Ingeborg Svensson

Sexualiteten i hjärnan - Hjärnforskning, medier, kunskapsproduktion.


Projektets syfte är att undersöka hur sexualitetens samtida betydelser skapas i interaktionen mellan naturvetenskapliga kontexter och andra kulturella kontexter. Vi tänker oss en tudelad studie. I den första delen kartlägger och analyserar vi ett 70-tal hjärnforskningsstudier. I fokus står frågan om vilka förståelser av sexualitet som reproduceras i hjärnforskningen om sexualitet. I studiens andra del undersöker vi hur hjärnstudiernas resultat kommuniceras i offentligheten i den svenska kontexten. Fyra aspekter står i fokus. Hur motiveras forskningen av såväl forskarna som finansiärerna? Hur formuleras studierna i tredje uppgiften? Hur hanterar media informationen? Vilka diskussioner används resultaten som inlägg i?
Inom projektet som helhet arbetar vi med att besvara tre frågor: - Vad avses med sexualitet inom hjärnforskningen? - Vad säger sig hjärnforskningen vilja veta om den mänskliga sexualiteten? - Vad gör hjärnforskningens rön med samhällets förståelser av sexualitet?


Studien är ett bidrag till en länge efterfrågad förståelse för hur kunskap om sexualitet och kön produceras i skärningspunkten mellan naturvetenskap och kultur. Ambitionen är att bidra till dekonstruktionen av den dikotoma uppdelningen mellan kultur och natur som präglar såväl kultur- och samhällsforskning som naturvetenskapens forskning om kön och sexualitet.