Anna Jarstad

Lokala fredsavtal: vägen till fred och demokrati i KwaZulu Natal?

Projektet undersöker den roll som lokala aktörer och institutioner spelar för att stävja politiskt våld i den sydafrikanska provinsen KwaZulu Natal. Sydafrika har nu uppnått en relativt stabil demokrati, men väg till demokrati var kantad av våld. Under valkampanjen före de första demokratiska valen 1994 använde alla sidor skrämselpropaganda och storskaligt våld bröt ut på flera platser i landet. Avtalet om samlingsregering har spelat en nyckelroll i Sydafrika, liksom i flera andra länder som gått från krig till demokrati. Genom att alla sidor i konflikten garanterades platser i övergångregeringen kunde demokrati fasas in gradvis. En hittills outforskad aspekt är vilken roll som den lokala dynamiken spelar i sådana processer. Projektet analyserar den lokala dynamiken i KwaZulu Natal, där våldet har fortsatt långt efter det att det politiska våldet landet i övrigt minskade i och med apartheidregimens avskaffande. Genom att jämföra vissa samhällen i KwaZulu Natal som har lokala fredsavtal med andra som inte har slutit sådana fokuseras lokala mekanismer för att stävja valrelaterat våld.

Denna forskning förväntas bidra både till teoriutveckling och kunna utgöra grund för hur insatser för fred och demokrati ska utformas på ett effektivare vis.

Anna Jarstad, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

2009-2014


Projektet undersöker den roll som lokala aktörer och institutioner spelar för att stävja politiskt våld i den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal. En hittills outforskad aspekt är vilken roll som den lokala dynamiken spelar i sådana processer. Projektet analyserar den lokala dynamiken i KwaZulu Natal, där våldet har fortsatt långt efter det att det politiska våldet landet i övrigt minskade i och med apartheidregimens avskaffande.

Huvudfokus i projektet har följts genom att den roll som lokala aktörer och institutioner spelar för att stävja politiskt våld i den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal har undersökts. Den lokala dynamiken har undersöks genom dels litteraturstudier och dels fältarbete. De allra flesta oroshärdar, ett tjugotal, har besökts och ett 60-tal intervjuer med personer som berörts av politiskt våld har analyserats. I materialet framkommer en rad intressanta skillnader mellan våldets form, orsak och konsekvenser i de olika samhällena. Muntliga överenskommelser har dock varit svåra att belägga och det har visat sig svårt att få tag i skriftliga lokala fredsavtal. Andra lokala mekanismer har därför fått en mer framträdande roll i projektet.
Tidsplanen ändrades från tre till fyra år i och med att projektet beviljades medel över en längre tidsram samtidigt som det befintliga materialet inte visade sig innehålla systematisk och detaljerad information.

DE TRE VIKTIGASTE RESULTATEN

1. Det politiska systemet skapar incitament för att använda politiskt våld i syfte att ändra maktbalansen på lokal nivå. Särskild problematiska är de ofta förekommande fyllnadsvalen. Om en politiker från parti A mördas kan fyllnadsval innebära att en person från parti B väljs in till den vakanta platsen. På så vis kan maktbalansen ändras så att parti B får ökad representation mellan de ordinarie valen.
2. Politiskt våld har olika effekter: för vissa individer har politiskt våld en passiviserande effekt och för andra en aktiverande effekt på deras politiska deltagande.
3. Våldets politiska syfte har betydelse för huruvida det upplevs som legitimt eller ej. Våld under apartheid regimen upplevs som en legitim del i en kamp för frihet, medan aktuellt våld inom politiska partier upplevs som illegitimt.

NYA FORSKNINGSFRÅGOR

Ett flertal nya forskningsfrågor har genererats av projektet. De återfinns i konferenspappret "Introducing democracy from the outside? A project outline", "Precarious Peacebuilding", 1-2 October 2013, The Swedish Institute of International Affairs. Den centrala frågan rör hur lokalt ägandeskap av fred och demokrati uppstår och hur detta kan främjas.

INTERNATIONELL FÖRANKRING

Invited key note speaker to GIGA Conference in Hamburg on "Power Sharing Agreements in Africa: Implications for Democracy and Societal Trust", 1-2 October 2009.
Invited expert at the Meeting on International IDEA's Election and Conflict Tool, Stockholm, 24-25 May 2010.
Chair of "Mediation and Peacebuilding: A new agenda?" at the Conference on Meeting the New Challenges to International Mediation, Uppsala, June 14-16, 2010.
Organizer of pre-convention workshop and panels, as well as chair and discussant at the Annual Convention for International Studies Associations 2011, Montreal. Workshop: The causes and consequences of failed liberal peacebuilding, 15 March 2011. Paper presentations at ISA panels: The Politics of Hybrid Peace: Hybrid Violence, Thursday, March 17; The Politics Of Hybrid Peace: Limitations Of The Liberal Peacebuilding Project, Friday, March 18.
"Peacebuilding and democratisation", SANORD conference, Johannesburg, South Africa, 29 November 2011. Part of a trip to enhance research and teaching collaboration between Uppsala University and countries in Southern Africa. Visit also included presentations at Rhodes University. Invited by Deputy-Vice Chancellor, Uppsala University, Kerstin Sahlin.
Organizer of panels, chair and discussant at the Annual Convention for International Studies Associations 2012.
"Does peacebuilding hinder democratization and/or vice-versa?",Winter school on Challenges of democracy in multicultural societies in Neum, Bosnia and Hercegovina, 28 January - 2 February 2013. Arranged by Universität Zürich, Zentrum for Demokratie Aarau and Embassy of Switzerland, Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina.
Invited expert ISP (Institutions for Sustainable Peace, network based at GIGA, Hamburg), 5-9 April 2013.
Discussant at Annual Convention for International Studies Associations 2013.
"Methodological challenges in the studies of the effects of political institutions in divided societies", talk at the workshop Status Quo Vadis - Political Institutions in Divided Societies, Central European University, Budapest, Hungary, 9-10 May 2013.
Invited speaker at "Seminar on Precarious Peacebuilding: Frictional encounters between ideas, actors and practices", 12 May 2014, CRIC, University of Copenhagen.
Co-organizer (with Johanna Söderström) of workshop Post-War Democracy with Stephen Stedman and other international scholars and a practitioner from EEAS, 5 June 2014.

FORSKNINGSINFORMATIVA INSATSER

Chairperson for the Association for Political Science (which organizes events open to the public), Uppsala University, from June 2009-February 2012.
Invited speaker at "Critical Perspectives on 20 years of South African Democracy. A symposium in honour of the memory of Nelson Mandela", 15 May 2014, Uppsala University.

DE TVÅ VIKTIGASTE PUBLIKATIONERNA

1. "Views of contemporary politics in KwaZulu-Natal: An interview study with survivors of violence" (with Kristine Höglund), revised and re-submitted to Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 17 June 2014.
Forskning om effekterna av krig på politik och aktivism visar att de som utsätts för politiskt våld kan reagera på olika vis. Dessa studier komplementeras av forskning om politiskt deltagande och betonar psykologiska och sociala processer relaterade till förändringar av attityder och beteende efter trauman. Vår intervjustudie med personer som upplevt politiskt våld i den konfliktdrabbade KwaZulu-Natal-provinsen bidrar till denna forskning. Den visar att känslor som uppstår till följd av politiskt våld är viktiga för att förstå olika former av politiskt deltagande som överlevare engagerar sig i. Den visar att överlevare uppfattar aktuellt politiskt våld på flera olika vis. Dessutom är det så att vissa överlevare blir mer politiskt aktiva efter att ha varit utsatta för politiskt våld, medan andra drar sig undan ifrån politik eller fortsätter med politiskt deltagande på samma nivå som tidigare. Studien föreslår också framtida forskningsspår relaterade till meningsskapande av våld.

2. "Toward Electoral Security: Experiences from KwaZulu-Natal" (with Kristine Höglund), Africa Spectrum, September 2011.
Valrelaterat våld har fått ökad uppmärksamhet, men den teoretiska grunden för systematisk forskning och lämplig policy är fortfarande underutvecklad. Artikeln identifierar fem strategier för att förhindra valrelaterat våld: övervakning, medling, lagstiftning, polisingripanden och självreglerande praktik. Vi diskuterar begränsningar och nytta med varje strategi och diskuterar hur valsäkerhet kan uppnås.

PUBLICERINGSSTRATEGI

Internationella peer-reviewed tidskrifter inom olika specialiteter (psykologi, freds-och konfliktforskning, statsvetenskap) har valts för att får maximal spridning.

OPEN ACCESS
Från hösten 2011 finns två av projektets publikationer tillgängliga gratis på internet:
1) "Toward Electoral Security: Experiences from KwaZulu-Natal", with Kristine Höglund, accepted for publication in Africa Spectrum, September 2011 (available free online).
2) "Strategies to prevent and manage electoral violence: Considerations for Policy", ACCORD Policy and Practice Brief(med Kristine Höglund), (available free online),
http://www.accord.org.za/publications/policy-a-practice-briefs.htm

PUBLIKATIONER

1. "Views of contemporary politics in KwaZulu-Natal: An interview study with survivors of violence" (with Kristine Höglund), revised and re-submitted to Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 17 June 2014.
2. "Sharing Power to Build States", 2013, in International Statebuilding: Concepts, Themes and Practices. A Routledge Handbook edited by David Chandler and Tim Sisk.
3. "Introducing Hybrid Peace Governance: Impact and Prospects of Liberal Peacebuilding" (with Roberto Belloni), Global Governance, 2012, Vol. 18, No. 1, pp. 1-6.
4. Co-editor of "An Introduction to Hybrid Peace Governance" (with Roberto Belloni), 2012, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations Vol. 18 No. 1 Jan.-Mar.
5. "Towards Electoral Security: Experiences from KwaZulu-Natal" (with Kristine Höglund), Africa Spectrum, 2011, Vol. 46, No. 1, pp. 33-59.
6. "Local Peace Agreements: The Road to Peace and Democracy in KwaZulu Natal?", Statsvetenskaplig tidskrift, 2010, Vol. 112,No. 1, pp. 60-68.
7. "Strategies to Prevent and Manage Electoral Violence: Considerations for Policy", (with Kristine Höglund), Policy & Practice Brief. 2010. Durban: Accord.