Mimmi Söderberg Kovacs

From Wars of the Weak to Strong Peace. On the Conditions for Sustainable Peace in Sub-Saharan Africa


Vad krävs för att freden ska bli hållbar efter ett inbördeskrig? Ett konfliktslut innebär att det organiserade, storskaliga våldet upphör, medan befolkningen även fortsättningsvis lever med fattigdom, orättvisor, sporadiskt våld och brott mot mänskliga rättigheter.


Tidigare forskning på detta område har främst undersökt under vilka förutsättningar våldet upphör - den har inte tagit hänsyn till fredens kvalitet. Projektet avser att fylla denna lucka. Syftet är att undersöka under vilka förutsättningar svaga stater kan gå från inbördeskrig till hållbar, stabil och positiv fred. Vi kommer inte bara att fokusera på om stridigheterna upphör, utan även undersöka kvalitativa aspekter av freden, såsom ekonomisk utveckling, ökad grad av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.


Vi antar att det finns en korrelation mellan fredens kvalitet och dess varaktighet. Vi utgår ifrån att systemet för samhällsstyrning (governance) och vilka resurser som står till statens och samhällets förfogande är avgörande förklaringsfaktorer.


Projektet analyserar därför samverkan mellan en rad konkreta faktorer - till exempel ledarskapets kvalitet, vilken grad av korruption som råder i landet samt de externt och internt genererade ekonomiska tillgångar staten förfogar över - och hur denna samverkan inverkar på fredens kvalitet.


Projektet fokuserar på Afrika söder om Sahara efter kalla krigets slut och använder både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Mimmi Söderberg Kovacs, freds- och konflikt, Uppsala universitet

2008-2014

Hur uppnås stark fred efter inbördeskrig? Hur kan folk och länder som varit i inbördeskrig uppnå en fred som kan leda till positiva mervärden som rättvisa, säkerhet, demokrati och en ökad livskvalitet bortom avsaknaden av storskaligt våld? Det främsta syftet med detta projekt var att försöka besvara denna frågeställning.

Specifikt avsåg vi att utföra två forskningsuppgifter: 1) att konceptuellt utveckla begreppet fred, och identifiera indikatorer på högkvalitativ fred och 2) att analysera i vilken utsträckning samspelet mellan politisk styrning ("governance") och resurser kan påverka både fredens livslängd och dess kvalitet i svaga stater som genomgått inbördeskrig. Geografiskt fokuserade projektet på Afrika söder om Sahara efter 1989, och använde sig både av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

I april 2012 gick projektledare Thomas Ohlson bort efter en längre tids sjukdom. Därefter, i oktober 2012, inlämnades en delvis reviderad projektplan, och Söderberg Kovacs antog rollen som projektledare för den förlängda projektperioden (t.o.m. 31 december 2013). I den reviderade planen reviderades både projektets syfte och dess omfattning något. Framför allt beslutade projektgruppen att lägga vikten på frågor relaterade till politisk styrning snarare än resurser, och beslut togs att fokusera enbart på valda delar av fredens kvalitet. Den planerade studien av ledarskap bantade också ner.

De tre viktigaste resultaten

Projektet har genererat flera viktiga resultat inom en rad olika delprojekt, vilka sammanfattas nedan som tre olika kluster av resultat:

För det första, så har resultat från projektet utmanat existerande definitioner av begreppet fred i tidigare litteratur och bidragit till begreppsutveckling på området. I "Beyond the Absence of War"( 2010), presenterar Höglund & Söderberg en klassificering av fred utifrån en Fredstriangel, där post-krigssamhällen kategoriseras utifrån tre nyckeldimensioner: kvarvarande konfliktfrågor, konfliktbeteenden och konfliktattityder. Detta konceptuella verktyg porträtterar en mer nyanserad bild av fredens verklighet i samhällen efter krig. Dessutom, i artikeln "Legitimate Peace" (kommande 2014) introducerar Ohlson och Themnér begreppet "legitimate peace", som de menar kan fungera som ett slags halvtidsriktmärke som kan hjälpa beslutsfattare att bedöma huruvida en fredsprocess är på rätt väg cirka 10 eller 15 år efter ett inbördeskrig har upphört. Studien konkluderar att halvtidsmålet för konfliktlösning bör vara att stärka lojaliteten till idén(er) av staten (vertikal legitimitet) och förbättra attityder och beteenden mellan individer och grupper inom staten gentemot varandra (horisontell legitimitet).

För det andra, så har projektet genererat viktiga empiriska resultat rörande villkoren för inrättande av stark fred i krigshärjade samhällen. I antologin "From Intra-State War to Durable Peace" (2012), redigerad av Ohlson, presenteras ett antal viktiga rön angående övergången från krig till demokratisk fred. Till exempel kan man dra slutsatsen att de faktorer som gör att krig startar inte är de samma som gör att det avslutas. Politiska påtryckningar och tvingande omständigheter måste gradvis ersättas med ett positivt problemlösande förhållningssätt som bidrar till att lindra eller upplösa det underliggande missnöje som orsakade kriget i första hand.

I antologin "Peace Agreements and Durable Peace in Africa", ifrågasätter Melander & Maina etablerade uppfattningar om hur man får en stark fred efter krig. Bland annat så visar deras studie att det inte finns några tydliga tecken på att formell politisk eller militära maktdelning gynnar freden. Dessutom, en steg-för-steg-metod där man sluter avtal med en rebellgrupp i taget tycks vara minst lika sannolik att lyckas som en mer inkluderande fredsprocess, och amnesti kan vara minst lika effektivt som andra rättsliga mekanismer för att etablera varaktig fred.

Nilsson och Söderberg Kovacs har genomfört flera studier av Sierra Leone och Liberia, som har genererat viktiga rön angående hantering av våldsverkare ("spoilers") i fredsprocesser (2009) och olika tillvägagångssätt för reformer av säkerhetssektorn (Nilsson 2009, Nilsson och Söderberg Kovacs 2013, Söderberg Kovacs kommande 2014). Höglund och Jarstad har studerat orsakerna till och dynamiken gällande valrelaterat våld i KwaZulu - Natal i Sydafrika, ett fenomen med betydande konsekvenser för politisk styrning efter krigsslut (2010, 2011).

För det tredje, så har flera studier bidragit till en bättre förståelse av sambandet mellan politisk styrning och utsikterna för en stark och hållbar fred. Studier av Nilsson (2012, kommande 2014) visar att civila samhällets involvering i ett fredsavtal avsevärt ökar chanserna för fredens varaktighet.

Nya forskningsfrågor som projektet genererat

Melanders forskning inom projektet påverkade utformningen av forskningsprogrammet "The East Asian Peace since 1979: How Deep? How can it be Explained?" under ledning av Stein Tønnesson och med Melander som deltagare. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Höglunds forskning inom projektet inspirerade två nya studier. Ett projekt studerar de konfliktfyllda aspekterna av fredsbyggande och har resulterat i ett samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet, med forskningsbidrag från Sida. Det andra projektet studerar samspelet mellan formella och informella institutioner som orsak till valrelaterat våld i Afrika, och finansieras av Vetenskapsrådet.

Söderberg Kovacs deltagande i projektet har genererat idéer till två nya forskningsprojekt. Det första är inriktad på patronpolitik och valrelaterat våld i Västafrika och utförs tillsammans med kollegor på Nordiska Afrikainstitutet och finansieras av Vetenskapsrådet. Det andra projektet undersöker den roll f.d. krigsherrar spelar i demokratiska valprocesser efter krig, och finansieras av Sida. Projektledare är Anders Themnér.

Internationellt forskningssamarbete

Forskningsprojektet har genomförts i samarbete med The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), en ledande afrikansk icke-statlig organisation baserad i Sydafrika och aktiv på hela den afrikanska kontinenten. Ett formellt partnerskap finansierat av Sida etablerades mellan DPCR och ACCORD för tidsperioden 2009-2012. Förutom forskningssamarbete, inkluderade partnerskapet personalutbyte, gemensam organisation av internationella utbildningsprogram, och gemensamma konferenspaneler.

Söderberg Kovacs tillbringade tre månader som gästforskare vid ACCORD, och tre månader vid Centrum för Afrikastudier vid universitetet i Kapstaden, Sydafrika. Under projekttiden har Melander varit ansluten som forskare vid Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

Den 18-20 april 2013, arrangerade projektet en minneskonferens i Thomas Ohlsons namn på projektets tema. Det var en internationell konferens som inkluderade forskningspaneler med inbjudna internationella forskare, rundabordsamtal med fokus på relationen mellan forskning och politisk beslutsfattande på området, samt en middag med inbjudna gäster. Flera papper från detta projekt presenterades och diskuterades vid konferensen.

Samtliga projektmedlemmar har också deltagit i ett stort antal internationella konferenser, som arrangörer, ordförande, opponenter och presentatörer.

Forskningsinformation utanför forskarvärlden

Ett urval av tillfällen där en eller flera projektdeltagare presenterat pågående forskning och papper med relevans för detta projekt:

Expertgruppsmöte på International IDEA om deras "Election and Conflict Tool", International IDEA, Stockholm 24-25 maj 2010

Seminarium på temat Civil-militära relationer i fredsfrämjande insatser, Försvarshögskolan, januari 2011

Seminarium på temat Building Lasting Peace, Sida, Stockholm, 30 mars 2011

Seminarium på temat Peace and Security in the Post-2015 Agenda, Utrikesministeriet, Stockholm, 12 december 2012

Seminarium vid Enheten för FN:s Mediation Support Unit på Department of Political Affairs, New York, 19 november 2009

Öppen föreläsning om fredsbegreppet vid ett seminarium arrangerat av Artister för Fred, Stockholm, april 2010

De två viktigaste publikationerna

Den första publiceringen är boken "From Intra-State War to Durable Peace: Conflict and Its Resolution in Africa after the Cold War" (2013), redigerad av Ohlson och med bidragande kapitel från tre av de övriga projektdeltagarna (Höglund, Nilsson & Söderberg Kovacs). Baserat på ett nydanande teoretiskt ramverk, tidigare opublicerad data om konflikter och konfliktlösning i Afrika, och en både bred och djup undersökning av en rad externa och interna faktorer, så utgör boken en omfattande undersökning av både orsaker och lösningar gällande inomstatliga väpnade konflikter i Afrika efter det kalla krigets slut. Kapitlen inriktas på viktiga förklaringsfaktorer som påverkar freden i perioden strax före och efter att ett krig har avslutats. Några av kapitlen är fallstudier eller jämförande studier medan andra kapitel baserar sina slutsatser på globala data över ett stort antal väpnade konflikter över tid.

Den andra publikationen är artikeln "Beyond the Absence of War: The Diversity of Peace in Post-Settlement Societies" (2010) av Höglund & Söderberg Kovacs, som introducerar ett nytt sätt att konceptualisera fred i samhällen efter krig. Författarna föreslår att den nyvunna freden kan kategoriseras på basis av tre nyckeldimensioner fångade i en Fredstriangel: kvarvarande konfliktfrågorfrågor, konfliktbeteende och konfliktattityder. Detta heuristiska verktyg kan bidra till en mer diversifierad och nyanserad bild av den empiriska verkligheten i efterkrigstidens samhällen. De olika kategoriseringarna illustreras med hjälp av en rad empiriska exempel från olika samhällen där ett fredsavtal har undertecknats och fred råder, så som Guatemala, Sierra Leone, Kambodja och Nordirland.

Publications

Books
 
Mania, Grace & Erik Melander (eds.). ‘Peace Agreements and Durable Peace in Africa’. (The manuscript is currently under review with University of KwaZulu-Natal Press)

Ohlson, Thomas (ed.) 2013. ‘From Intra-State War to Durable Peace: Conflict and Its Resolution in Africa after the Cold War’. Dordrecht: Republic of Letters Publishers (contributing authors include Höglund, Nilsson and Söderberg Kovacs).

Articles in international peer-review journals

Höglund, Kristine & Anna K. Jarstad, 2011. ’Towards Electoral Security: Experiences from KwaZulu-Natal’. Africa Spectrum 46 (1): 33–59.

Höglund, Kristine & Mimmi Söderberg Kovacs, 2010. ‘Beyond the Absence of War: The Diversity of Peace in Post-Settlement Societies’. Review of International Studies 36(2): 367–90.

Nilsson, Desirée, 2012. ‘Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable Peace’. International Interactions 38(2): 243–266.

Nilsson, Desirée, 2010. ‘Turning Weakness into Strength: Military Capabilities, Multiple Rebel Groups and Negotiated Settlements’. Conflict Management and Peace Science 27(3): 253–271.

Nilsson, Desirée & Mimmi Söderberg Kovacs, 2013. ’Different Paths of Reconstruction: Military Reform in Post-war Sierra Leone and Liberia’. International Peacekeeping 20(1): 2–16.

Nilsson, Desirée & Mimmi Söderberg Kovacs, 2011. ‘Revisiting an Elusive Concept: A Review of the Debate on Spoilers in Peace Processes’. International Studies Review, 13(4): 606–626.

Book chapters

Ohlson, Thomas & Mimmi Söderberg Kovacs, 2009. ‘Peace through Democracy? The challenges of post-war democratization in weak and war-torn states’. In Ashok Swain, Ramses Amer and Joakim Öjendal (eds.), The Democratization Project: Opportunities and Challenges, London: Anthem Press, pp. 165–182 (18 pages)

Söderberg Kovacs, Mimmi, forthcoming with Georgetown University Press in April 2014. ‘Bringing in the Good, the Bad and the Ugly into the Peace Fold: The Transformation of the Republic of Sierra Leone Armed Forces after the Lomé Peace Agreement’ in Roy Licklider (ed.), New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after Civil Wars.

Wallensteen, Peter, Erik Melander, & Stina Högbladh. 2012. ‘Peace Agreements, Justice and Durable Peace’. In Rethinking Peacebuilding: The quest for just peace in the Middle East and the Western Balkans, Karin Aggestam and Annika Björkdahl (eds.). London: Routledge (125–139).

Policy briefs, handbooks and other publications

Höglund, Kristine & Daniel Druckman, 2013. ‘Making Peace through Negotiation’. In M. Olekalns and W. L. Adair (eds.), Handbook of Research on Negotiation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Höglund, Kristine, & Anna K. Jarstad, 2010. ’Strategies to Prevent and Manage Electoral Violence: Considerations for Policy’. Policy and Practice Brief, ACCORD, No 1.

Lindgren, Mathilda. 2010. ‘Understanding and Measuring Governance’. Uppsala: DPCR Report.

Nilsson, Desirée. Forthcoming 2014. ‘Civil Society in Peace Accords and the Durability of Peace’. In Accord 25: Legitimacy and Peace Processes, London: Conciliation Resources.

Nilsson, Desirée. 2010. ‘Peace Agreements and their Sustainability’. In the International Encyclopedia of Peace, Nigel Young (ed.). New York & Oxford: Oxford University Press (30–32).

Nilsson, Desirée. 2009. ‘Crafting a Secure Peace: Evaluating the Liberia Comprehensive Peace Accord’. Uppsala & New York: Uppsala University and the Mediation Support Unit, Department of Political Affairs, the United Nations.

Conference contributions, unpublished manuscripts and work in progress

Kristine Höglund & Anna Jarstad. ‘Mobilisation, Status Quo, and Pacification: The Relationship between Violence and Politics in KwaZulu-Natal’, South Africa. Submitted to Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology.

Kristine Höglund. ‘Leaders, Violence and Political Power: Exploring Linkages between Political Leadership and Electoral Violence’. Paper presented at the International Studies Association Annual Convention, New Orleans, February 2010.
 
Jarstad, Anna & Desirée Nilsson. ’Making and Keeping Promises: Regime Type and the Implementation of Power Sharing Pacts’.

Nilsson, Desirée & Mimmi Söderberg Kovacs. ’Nip in the Bud or Innocent until Proven Guilty? Spoiler Behaviour and Third Party Responses in Civil War Peace Processes’. 2013. Paper presented at the 54th Annual Convention of the International Studies Association in San Francisco, 3–6 April, the workshop Keeping the Peace on Track: Security Challenges and Third Party Management in Civil War Peace Processes, 2–3 May, and at the Thomas Ohlson Memorial Conference From Civil War to Strong Peace in Africa, 18–20 April.

Melander, Erik. ‘Does Amnesty Benefit Peace? The Role of Amnesties in Ending Civil Wars’. Paper presented at the meeting of the European Network of Conflict Research, 24-26 April 2013, Amsterdam, Netherlands.

Melander, Erik. ‘Amnesty for Peace? Amnesty Provisions, Democracy and the Success of Peace Agreements after Civil War, 1989–2006’. Paper presented at the Workshop of the EU 7th Framework Project Just and Durable Peace by Piece, March 26–27, at University of East London, London, UK.

Erik Melander. ‘Mapping Quality Peace: Socioeconomic Development, Human Rights, and Democracy in the Aftermath of Civil War, 1989–2009’. Paper prepared for the workshop Quality Peace: The Role of Third Parties and the Search for Indicators, 7–9 November 2010, Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

Data Collections

Melander, Erik and Desirée Nilsson. Coding and Analysing Patterns of Governance in Post-Conflict Societies. Coding completed, a first analysis will be presented at the Annual Meeting of the International Studies Association in Toronto in March 2014.

Link to personal websites

http:// pcr.uu.se/about/staff/melander_e/
http:// pcr.uu.se/about/staff/hoglund_k/
http://pcr.uu.se/about/staff/nilsson_d/
http://pcr.uu.se/about/staff/soderbergkovacs_e/