat oss i två forskningsfrågor som rör variationen i medlingsverksamheten. Först och främst undersöker vi variationen i förekomsten av medlingserbjudanden. Erbjuder tredje part medling i inbördeskrig i lika hög grad som i mellanstatliga krig? Dessutom undersöker vi efterfrågan på medling, eller med andra ord när de tvistande är öppna för att bjuda in en medlare. Är parterna i inbördeskrig mer eller mindre villiga att arbeta med en medlare än parterna i mellanstatliga krig? Vi menar att internationell medling i inomstatliga skiljer sig kraftigt från samma intervention i mellanstatliga konflikter. Det finns vidare omständigheter då tredje part är mer eller mindre benägna att erbjuda medling. Förhållandet mellan tredje part å ena sidan, och de tvistande å den andra, har en starkare inverkan på erbjudanden om att medla i inomstatliga konflikter än vad som är fallet i mellanstatliga konflikter. Likaså är acceptans av medling olika i mellanstatliga jämfört med inomstatliga konflikter: rebeller har incitament att efterfråga medling för att få internationellt erkännande, men en liknande dynamik gäller inte mellanstatliga konflikter. Regeringar i interna väpnade konflikter kommer därför endast vända sig till medlare när de räknar med att de inte har så stor chans att lösa situationen på egen hand. Följaktligen är acceptansen för medling större i de flesta "svåra" interna väpnade konflikter, medan vi inte skulle förvänta sig att se ett liknande empirisk mönster när det gäller mellanstatliga konflikter.

I linje med vårt teoretiska resonemang finner vi en empirisk diskrepans mellan mellanstatliga och inomstatliga konflikter när det gäller efterfrågan (godkännande) och utbudssidan (erbjudande) av internationell medling. Vi har också sett att förhållandet mellan medlaren och de tvistande parterna har en starkare inverkan på erbjudanden om medling i inomstatliga konflikter än mellanstatliga sådana. När det gäller medling acceptans finner vi att tvistande parter i inomstatliga konflikter bara accepterar medling i de mest kostsamma konflikterna. Denna logik är dock inte tillämpas på parter i internationella konflikter.

Ett tredje bidrag har genererats genom att undersöka i vilken grad parter väljer neutrala eller partiska medlare. I studien Who Brings Which Peace undersöker jag både förklaringar till uppkomsten av medling och dess effekt på resultatet (i form av avtal om olika institutionella fredsarrangemang), samt hur dessa aspekter skiljer sig mellan partiska och neutrala medlare. Det finns två skäl till varför neutrala medlare är mindre benägna att förknippas med avtal med högre kvalitet jämfört med partiska medlare. Till att börja med har de olika incitament: neutrala medlare har incitament att påskynda ingåendet av ett avtal som sätter stopp för striderna, medan partiska medlare kommer att söka krav som skyddar deras sida. Därför skulle parterna i konflikten i första hand begära en partisk medlare före neutrala medlare i situationer då de förutser att betydande eftergifter kommer att krävas. Medlarna har olika motiv och motiven för deras engagemang. Neutrala medlare, som inte har direkt stöd från någon av sidorna, medlar på grund av sitt intresse att avsluta inbördeskriget. Följaktligen kommer de krigförande acceptera partiska medlare antingen för att de har incitament att skydda sina intressen eller för att de har särskilda möjligheter att trovärdigt kommunicera information. Således, i situationer där avtal är på väg att slutas som innebär större betydande eftergifter från parterna, har stridande regeringar eller rebeller incitament att söka medlare som är partiska snarare än neutrala. Min empiriska forskning som undersökt medlingsresultat utförd av partiska respektive neutrala medlare ger stöd för denna teoretiska argumentation.

Nya forskningsfrågor och metoder som kom upp under projektets gång avser införandet av fallstudier för att komplettera det mer begränsade kvantitativa tillvägagångssätt som beskrivits i forskningsförslaget. Detta noterades av en av utvärderarna som i en kommentar på min ursprungliga RJ-ansökan lyfte behovet av att helt kombinera de kvantitativa insatserna med fallstudier. Det var en värdefull kommentar som jag tog till mig. I början av forskningsprojektet var jag också inbjuden att delta i en fallstudieanalys av den svenska medlaren Jan Eliasson. Det ansåg jag vara ett mycket bra tillfälle att utforska dynamiken i val av medlare. En stor del av den bok (The Go-Between) om Eliassons medlingserfarenheter som blev resultatet av den forskningsinsatsen behandlar dynamiken kring såväl val av medlare som konfliktsituation att medla i.

En annan ny forskningsansats som kommit upp under resans gång har varit det randomiserade fältexperimentet. Den här experimentstudien genomfördes i Etiopien, och trots om den bara var en liten del av detta program har den bidragit till studiet av selektionseffekter i konfliktlösningsprocesser. Randomisering är den mest kraftfulla metod som finns tillgänglig för oss forskare idag, som på ett trovärdigt sätt eliminerar selektionsseffekten. Genom slumpmässigt urval av deltagare till konfliktlösningsprocessen Sustained Dialogue, en form "mikromedlingsprocess", kunde vi studera de kausala sambanden i mer detalj.

Forskningsprojektet har också haft en ambition av komma ut till en bredare publik med forskningen och forskningsresultaten. Även om workshopen vid FN: s medlingsenhet inte kunde genomföras som det ursprungligen var tänkt i ansökan, har forskningsprojektet bidragit till två andra viktiga internationella forskningskonferenser, en i Uppsala och en i Washington (USIP). Vidare har jag inom ramen för detta projekt sammanfattat mitt arbete om medling i en artikel som syftar till en mer allmän, icke-specialiserad publik i artikeln The Role of Bias in Mediation: Policy Implications.

Projektet var varit synnerligen produktivt. Två monografier har publicerats baserat på projektets forskning och ett förlagskontrakt har tecknats för en tredje bok på området. Fem vetenskapliga artiklar har publicerats (eller accepterats för publicering) i internationella peer-reviewed tidskrifter, några av dem prestigefyllda tidskrifter. Därutöver har som sagt en översiktsartikel publicerats där jag sammanfattar de policy implikationerna av min egen forskning om partisk medling. Två bokkapitel (varav ett är på svenska) har också publicerats. Jag har till yttermera visso lagt fram mitt arbete på flera konferenser och workshops samt presenterat mitt arbete i rapporter som syftar till en mer allmän publik.

Publikationer

Isak Svensson: Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution, University of Queensland Press, 2012, ISBN: 978 0 7022 4956 3

Isak Svensson & Peter Wallensteen, The Go-Between: Jan Eliasson and the Styles of Mediation, 2010, United Institute of Peace Press (USIP), Washington D.C.; ISBN: 978-1-60127-062-7

RESEARCH ARTICLES IN INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS (peer-reviewed)
Isak Svensson & Mathilda Lindgren, “Peace from the Inside: Exploring the Role of the Insider Partial Mediators”, International Interactions, accepted dec 2012

Isak Svensson: “Crowded with Conciliators: Exploring Multiparty Mediation in Civil Wars”, Peace & Policy, no 16, 2011

Niall O Dochartaigh & Isak Svensson, “The Exit Option: Mediation and the Termination of Negotiations in the Northern Ireland Conflict”, International Journal of Conflict Management, forthcoming: vol. 24, no 1, 2013

Molly Melin & Isak Svensson, “Incentives for Talking: Acceptance of Mediation in International and Civil Wars”, International Interactions, 35(3), 2009

Isak Svensson, “Who Brings Which Peace: Biased versus Neutral Mediation and Institutional Peace Arrangements in Civil Wars”, Journal of Conflict Resolution, 53:3, p. 446 – 469, 2009

REVIEW ARTICLES IN INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS (peer-reviewed)
Isak Svensson, The Role of Bias in Mediation: Policy Implications, Penn State Journal of Law and International Affairs (Special issue on policy implications of conflict prevention and mediation research), forthcoming 2013

BOOK CHAPTERS
Isak Svensson, “Partial Peacemakers: Explaining Mediation Success in African Armed Conflicts”, in Thomas Ohlson (ed): From Intra-State War to Durable Peace: Conflict and its Resolution in Africa after the Cold War, Dordrecht: Republic of Letters Publishing, 2011

Isak Svensson: Medling och förhandling [Mediation and negotiation, in Swedish], in Kristine Höglund & Karin Aggestam (eds): Lärobok i freds- och konfliktstudier, Lund: Studentlitteratur, (2012)

ON-GOING WORK
Isak Svensson & Karen Brounéus, “Dialogue and Inter-Ethnic Trust: A Randomized Field Experiment in Ethiopia”, Journal of Peace Research, status: Revise & resubmit

Isak Svensson: Taking Side in the Middle: Why Biased Mediators Bring Peace Institutions in Civil Wars, book contract signed with Routledge

OTHER PUBLICATIONS
Isak Svensson, The Nagorno Karabakh conflict: Lessons from the mediation efforts; Initiative for Peacbuilding / The Crisis Management Initiative (CMI), Brussels, 2009 

Evan A. Hoffman and Isak Svensson: Pinning Down Peace: Towards a Multi-Dimensional, Clustered Measure of Mediation Success. Published by The Canadian International Institute of Applied Negotiation (CIIAN) Ottawa, Canada and The National Centre for Peace and Conflict Studies (NCPACS) Dunedin, New Zealand, 2012

Book note on Kyle Beardsley: The Mediation Dilemma, Ithaca and London: Cornell University Press, 2011, Journal of Peace Research, 2012
Book note on Sisk, Timothy D, 2009. International Mediation in Civil Wars: Bargaining with Bullets. London: Routledge. Journal of Peace Research 47(2) 251–257

Conference papers (selected)
“International mediation: insights and findings”, paper presented at the international conference “Meeting the New Challenges to International Mediation”, arranged by the Department of Peace and Conflict Research (DPCR), Uppsala University, Uppsala, June 14-16, 2010

“Incentives for talking: Acceptance of Mediation in International and Civil Wars”, paper presented at the for Annual Convention for the International Studies Association, New York, February 2009; co-author: Molly Melin

“Peace from the Inside: Exploring the Role of the Insider-Partial Mediators”, paper presented at the Annual Convention for the International Studies Association, New York, February 2009; co-author: Mathilda Lindgren