Elin Bjarnegård

Politiska partier och kvinnors politiska representation. Betydelsen av institutionalisering i kandidatnomineringsprocessen


Ett av de främsta uttrycken för politisk ojämlikhet är att män utgör en klar majoritet i så gott som alla världens parlament. Det ojämlika maktförhållandet mellan könen har framställts inte bara som ett demokratiskt problem, utan även som begränsande för ekonomisk och mänsklig utveckling.Politiska partier sägs utgöra det främsta hindret - och därmed potentiellt de bästa möjliggörarna - för kvinnors ökade politiska representation. Framför allt har tidigare forskning föreslagit att en ökad institutionalisering av partiernas nomineringsprocesser skulle ge ökad kvinnorepresentation. På grund av bristen på tillgänglig data om partiers interna nomineringsprocesser lider dock fältet brist på såväl begreppsliga specifikationer som på empiriska jämförelser. Påståendena om vad institutionalisering av nomineringsprocesser är och vad de innebär för kvinnorepresentation har förblivit oprövade och därmed oemotsagda. Detta projekt har tillgång till helt ny, unik och tidigare oanvänd data som kan användas för att äntligen grundligt utvärdera institutionalisering av nomineringsprocesser som ett verktyg för politisk jämställdhet.Datasetet kommer från International IDEA och täcker 176 politiska partier i 64 olika länder. Utvärderingen kommer att bygga på detta dataset och kommer att ske i två steg: först en teoretisk och empirisk begreppsutveckling och därefter en empirisk undersökning av sambandet mellan institutionalisering av ett partis interna nomineringsprocess och kvinnorepresentation.