Cecilia Albin

Behövs rättvisa förhandlare? Rättvisa och effektivitet i internationella förhandlingar om miljö, handel och vapennedrustning

Är det viktigt för förhandlare att vara rättvisa, för att ett varaktigt avtal ska nås? Vad spelar det för roll om så kallade procedurrättvisa (PR) respekteras i förhandlingsprocessen, och om avtal baseras på principer om så kallad distributiv rättvisa (DR)?
Internationella förhandlingar har blivit ett alltmer centralt verktyg i hanteringen av globala frågor, men framsteg och effektiva resultat har varit svåruppnåeliga på flera områden. Tidigare forskning visar att rättviseprinciper ofta påverkar förhandlingsdynamiken och innehållet i avtal. Ingen systematisk undersökning har dock gjorts om hur PR och DR påverkar sannolikheten att nå fram till ett avtal och avtals varaktighet (inklusive implementering) över tid, förutom en tidigare studie om avtal rörande inbördeskrig. Projektet avser att fylla denna kunskapslucka. Dess fokus på rättvisa är originellt inom nuvarande forskning kring varaktig fred, och en väsentlig infallsvinkel.

En robust kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas för att undersöka samband mellan PR, DR och varaktigheten av avtal i ett antal fallstudier. Dessa fallstudier berör tre huvudområden inom internationella relationer och förhandlingar: multilateral handel, miljön, och vapennedrustning.
Resultaten kommer att generera lärdomar för både forskare och praktiker om hur hänvisning till och användning av rättviseprinciper påverkar förhandlingars effektivitet och avtals varaktighet.

Cecilia Albin, Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

2009-2014

Projektets grundläggande syfte har varit att undersöka om anslutning till rättviseprinciper i internationella förhandlingar bidrar till mer effektiva resultat vad gäller förhandlingar om miljö, handel och vapennedrustning. Effekterna av anslutning till principer om procedurrättvisa och distributiv rättvisa har studerats inom tre områden: internationella förhandlingar om vapennedrustning, miljöfrågor och handelsfrågor. Bland delsyftena har varit att utforska om vissa rättviseprinciper bidrar till större förhandlingseffektivitet än andra, om olika principer interagerar, och om resultaten varierar med te.x. skillnader i förhandlingarnas omfattning (bilaterala eller multilaterala) och kontext. Med detta har projektet haft för avsikt att bidra både teoretiskt och empiriskt med ny kunskap om rollen av rättvisa i internationella förhandlingar, och med idéer för fortsatt forskning inom detta område. Det har även syftat till att generera policyrelevanta slutsatser.

Två mindre ändringar vad gäller syften gjordes under projektperioden. Den första var att begränsa den beroende variabeln till "förhandlingseffektivitet", definierad i termer av det förhandlade avtalets innehåll och effektivitet. Den andra var att studera distributiv rättvisa som en processvariabel snarare än en utfallsvariabel, och att utveckla en metod för att göra detta. Det hade annars varit svårt att separera bedömningar av distributiv rättvisa från den beroende variabeln som också berör utfallet i förhandlingar.

2. PROJEKTETS VIKTIGASTE RESULTAT (I KORTHET OCH URVAL)

Projektet visar att någon typ av rättvisa spelar roll i alla förhandlingar och att detta ofta inverkar på resultatets effektivitet. Det visar även att vilken typ av rättvisa som spelar roll beror mycket på kontexten, som ämnesområdet och ofta även förhandlingarnas omfattning (om bilaterala eller multilaterala). Analyserna visar att anslutning till principer om procedurrättvisa bidrog till mer effektiva resultat (avtal) i multilaterala miljöförhandlingar, bilaterala nedrustningsförhandlingar, och bilaterala och multilaterala handelsförhandlingar. Däremot var det anslutning till principer om distributiv rättvisa som ledde till mer effektiva resultat i multilaterala nedrustningsförhandlingar och i bilaterala miljöförhandlingar. I publikationer från projektet diskuteras möjliga faktorer bakom och förklaringar till dessa olika effekter, och implikationer för förhandlingspraxis.

Sammantaget är detta viktiga resultat för arbetet med att göra internationella förhandlingar mer effektiva i olika sammanhang: Rättviseprinciper kan användas som ett verktyg här, i stället för att ses som sekundära eller som besvärliga hinder för att uppnå en överenskommelse som ofta är fallet. Vilken typ av rättvisa som kan bidra positivt till förhandlingars effektivitet beror dock på kontexten, vilket inte visats tidigare på ett systematiskt sätt.

På basis av resultaten från detta (och även tidigare) projekt har två nya projekt utvecklats och erhållit finansiering från Vetenskapsrådet för åren 2013-2016: 'Från fredsförhandlingar till varaktig fred: rättvisans många roller' och 'Att förklara handlingssätt i internationella förhandlingar: anslutning till rättviseprinciper i internationella förhandlingar om miljö, handel och vapennedrustning' (projektledare Cecilia Albin).

3. NYA FORSKNINGSFRÅGOR SOM HAR GENERERATS GENOM PROJEKTET

Projektet väcker många frågor för framtida forskning. Några exempel:
- Att testa hypoteser och resultat från detta projekt på fler fallstudier, både utom och inom de tre områdena handel, miljö och vapennedrustning;
- Att utforska vidare mekanismerna bakom de korrelationer mellan rättvisa och effektivitet som projektet funnit;
- Att analysera orsakerna till att förhandlare ansluter sig till olika rättviseprinciper i olika kontexter (anslag har erhållits från Vetenskapsrådet för forskning på detta ämne);
- Att undersöka hur viktiga faktorer som makt (maktbalansen mellan förhandlingsparter) och kultur (kulturella skillnader mellan förhandlingsparter) påverkar rättvisans roll och effekt i förhandlingsprocesser;
- Att pröva om anslutning till rättviseprinciper i förhandlingsprocessen leder till bättre implementering av avtal och till mer varaktiga avtal över tid på olika områden. (Detta visade sig vara fallet i tidigare studier om förhandlingar för att avsluta inbördeskrig som Albin och Druckman gjort.)

4. PROJEKTETS INTERNATIONELLA FÖRANKRING

Projektet är väl förankrat internationellt genom Albins och Druckmans nätverk, kontakter och aktiviteter. Det har varit speciellt bra att presentera och diskutera projektet vid större internationella konferenser och i inbjudna tal och seminarier runt om i världen. Detta har gjorts i Sydafrika, Australien, USA, Frankrike, Tyskland, Belgien, Turkiet, Danmark och på Island. Inbjudningar till internationella konferenser och andra fora för att presentera projektets resultat har varit många. På basis av detta arbete har det också kommit förfrågningar om deltagande i nya internationella samarbeten.

5. FORSKNINGSINFORMATIVA INSATSER UTANFÖR VETENSKAPSSAMHÄLLET

Sådana insatser har främst bestått av muntliga presentationer och diskussioner, samt publikationer.
Presentationer av projektet som riktat sig helt eller delvis till praktiker utanför vetenskapssamhället:
- Seminarium inom ramen för Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa, Uppsala universitet, 24 oktober 2012 (hölls av Cecilia Albin och Daniel Druckman)
- Inbjuden föreläsning vid EU, Bryssel, 17 oktober 2012 (hölls av Daniel Druckman). I samband med denna föreläsning diskuterades projektet informellt med många praktiker från EUs "Negotiator's Club", främst vad dess resultat innebär rent konkret för EU förhandlingar inom olika områden. De som deltog från EU hade flera föreslag om hur projektets forskning kan användas inom deras verksamhetsområden.
- Inbjuden föreläsning vid Peace Research Institute, Frankfurt (PRIF), Annual Conference, "Justice from an Interdisciplinary Perspective", 24 oktober 2013 (hölls av Cecilia Albin)
- (Kommande:) Novancia Business School, Paris, Biannual Conference on Negotiations, 24-25 mars 2014 (hålls av Cecilia Albin)

Publikationer som riktar sig helt eller delvis till praktiker utanför vetenskapssamhället:
- Albin, C. (2013) Negotiating effectively: Findings from arms control, trade and environmental negotiations.
PINPoints, Nr. 39, sid. 7-10 (The Hague: Netherlands Institute of International Relations/Clingendael).
- Albin, C. (kommande under 2014) Negotiating effectively: Findings from research on justice. POLICY REPORT, kommer att publiceras av Netherlands Institute of International Relations/Clingendael, The Hague.

Clingendael använder sig effektivt av nätverk och media för att nå praktiker och allmänheten med sina publikationer.


6. PROJEKTETS TVÅ VIKTIGASTE PUBLIKATIONER

A. Albin, C. and Druckman, D. (kommande under 2014). Bargaining Over Weapons: Justice and Effectiveness in Arms Control Negotiations. Special issue of INTERNATIONAL NEGOTIATION: A JOURNAL OF THEORY AND PRACTICE, on "Justice in Security Negotiations".

Till den grad tidigare forskning har uppmärksammat rättvisefrågor i förhandlingar har de nästan uteslutande berört frågor utanför den traditionella säkerhetssfären, och då speciellt miljöfrågor (te.x. klimatförhandlingar). Denna artikel visar att anslutning till rättviseprinciper påverkar resultatets effektivitet även i förhandlingar om vapenkontroll och nedrustning, som direkt berör centrala nationella säkerhetsintressen. Anslutning till principer om procedurrättvisa bidrog till mer effektiva resultat (avtal) i projektets fall av bilaterala nedrustningsförhandlingar, medan anslutning till principer om distributiv rättvisa ledde till mer effektiva resultat i multilaterala nedrustningsförhandlingar.

B. Albin, C. and Druckman, D. Justice and Effectiveness in International Negotiations. (Inskickad till internationell peer review tidskrift i januari 2014.)

Denna artikel presenterar och diskuterar hela projektets resultat på alla tre områden (förhandlingar om handel, miljö och vapennedrustning), men med betoning på rollen av rättvisa i miljöförhandlingar då detta område inte täckts i andra publikationer. Vikten och effekter av principer om procedurrättvisa och distributiv rättvisa jämförs på de tre områdena. Faktorer bakom och förklaringar till att en och samma typ av rättvisa har olika effekter på olika områden diskuteras (te.x. om förhandlingarna sker i en normativ miljö, om de är långsiktiga, och om kostnader och vinster som olika överenskommelser kan medföra är för svåra att uppskatta för att principer om distributiv rättvisa ska kunna användas).

7. PROJEKTETS PUBLICERINGSSTRATEGI

Strategin har varit att använda sig av olika publiceringskanaler av hög klass, för att nå en bred och blandad läskrets. Projektets resultat kommer att ha presenterats och diskuterats i:
- artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter, som riktar sig främst till forskare internationellt;
- en policy rapport, som publiceras av Netherlands Institute of International Relations/Clingendael i Haag och som är avsedd främst för praktiker (te.x. beslutsfattare och rådgivare inom ministerier, internationella organisationer, och icke-statliga organisationer) och media.
Publiceras på deras hemsida och sprids brett via deras kontaktnät;
- en populärvetenskaplig artikel (i tidningen PINPoints, publiceras på Clingendaels hemsida och sprids även brett via deras kontaktnät).

Strategin har också varit att presentera och diskutera utkast i olika fora (seminarier, konferenser, etc.), för att få kommentarer och feedback innan publicering.

8. LÄNKAR TILL EGNA WEBBSIDOR

Cecilia Albin: http://www.pcr.uu.se/about/staff/albin_c/

Daniel Druckman: http://pia.gmu.edu/people/ddruckma

PUBLIKATIONER

(REFEREEGRANSKADE)

Albin, C. (2013) Negotiating effectively:  Findings from arms control, trade and environmental negotiations.
PIN POINTS, No. 39, pp. 7-10 (The Hague: Netherlands Institute of International Relations/Clingendael).

Albin, C. and Druckman, D. (forthcoming, end 2014). Bargaining Over Weapons: Justice and Effectiveness in Arms Control Negotiations. Special issue of INTERNATIONAL NEGOTIATION: A JOURNAL OF THEORY AND PRACTICE, on "Justice in Security Negotiations".

Albin, C. and Druckman, D. (2014, in press) Procedures matter:  Justice and effectiveness in international trade negotiations. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS.

Albin, C. (forthcoming) Negotiating effectively: Findings from research on justice. POLICY REPORT, to be submitted in February 2014 for publication by Netherlands Institute of International Relations/Clingendael, The Hague.

Albin, C. and Druckman, D. Justice and Effectiveness in International Environmental Negotiations. Article, under review for publication in international peer review journal (submitted in January 2014).


KONFERENSBIDRAG (REFEREEGRANSKADE KONFERENSPAPPER) OCH INBJUDNA FÖRELÄSNINGAR  

Presenterade av Cecilia Albin:

(To come:)  Novancia Business School, Paris, Biannual Conference on Negotiations, 24-25 March 2014:  Invited speaker, presentation of research paper, "Justice and effectiveness in international negotiations" on panel with the Processes of International Negotiation (PIN) group.

Peace Research Institute, Frankfurt (PRIF), Annual Conference, "Justice from an Interdisciplinary Perspective", 24 October 2013:  Invited speaker (topic, "Justice in Negotiations and Agreements").

European Consortium for Political Research (ECPR), 7th General Conference, Sciences Po, Bordeaux, France, 4-7 September 2013:  Co-chair, Section on "Justice and Political Conflicts" (comprising 7 panels); chair of panel, "The Impact of Justice on Effective Governance and Settlement of Conflicts"; presentation of research paper, 'Justice and effectiveness in international negotiations' on this panel.

Peace Research Institute, Frankfurt (PRIF), Germany:  Invited paper presentation, January 2012.

European Consortium for Political Research (ECPR), 6th General Conference, University of Iceland, 25-27 August 2011:  Paper presentation, "Procedures matter:  Justice and effectiveness in international trade negotiations"; presentation in Roundable discussion, "Just Peace:  From very old normative aspirations to new empirical research"; co-chair of panel, "How do we know justice when we see it?"

International Association for Conflict Management (IACM), 24th Annual Conference, Istanbul, Turkey, 3-6 July, 2011: Presentation and participation in Symposium, "Justice within Conflict Management: Looking at it with different glasses and ending up with the same conclusion?"

International Conference (Biennale) on Negotiation, Negocia, Chamber of Commerce & Industry, Paris:  Co-chair of conference, organizer and paper presenter on panel, 'Improving the effectiveness of multilateral trade negotiations', November 2010.

Swedish Institute of International Affairs, Stockholm:  Invited keynote lecture, “Are just negotiators needed?  On justice as a non-military instrument of power in negotiations”, Workshop on non-military power in world politics:  a neglected perspective.  7 May 2010.

Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark:  Invited keynote lecture, “Are just negotiators needed?  On justice as an asset and as a constraint in negotiations”, International Conference on International and Intercultural Negotiations, Copenhagen, 8-9 April 2010.


Presenterade av Daniel Druckman:

American Political Science Association, Annual Meeting, Chicago, USA, 1 Sepember 2013, presentation of paper, "Justice and Effectiveness in International Trade Negotiations". 
 
Group Decision and Negotiation, Annual Meeting, Stockholm, Sweden, 19 June 2013, keynote address, "The Role of Justice in International Negotiation". 
 
Invited Lecture, Bilkent University, Ankara, Turkey, 11 December 2012, "Justice in International Negotiation: Peace Agreements, Trade, Arms Control, and the Environment". 

Invited Lecture, European Union, Brussels, Belgium, 17, October 2012, "Does Justice Matter in International Negotriation?".
 
Panel presentation, International Association for Conflict Management, Stellenbosch, South Africa, 13, July, 2012, "Justice in Trade Negotiations" .
 
Invited Lecture, Peace and Conflict Studies Program, University of Queensland, Brisbane, Australia, "Justice in International Negotiation" 3 May 2012.