Anita Andersson

Pionjärinsatser inom ideell ungdomsverksamhet och kvinnohistoria görs tillgängliga för forskning genom ett unikt samarbete mellan KFUK-KFUM och Riksarkivet.

KFUK-KFUM är känd som världens största och äldsta ungdomsrörelse med start i England i mitten av 1800-talet (YMCA resp. YWCA) och i Sverige på 1880-talet. Det är två separata rörelser, i Sverige sammanslagna till en 1966, Kristliga föreningen av unga kvinnor och män.

KFUK och KFUM har varit pionjärer på många områden och sett behov i samhället. Det har främst gällt barn och unga och för KFUKs del kvinnors behov. Det gäller så vitt skilda områden som professionell fritidsledarutbildning, idrott i kristna sammanhang, husmoderssemester, fredsarbete, invandrarfrågor, barnträdgårdar, ekumenik.

På Riksarkivet finns ett omfattande arkiv på cirka 190 hyllmeter och hos KFUK-KFUM cirka 30 hyllmeter handlingar som rör KFUKs riksförbund för åren 1889 - 1966 och det gemensamma KFUK-KFUMs riksförbund 1966-1999 som genom projektet ska samordnas. Genom att materialet nu är spritt och i så stor utsträckning oförtecknat är det svårtillgängligt för forskning. Det gäller forskning på såväl enklare universitetsnivå som avhandlingar på doktorsnivå inom historia, teologi, sociologi, genusvetenskap. En arkivarie anställs. Genom projektet ska arkiven sammanföras, sorteras och förtecknas Detta sker under ömsesidig handledning mellan arkivarien och KFUK-KFUMs arkivkommitté samt i nära samverkan med Riksarkivet

Anita Andersson, KFUK/KFUM

2010-2013


KFUK-KFUM beviljades medel för att i samverkan med Riksarkivet kunna göra cirka 30 hyllmeter handlingar (protokoll, korrespondens m.m.) som rör KFUKs riksförbund för åren 1889-1966 och det gemensamma KFUK-KFUMs riksförbund åren 1966-1999 tillgängliga för forskningen. En kvalificerad arkivarie anställdes på deltid under år 2011 för att tillsammans med KFUK-KFUMs arkivkommitté sortera och förteckna materialet.

För KFUKs riksförbund finns nu hela arkivet sorterat och förtecknat för tiden 1882 (före dess bildande 1889) till och med 1966, då förbundet gick samman med KFUMs riksförbund. Likaså finns levererat, sorterat och förtecknat protokoll från KFUK-KFUMs riksförbund för tiden 1966 - 2008.

Olika delarkiv för KFUK-KFUMs utbildning av anställda föreningsledare har sammanförts och slutförtecknats - KFUMs sekreterarskola, sekreterarinstitut och ungdomsledarinstitut. Delarkiv kring de anställda har likaså organiserats och förtecknats så att organ med olika namn under olika tider men likartade uppgifter sammanförts och blivit begripligt och sökbart även för en utomstående.

Förteckningarna finns inskrivna och sökbara i Nationella Arkivdatabasen NAD och de olika delarkiven inlemmade i KFUK-KFUMs omfattande arkiv i Riksarkivet, Arninge, Täby. På hemsidan för KFUM Sverige finns ett längre avsnitt om forskningsarkiv om arkiv och forskning kring KFUK och KFUM där rörelsens bakgrund beskrivs samt möjligheter och förslag till uppsatser och ämnesområden.

En bieffekt av projektet är att den deltidsanställde arkivariens kompetens och engagemang har inneburit ökad inspiration och större arkivkunskap hos den ideellt arbetande arkivkommittén.

 

Arkivarien

Då ansökan gjordes var tanken att den arkivarie vi sökte för en begränsad uppgift under tre månader förmodligen skulle vara nyutbildad eller arbetslös arkivarie. Sonderingar med erfarna arkivarier med stort kontaktnät gav till resultat att en av dessa erbjöd sig att själv åta sig uppgiften. Urban Johansson hade just lämnat sin tjänst som stadsarkivarie på Lidingö för att sina sista yrkesverksamma år kunna åta sig olika uppdrag. Han har stor erfarenhet inte bara som arkivarie utan också som handledare och utbildare och har blivit något av en guru för arbetet med föreningsarkiv. Han kunde åta sig uppdraget på deltid utspridd under hela 2011, vilket underlättade för undertecknad och övriga ideellt arbetande att hinna med att göra grovsortering och leverans. Hans erfarenhet och rutin gjorde också att han kunde utvidga uppgiften till att omfatta fler delarkiv än vad projektansökan angav samt komma med kritiska synpunkter och förslag vad gäller arkivet och arkivering. Han har också funnits tillgänglig för rådgivning även efter själva anställningens upphörande.


Förändringar inom KFUK-KFUM har skett under perioden. Kansliet har flyttat från Skeppsbron till mindre kontorsyta hos KFUMs Centralförening i Stockholm. I ansökan nämns om nyfunnet material i källaren på cirka 15 hyllmeter. I samband med flytten hittades mera och den lilla arkivkommittén har jobbat hårt med att gallra, slänga och arkivera. Genom att projektet lyft fram arkivfrågorna, ökat samarbetet med Riksarkivet och genom Urban Johansson ökat kompetens och inspiration hos arkivkommittén har projektet indirekt påverkat det arbetet på ett positivt sätt. Problem är att en del äldre handlingar hittats i efterhand i samband med flytten. Dessa handlingar bör tillföras det redan förtecknade. Det borde kunna lösas i samarbete mellan undertecknad och Riksarkivets ordinarie personal men innebär mer arbete än om det hade funnits med från början.

En annan förändring inom KFUK-KFUM-rörelsen är att man beslutat att ändra sitt varumärke och därmed allmänt använda namn från KFUK-KFUM Sverige till KFUM Sverige där M står för människor i stället för män och den engelska "översättningen" är YWCA-YMCA. Flera av oss äldre är rädda för att namnändringen kan innebära att samband med KFUK och dess historia glöms bort. Därför känns projektet extra betydelsefullt genom att nu KFUK i Sverige och historiken kring sammanslagningen med KFUM finns noggrant dokumenterat och tillgängligt för forskning.


Fortsatt arbete

Då projektansökan gjordes var vi väl medvetna om att det omfattande beståndet av arkivhandlingar i såväl Riksarkivet som hos KFUK-KFUM-rörelsen och dess olika delar skulle kräva en betydligt större arbetsinsats och kostnad än vad projektet omfattar. Den avgränsning vi prioriterade och fick bidrag för innebär ett betydelsefullt steg i att tillgängliggöra ett stort underlag för svensk folkrörelseforskning.

Kvar finns oförtecknat delar av KFUMs riksförbund fram till 1966 samt ämnesordnade handlingar för KFUK-KFUMs riksförbund 1966 - 2005 som dels funnits sedan tidigare på Riksarkivet och har en pågående leverans i 11 flyttkartonger från Skeppsbron till Arninge. Det är ett arbete som jag förberett och hoppas kunna avsluta under året så långt mina möjligheter sträcker sig. Förhoppningen är att slutinskrivning av förteckningarna över det materialet kan göras av personal på Riksarkivet så att det även kommer med i NAD.

För KFUK-KFUMs scoutförbund pågår ett omfattande ideellt arbete både på och utanför Riksarkivet. Där kommer en stor leverans av sorterat, kartonglagt och konceptförtecknat material att ske inom de närmaste åren.

För rörelsens idrottsförbund och triangelförbund finns drygt 5 hyllmeter oförtecknat på Riksarkivet förmodligen fram till 1970-talet. För tiden därefter återstår mycket att göra i arkivhänseende. Intresse för det tycks saknas för närvarande.

Vår förhoppning är givetvis nu att forskning med såväl enklare uppsatser som mer omfattande avhandlingar skall möjliggöras genom att arkivets tillgänglighet och sökbarhet har förbättrats. Uppgifter om sådant arbete kommer att publiceras på hemsidan och därmed förhoppningsvis inspirera fler att ta sig an ämnen inom KFUK- och KFUM-rörelsernas historia och nutid.


KFUMs hemsida www.kfum.se