Sverker Finnström

Att orientera sig mellan det förflutna och framtiden: En etnografisk undersökning av livshistorier i skuggan av global (o)fred och transnationell (o)rättvisa

Sverige beskrivs ofta som ett fredligt land och Afrika som en kontinent fylld av konflikter. I denna föreställning återfinns bilden av den afrikanska flyktingen, som flytt över Medelhavet och kanske slutligen hamnat i Sverige. I försöken att mildra konsekvenserna av Afrikas krig reser europeiska jurister, människorättsaktivister och diplomater i motsatt riktning. Krig är i dag med andra ord gränslösa, samtidigt som den internationella rättvisan har universella anspråk.
Krigets fenomenologi är därmed global. Men den komplexa sammanflätningen av ett krigs globala förflyttningar har vi i dag en otillräcklig förståelse av. Situationen försvåras ytterligare av inrotade kategoriseringar som alstrar mentala och fysiska murar - fred eller krig, rättvisa eller straffrihet, demokrati eller våld, och inte minst om Afrika som en verklighet skild från Europa. '
Med syfte att antropologiskt angripa denna problematik strävar projektet att bryta igenom de murar som hämmar förståelsen av de samtida krigens och den internationella rättvisans sammanvävda etnografiska verklighet. Med en gedigen förankring i det expanderande kriget mellan Herrens motståndsarmé och Ugandas armé, och genom kvalitativa djupstudier av livshistorier som illustrerar omvälvande resor både till och från de omedelbara krigsskådeplatserna, åskådliggör projektet hur krigets etnografi är global snarare än bara lokal, lika europeisk som den är afrikansk.

2010-2016

I projektets syftesbeskrivning, hävdade jag att dagens krig är gränslösa, samtidigt som den internationella rättvisan har universella anspråk. Jag menade vidare att vi har en otillräcklig förståelse av den komplexa sammanflätningen av lokala och globala skeenden i relation till mänskliga förflyttningar in och ut ur en konfliktzon. Situationen försvåras ytterligare av inrotade kategoriseringar såväl som av våra mentala och fysiska murar -- fred eller krig, rättvisa eller rättslöshet, givare eller mottagare, och fokus för detta projekt, den afrikanska kontinenten som en värld skild från Europa. Med syfte att antropologiskt angripa denna problematik ville projektet bryta igenom och gå bortom gränser som kan hämma förståelsen av de samtida krigens och den internationella rättvisans sammanvävda etnografiska verklighet. Med fokus på kriget i Östafrika mellan Herrens motståndsarmé och Ugandas regeringstrupper, och genom longitudinella djupstudier av livsöden som illustrerar omvälvande resor både till och från den omedelbara krigszonen, skulle projektet åskådliggöra hur sådana resor gjort kriget till ett globalt snarare än bara lokalt fenomen.

Syftet med projektet har inte ändrats. Däremot har upplägget modifierats på några punkter. Som exempel kan nämnas, att en fallstudie som inte fanns nämnd i ansökan var KONY 2012, en hårt redigerad dokumentär om Herrens motståndsarmé som spreds som en löpeld över världen våren 2012. I maj 2016 hade filmen fått fler än 100 miljoner besök på Youtube. Filmen och dess geopolitiska efterdyningar gav unikt empiriskt material till projektet. Sedan gick luften ur, och organisationen bakom filmen, Invisible Children, lades sonika ner vintern 2014: också detta är en resa utan dess like. Filmens uppgång och fall är en tydlig illustration av det som projektet ämnade undersöka.

En annan händelse som fick betydelse för projektet, var arresteringen av rebellbefälet Dominic Ongwen. I januari 2015 fördes han till Haag och den Internationella brottsmålsdomstolen. Ongwen kidnappades av Herrens motståndsarmé när han var knappt tio år gammal (eller 14, om man ska tro åklagarsidan i målet). Jag besökte domstolen i Haag och fick möjlighet att samla mer information om hans fall. Ongwens resa i livet (och döden) illustrerar tydligt hur de kategorier som projektet skulle undersöka och kritiskt granska bara kan upprätthållas med artificiell hjälp: åtalet betonar tiden efter han fyllt 15, då han, enligt samma åtal, inte länge är "barnsoldat" utan straffmyndig och fullt ansvarig för sina brott.

Vid sidan av andra fallstudier/kapitel, diskuteras dessa två "resor" i separata kapitel i den kommande monografin, "War Travels: in and out of northern Uganda".

Projektets tre viktigaste resultat

De tre resultat som jag vill lyfta fram är relaterade, men ändå av något olika art:

1. Resultaten bekräftar och fördjupar hypotesen, att lokala krig bäst förstås och förklaras som aspekter av den globala utvecklingen, och att den västerländska liberala demokratin i allt högre grad gör sig beroende av krig som förs i de geopolitiska periferierna till denna demokrati. Detta innebär att till synes skilda begrepp som "krig" och "fred" måste underkastas en kritisk analys, då de i praktiken är sammanflätade. Som jag och Neil Whitehead visar i inledningen till antologin "Virtual War and Magical Death" bildar krig och fred ett globalt flöde utan början eller slut, där det moderna inte kan separeras från det förmodat premoderna. I stället kritiserar vi sådana dualismer, empiriska och begreppsmässiga, då de fördunklar och ideologiserar mer än de förklarar. Härigenom presenterar vi en kritik av de intellektuella och ideologiska förutsättningarna för den militära doktrinen om asymmetrisk krigföring.

2. Projektet analyserar även de villkor som dagens samhällsvetenskap har som förutsättning, då den är i krigsmaktens tjänst (t ex global övervakning, eller USAs drönarkrig och "human terrain system"). I samma analys belyser projektet grunderna för humanitära insatser i fredens namn. Det kanske mest provocerande temat som utvecklats utifrån en av projektets hypoteser, handlar om "det globala kriget" ("global war"), inte som ett undantag men som en förutsättning för den västerländska demokratins utveckling. I analysen har ansökans antagande om "det globala kriget" underkastats en bättre förankrad och mer kritisk analys, vilket sker i den monografi som genererats av projektet -- genom etnografi som är både beskrivande och analytisk diskuterar och kritiserar bokens tematiska kapitel projektets initiala idé om "det globala kriget."

3. Ett tredje resultat, som snarast bottnar i en fråga om metod, handlar om hur forskaren i insamlandet av data och av nödvändighet i samarbete med sina informanter, redigerar data och därmed skapar en viss världsbild, vilket inte minst blir tydligt då insamlad data i hög grad bygger på livshistorier. Vissa aspekter betonas, medan andra suddas ut i syfte att bevara forskningens vetenskapliga fokus. Detta är på gott och ont, alltid av nödvändighet, men jag menar att samhällsvetaren eller humanisten gör bäst i att odla en vetenskaplig öppenhet för att självkritiskt kunna synliggöra denna process. Om inte annat, som kritiskt belyses av projektets ny-analys av mina tidigare resultat och de data som låg bakom dessa resultat, kan forskningen komma att reproducera snarare än kritiskt granska en viss bild. En fokus på krig kommer såklart betona just den dimensionen av den sociopolitiska och kulturella verkligheten. Men vad händer då med andra aspekter av det sociala livet? Vad finns bortom den blick som fokuserar på "det globala kriget"?

Ny forskningsfrågor som har genererats

Den mesta akuta frågan som aktualiseras av projektet och kanske mest av det tredje delresultatet, handlar om behovet att på nya sätt undersöka frågan om utsatthet, inte bara i ljuset av lidande och passivitet, utan också som en resurs, som något som gör något. Vad menar vi med utsatthet? Hur är utsatthet positionerad och hur upplevs den? Kan vi tänka oss utsatthet som något annat än som bara något som vi vill bli av med?

Projektets internationella förankring

Projektet är väl förankrat inom den internationella antropologin, bland annat genom mitt deltagande i två paneler vid den amerikanska antropologföreningens konferens i San Fransisco i november 2012. Som en direkt konsekvens att denna konferens redigerade jag tillsammans med Neil Whitehead den redan nämnda antologin "Virtual War and Magical Death", där vi sammanför några av världens ledande konfliktantropologer med en ung generation antropologer. I volymen presenterar jag även en egen fallstudie utifrån vissa huvuddrag i mitt projekt. Artikeln i "Current Anthropology" (se nedan) kom till som resultat av mitt deltagande i ett veckolångt internationellt Wenner-Gren-symposium i Portugal i mars 2014. Denna symposium samlade forskare från hela världen. Projektets internationella förankring illustreras även av publiceringsstrategin.

Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamfundet

Förutom en rad aktiviteter i samband med filmen KONY 2012 (föreläsningar, seminarier och debattinlägg), och ett uppföljande arrangemang i samarbete med den franska ambassaden i Stockholm kring en annan dokumentär om Herrens motståndsarmé, har jag som sagt besökt Haag och den Internationella brottsmålsdomstolen. Besöket i Haag vara ett tillfälle för mig att tala med icke-forskare om kriget i Uganda och konflikterna i den större regionen. Jag har också blivit intervjuad om min forskning och projektet för en podd som gjorts tillgänglig på nätet.

Projektets två viktigaste publikationer

1. War stories and troubled peace: revisiting some secrets of northern Uganda, i "Current Anthropology" (2015, vol 56, nr S12, s S222-S230). Huvudtematiken för denna artikel diskuteras under delresultat 3, ovan.

2. Just nu färdigställer jag monografin "War Travels: In and out of northern Uganda". Chicago Un Press har visat intresse för denna monografi. I separata kapitel illustreras olika teman från forskningen, som alla inramas av en övergripande diskussion om "det globala kriget" och de dikotomier som projektet var satt att undersöka och kritiskt granska. Ett annat övergripande tema behandlar frågan om interventioner, också forskningsmässiga, som ett redigerade av den sociopolitiska verkligheten; igen, ett tema som preliminärt har belysts i artikeln "War stories and troubled peace". Därmed kommer frågor om metod, etik, och fältarbete också få en prominent plats i den löpande analysen.

Publiceringsstrategi inklusive frågan om open access + webbsidor

Ibland har ambitionen om open access balanserats mot önskan att säkra vetenskaplig kvalitet. Ämnet antropologi har i nuläget inte tillräckligt många kanaler för open access-publicering som säkerställer kraven om vetenskaplighet och internationell förankring (t ex frågan om fack- och textgranskning; centralt i säkrandet av internationell vetenskaplig kvalitet). I ljuset av detta, har projektets viktigaste slutsatser av generell och teoretisk karaktär presenterats i inledningen till antologin "Virtual War and Magical Death" som gjorts fritt tillgänglig via onlinetjänster som eDuke och Scribd. Även indelningen till "War Travels" kommer att göras fritt tillgänglig på internet. Alla projektpublikationer har samlats på två parallella hemsidor (via academia.edu och ResearchGate). Många av projektets publikationer, även debattinlägg, finns att tillgå i fulltext via Uppsala universitets databas DiVA eller via min egen profilsida. Flera av de aktuella länkarna återfinns nedan, efter länken till den podd-intervju som gjordes med mig om projektet:

http://www.culanth.org/fieldsights/836-fieldwork-and-morality
http://www.engagingvulnerability.se/sverker-finnstrom/
http://www.diva-portal.org/dice/rss?query=+personName:%28Sverker%20Finnstr%C3%B6m%29&start=0&rows=500&sort=year%20desc
https://uppsala.academia.edu/SverkerF
https://www.researchgate.net/profile/Sverker_Finnstroem

Publikationslista för projektet

Publications: monograph

Forthcoming: War Travels: In and out of northern Uganda [to be submitted to Chicago Un Press later this year, on the publisher's invitation]

Publications: Peer reviewed anthology

2013. Virtual war and magical death: Technologies and imaginaries for terror and killing. Co-edited with Neil L. Whitehead. Durham, NC: Duke University Press

Publications: articles in peer reviewed journals

2015. War stories and troubled peace: Revisiting some secrets of northern Uganda. Current Anthropology. Vol 56, no S12, pp S222-S230. DOI: 10.1086/683270. [Open access]

2015. Comment on Media Legacies of War (by Victor MF Igreja). Current Anthropology. Vol 56, no 5, pp 691-692. DOI: 10.1086/683107

2012. KONY 2012, Military Humanitarianism, and the Magic of Occult Economies. Africa Spectrum, vol 47, no 2-3, pp. 127-135. [Open access]

Publications: articles in peer reviewed anthologies etc

2016. O Anthropology, Where Art Thou? An auto-ethnography of proposals. Pp. 46-59 in The anthropologist as writer: Genres and contexts in the 21st century, ed. Helena Wulff. Oxford & New York: Berghahn [a side-track to the project; still made possible by the project]

2015. War: Anthropological Aspects, Historical Development of [co-authored with Carolyn Nordstrom]. Pp. 377-38 in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, vol 25, editor-in-chief James D. Wright. Oxford: Elsevier. DOI:10.1016/B978-0-08-097086-8.12235-4

2013. Today he is no more: Magic, intervention, and global war in Uganda. Pp 111-131 in Virtual war and magical death: Technologies and imaginaries for terror and killing, ed. Neil L. Whitehead and Sverker Finnström. Durham, NC: Duke University Press

2013. Introduction: Virtual war and magical death [co-authored with Neil L. Whitehead]. Pp 1-25 in Virtual war and magical death: Technologies and imaginaries for terror and killing, ed. Neil L. Whitehead and Sverker Finnström. Durham, NC: Duke University Press. [Open access]

2012. Humanitarian death and the magic of global war in Uganda. Pp 106-119 in War, Technology, Anthropology (Critical Interventions, vol 13), ed. Koen Stroeken. Oxford: Berghahn Books.

Publications: Columns, debates, and opinions [all open access]

2012. “Kony 2012” and the Magic of International Relations. e-International Relations, March 15. Republished by Acholi Times, March 26.

2012. “Kony 2012” är en språngbräda för USA:s militär. Newsmill, March 12. Alternative version in English: “Kony 2012” Is a Springboard for the US Military. Watching America, 13 April. Abridged version re-published by Vasabladet (Finland)

Publications: Book reviews [academic, and only those of relevance to the project]

2016. Review of Sarah M. H. Nouwen, Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the International Criminal Court in Uganda and Sudan (Cambridge: Cambridge UP, 2013). In African Studies Quarterly, vol 16, no 2, pp 124-25. [Open access] 

2016. Lord’s Resistance Army No More: Review of Evelyn Amony, I am Evelyn Amony: Reclaiming My Life from the Lord’s Resistance Army (Un of Wisconsin Press, 2015). In Warscapes Magazine, May 12. Open access.

2014. Disillusion, embodiment and violent reconciliations: Engaged anthropology on Rwanda, El Salvador, and Peru. Review essay on Jennie E. Burnet, Genocide Lives in Us: Women, Memory, and Silence in Rwanda (Madison: University of Wisconsin Press, 2012), Irina Carlota Silber, Everyday Revolutionaries: Gender, Violence, and Disillusionment in Postwar El Salvador (New York: Rutgers UP, 2011) and Kimberly Theidon, Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru (Philadelphia: PENN Press, 2013). In Political and Legal Anthropology Review, vol 37, no 2, pp. 371-376. DOI: 10.1111/plar.12080

2013. Review of Susan Thomson, An Ansoms and Jude Murison, eds., Emotional and Ethical Challenges for Field Research in Africa: The story behind the findings (London: Palgrave Macmillan, 2013. In Journal of Modern African Studies, vol 51, no 3, pp 540-541.

2013. Review of Nicolas Argenti and Katharina Schramm, eds., Remembering Violence: Anthropological Perspectives on Intergenerational Transmission (Berghahn Books, 2010). In Social Analysis, vol 57, no 2, pp 131-133.

Other (pod interview with me)

Arnoldi, Ea. "Fieldwork and Morality." AnthroPod: The SCA Podcast, Cultural Anthropology website, March 25, 2016. http://www.culanth.org/fieldsights/836-fieldwork-and-m