Heidi Moksnes

Leva rättslöst: Odokumenterade migranter och medborgarskapets gränser


De senaste åren har svensk debatt börjat uppmärksamma förekomsten av så kallade papperslösa migranter, som bor och arbetar i Sverige utan uppehållstillstånd. En del av dessa är människor som sökt asyl som flyktingar, och vid avslag gömt sig för att undvika att deporteras. Andra har kommit hit för att söka inkomstmöjligheter som inte finns i hemlandet.


Medan antalet odokumenterade migranter är förhållandevis litet i Sverige, utgör de idag en betydande del av arbetskraften i flera länder inom EU liksom i USA och är uttryck för en växande transnationell migration av efterfrågad, billig arbetskraft. Samtidigt befinner odokumenterade migranter i en mycket utsatt situation som ”illegala” i de nationalstater de arbetar i, exkluderade från rättigheter och medlemskap.


Denna antropologiska studie ska undersöka hur odokumenterade migranters ”illegala” position problematiserar det demokratiska projektet och principerna om universella mänskliga rättigheter. Fokus ligger på hur odokumenterade migranter, enskilt och i samspel med andra, reflekterar över och bemöter sin exkludering från medborgarskapets tre centrala komponenter: rättigheter, politiskt medlemskap i demos, och medlemskap i ett socialt kollektiv.


Studien kommer att rikta in sig på odokumenterade migranter från Latinamerika boende i Stockholmsregionen och grundas på fältarbete. I Sverige finns fortfarande ytterst få studier av dokumentlösa migranters situation. Det här presenterade projektet hoppas utöka detta kunskapsfält.