Sören Blomquist

Skatter och skattesystem i en globaliserad värld II


Syftet med detta forskningsprogram är att bidra med policyrelevant forskning om hur företag och personer påverkas av skatter och offentliga utgifter. Vi kommer att fokusera på fem teman:
(A) ett enskilt lands möjligheter att självständigt utforma sin skattepolitik vid en ökad rörlighet av individer över nationsgränser,
(B) kapital- och företagsbeskattningens verkningar i ett internationellt perspektiv,
(C) samverkan mellan offentliga utgifter och skatter,
(D) empiriska studier av skatters beteendeeffekter,
(E) betydelsen av skatteundandragande, skattefusk och skattemoral för skattesystems utformning.
Skatteforskningen vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, kännetecknas av djuplodande teoretiska studier, avancerade empiriska studier men även tillämpade studier med hög policyrelevans. Vid en internationell jämförelse har institutionen rankats på 15:e plats i världen inom området skatteteori. Genom vår centrumbildning UCFS avser vi att kunna rekrytera yngre och förhållandevis nydisputerade forskare externt och internationellt för att ytterligare stärka skatteforskningsmiljön. Vi har en intensiv samverkan med forskare från andra länder och från andra ämnen bl.a. genom ett gästforskarprogram.

Sören Blomqvist, Uppsala universitet

2010-2016

Detta program är en fortsättning av forskningsprogrammet "Skatter och skattesystem i en globaliserad värld" och syftet och den allmänna utformningen är densamma som för det programmet.

Syftet med programmet har varit att bidra med policyrelevant forskning om hur företag och individer påverkas av skatter och offentliga utgifter. Vi har fokuserat på fem teman: (A) ett enskilt lands möjligheter att självständigt utforma sin skattepolitik vid en ökad rörlighet av individer över nationsgränser, (B) kapital- och företagsbeskattningens verkningar i ett internationellt perspektiv, (C) samverkan mellan offentliga utgifter och skatter, (D) empiriska studier av skatters beteendeeffekter, (E) betydelsen av skatteundandragande, skatteflykt och skattemoral för skattesystems utformning.

Ett ytterligare syfte har varit att stimulera forskning om skatter i allmänhet i Sverige och de nordiska länderna. För att främja detta syfte har Uppsala Center for Fiscal Studies bildats.

Programmets viktigaste resultat
Jag kommer att rapportera programmets viktigaste resultat i två delar. Först de viktigaste forskningsresultaten och sedan om hur vi via Uppsala Center for Fiscal Studies har stimulerat forskning om skatter i allmänhet.

Forskningsresultat
Forskarna vid UCFS bedriver forskning inom många områden. Enligt RJ:s riktlinjer för hur denna rapport ska utformas presenterar vi endast några av de viktigaste resultaten. Bredden av den forskning som bedrivits vid UCFS framgår av publikationslistan.

i. Laurent Simula har tillsammans med sina medförfattare Alain Trannoy (EHESS, GREQAM-IDEP) och Etienne Lehman (CREST) skrivit och publicerat ett antal artiklar om skatter och migration. Den senaste artikeln, publicerad i den högt rankade Quarterly Journal of Economics, har titeln "Tax Me If You Can! Optimal Nonlinear Income Tax between Competing Governments". I denna artikel studerar författarna migration utifrån optimal skatteteori. De undersöker hur potentiell migration påverkar utformingen av den ickelinjära inkomstskattefuntion som konkurrerande regeringar finner optimalt att implementera i en Nash jämvikt.

Ett första resultat är att de finner att den vanliga formeln för den optimala inkomstskatten, som Diamond (1998) härledde för en sluten ekonomi, utvidgas med en term som tar hänsyn till migrationseffekter. Om marginalskatten höjs i något inkomstintervall, så innebär detta en inkomstökning av klump-summekaraktär för alla med inkomster över detta intervall. Detta kommer att öka utflyttningen och minska antalet skattskyldiga i det givna landet. Storleken på denna effekt är proportionell mot migrationens semi-elasticitet.

För det andra så ger författarna en fullständig karakterisering av den övergripande formen av skattefunktionen och visar att den direkt beror på lutningen av migrationens semi-elasticitet, d.v.s. hur semi-elasticiteten varierar med individernas produktivitet.

För det tredje visar de numeriskt att lutningen är lika viktig som nivån på semi-elasticiteten, även om man fokuserar på den övre delen av inkomstfördelningen. För att påvisa detta studerar författarna tre modellekonomier som endast skiljer sig med avseende på profilen av migrationens semi-elasticitet. Närmare bestämt är den genomsnittliga migrationssemi-elasticiteten inom topp-percentilen densamma i alla modellekonomierna, men lutningen skiljer sig mellan ekonomierna. De visar att de optimala skatteskalorna skiljer sig dramatiskt mellan de tre modellekonomierna. Innebörden av detta är att det är av mycket stor betydelse att man känner till profilen av semi-elasticiteten för att kunna göra policyrekommendationer vad gäller skatteskalans utformning.

Artikelns huvudbudskap är att formen av skattefunktionen beror på lutningen av migrationens semi-elasticitet, vilken inte kan härledas från lutningen på elasticiteten. Deras teoretiska analys innebär att det krävs en förändring av fokus i den empiriska analysen. För en öppen ekonomi gäller att om man vill säga något om formen på den optimala skattefunktionen, så måste man ha goda estimat av profilen för migrationssemi-elasticiteten med avseende på individernas produktivitet.

ii. Spencer Bastani har tillsammans med Sören Blomquist och Luca Micheletto arbetat med ett projekt om optimal dynamisk inkomstbeskattning. Framför allt har de studerat åldersberoende skatter. I artikeln "The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation" (International Economic Review 54 (2013), 1219-1249) konstruerar de en s.k "overlapping generations model" med privat sparande och där individer tar beslut under osäkerhet om framtida löner. De använder denna modell för att beräkna välfärdsvinsterna av en åldersberoende inkomstskatt. Den totala "steady state" välfärdsvinsten att byta från en åldersoberoende till en åldersberoende ickelinjär inkomstskatt varierar mellan 2,4 procent och 4 procent av BNP. En del av vinsten beror på att självselektionsrestiktionerna är mildare i en ekonomi med en åldersberoende skatt, en annan del beror på att kapitalbildningen stimuleras. Välfärdsvinsten är av ungefär samma storleksordning som den som kan uppnås genom att övergå från linjär till ickelinjär inkomstbeskattning. Det har de senaste 30 åren varit en livlig diskussion och mycket forskning om huruvida kapitalinkomster bör beskattas eller ej. Simuleringsresultat i artikeln "The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation" visar att den välfärdsförlust som uppstår om kapitalinkomster inte beskattas är försumbar om man har en optimal åldersberoende inkomstskatt.

iii. Den optimala utformningen av ett skattesystem beror till stor del på hur stora beteendeeffekterna är. Den beskattningsbara inkomstens elasticitet med avseende på "net of tax rate" (ett minus marginalskatten) är en parameter som beskriver viktiga beteendeeffekter. Det finns därför många studier som försöker att estimera denna elasticitet. Eftersom det är stor variation i erhållna estimat finns det ingen konsensus om elasticitetens storlek. Ett problem med många studier är att de bygger på starka funktionsantaganden och inte heller tillåter heterogenitet i preferenser. Mot bakgrund av detta har Sören Blomquist, tillsammans med Che-Yuan Liang, Anil Kumar (Federal Reserve Bank of Dallas) och Whitney Newey (Massachusetts Institute of Technology), utvecklat en icke-parametrisk metod för att estimera förväntade skattepliktiga intäkter som en funktion av icke-linjära budgetrestriktioner. Den metod som utvecklas bygger på Blomquist och Newey (2002) och tar hänsyn till såväl heterogenitet i preferenser som optimeringsfel. Att skilja ut effekterna av exogen produktivitetstillväxt från förändringar i beskattningsbar inkomst som beror på förändringar i individens beteende är ett av de svåraste problemen i litteraturen om hur den beskattningsbara inkomsten beror på skattesystemet. Författarna visar ett sätt att hantera detta. Metoden tillämpas på svenska data och fungerar väl. Resultaten presenteras i CEMMAP Working paper 2014: 1. Vår ambition är att publicera detta arbete i någon av de fem högst rankade tidskrifterna i nationalekonomi.

iv. I artikeln "Tax Compliance and Loss Aversion", publicerad i the American Economic Journal Economic Policy, visar Per Engström, Katarina Nordblom, Henry Ohlsson och Annika Persson att svenska skattebetalare visar förlustaversion när de deklarerar. Preliminära underskott kan ses som förluster om man antar att balans i preliminärskattebetalningarna är referenspunkten. Svenska skattebetalare försöker undvika sådana förluster genom att yrka avdrag efter att ha fått information om den preliminära balansen. Med hjälp av en s.k. "kink and discontinuity" regression applicerad på 3,6 miljoner svenska skattebetalare för 2006 finner författarna att det finns starka kausala effekter av preliminära skattemässiga underskott på sannolikheten att hävda avdrag. Efterlevnaden skulle öka och revisionskostnaderna minska om de preliminära skattebetalningarna är kalibrerade så att de flesta skattebetalare får preliminära överskott.

UCFS aktiviteter för att stimulera skatteforskning

För att stimulera forskning om skatter grundades hösten 2008 Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS). Fram till juli 2015 var Sören Blomquist föreståndare för Centret och Eva Mörk är dess nuvarande chef. Vid varje tidpunkt har cirka 30 forskare (även från andra universitet i Sverige och från utlandet) och 10 doktorander varit knutna till Centret. (Ytterligare information finns på UCFS hemsida http://ucfs.nek.uu.se)

Uppsala Center for Fiscal Studies har anordnat följande aktiviteter:

Seminarieserie
Denna seminarieserie har varit integrerad med nationalekonomiska institutionens "workshop" i offentlig ekonomi. UCFS-finansieringen har möjliggjort en mer frekvent förekomst av seminarier och att fler framstående forskare från andra länder kunnat bjudas in. Det har varit omkring 20 seminarier per termin. En lista över tidigare seminarier finns på UCFS hemsida.

Mini-kurser och workshops för doktorander och postdocs

Dessa kurser har varit öppna för Ph.D. studenter och postdocs i alla de nordiska länderna. Syftet med dessa kurser och workshops har varit dubbelt. Ett syfte har varit att stimulera unga forskare att bedriva forskning om viktiga skattefrågor. Ett annat syfte har varit att hjälpa unga forskare att bygga sociala nätverk inom skatteforskningsområdet. Dessa kurser och workshops har mötts med stor entusiasm av de unga forskarna.

I maj 2013 arrangerade UCFS en Ph.D. kurs i "Dynamic Public Finance" med Mikhail Golosov från Princeton University som föreläsare. Under våren 2014 anordnade UCFS tillsammans med Norwegian Center for Taxation (Bergen) och Oslo Fiscal Studies en Ph.D. kurs i offentlig ekonomi; Robin Boadway från Queens University var en av de inbjudna föreläsarna. I maj 2015 arrangerade vi ett veckolångt Ph. D. workshop om "International Taxation: Avoidance, Tax Base Erosion and Enforcement" med Andreas Haufler, LMU Munich, och Niels Johannesen, University of Copenhagen som föreläsare

Konferenser
Förutom att arrangera kurser och workshops för doktorander och postdocs har UCFS även arrangerat konferenser för seniora forskare. I september 2012 arrangerade UCFS i samarbete med ESOP vid universitetet i Oslo en "Conference on the Economics of the Nordic Model". Ett urval av uppsatser som presenterades vid konferensen publicerades senare i en specialutgåva av Journal of Public Economics, den ledande tidskriften inom offentlig ekonomi. I november 2013 arrangerade UCFS i samarbete med Skatteverket ett "Nordic Workshop on Tax Evasion" med Agnar Sandmo (Bergens Handelshögskola) och Claus Thustrup Kreiner (Köpenhamns universitet) som huvudtalare.

Medlemskonferenser
För att stärka "vi-känslan" bland UCFS medlemmar har vi en eller två gånger om året arrangerat halvdagskonferenser där ett antal UCFS-forskare har gett korta presentationer av sin forskning.

Ett ambitiöst gästforskarprogram
För att producera högkvalitativ forskning är det viktigt att ha ett nära utbyte och samarbete med internationellt framstående forskare. UCFS forskare har därför ofta deltagit i internationella konferenser och besökt utländska universitet. Vi har även försökt ordna så att våra doktorander kunnat tillbringa en eller två terminer vid ett framstående utländskt universitet. En viktig del av vårt internationella utbytesprogram har även varit att UCFS erbjudit utländska forskare möjlighet att tillbringa från några dagar till flera månader vid centret. Tidigare års deltagare i vårt gästforskarprogram framgår av UCFS hemsida.

Working paper serie

UCFS har haft en egen working paper serie. Omkring 15 papper per år har publicerats i denna working paper serire. En förteckning över dessa working papers kan hittas på UCFS hemsida.

Utåtriktade aktiviteter
UCFS medlemmar har också tagit en aktiv del i den politiska debatten och andra utåtriktade aktiviteter som att delta i politiska konferenser, ge policyorienterade seminarier och skriva policyinriktade artiklar. Till exempel har Sören Blomquist vid flera konferenser som anordnats av Skatteakademien presenterat verksamheten och den forskning som utförs vid UCFS. Per Engström har fördjupat samarbetet med den svenska skattemyndigheten, vilket har resulterat i flera pågående forskningsprojekt. UCFS medlemmar presenterar ofta sina arbeten vid finansdepartementet och deltar i andra policyorienterade aktiverar, som t.ex. politikerveckan i Almedalen.

Flera av medlemmarna har publicerat populärvetenskapliga artiklar i Ekonomisk Debatt om exempelvis det svenska jobbskatteavdraget och hur avskaffandet av fastighetsskatten påverkat huspriserna. Spencer Bastani har skrivit en populärvetenskaplig bok om skatter; Makten över Skatten: optimal beskattning i ett gobalt perspektiv (Global Utmaning, 2013).
UCFS medlemmar är också representerade i ett antal kommittéer och styrelser. Till exempel är Jan Södersten ordförande för Skatteøkonomisk Forskningsprogram I Norges Forskningsråd. Eva Mörk är sedan 2009 medlem av SNS vetenskapliga råd och ordförande i rådet sedan 2015.

Nya forskningsfrågor
Utvärdering av metoder att estimera arbetsutbuds- och skattebaselasticiteter
Arbetsutbuds- och skattebaselasticiteter är viktiga parametrar när man utformar en optimal inkomstskatt. Det finns sedan flera decennier en stor litteratur där man estimerar arbetsutbudselasticiteten och sedan mitten av 1990-talet en litteratur där man estimerar skattebaselasticiteten. På grund av en stor variation i resultat mellan olika empiriska studier finns det fortfarande ingen konsensus om storleken på dessa elasticiteter. En utmanande framtida forskningsuppgift skulle vara att studera i vilken utsträckning denna skillnad i resultat beror på olika estimeringsmetoder. Ett sätt att undersöka detta skulle vara att tillämpa flera olika estimeringsmetoder på samma datamängd. Man kan också använda Monte Carlo studier för att jämföra resultaten för de olika estimeringsmetoder som har använts i tidigare studier.

Övergången från en ålders oberoende till en åldersberoende inkomstskatt

I Bastani et al ( 2013 ) visas att, om man jämför "steady-state" lösningar, så finns det en vinst med att skifta från en åldersoberoende till en åldersberoende skatt. Ett viktigt nästa steg i detta forskningsprogram är att studera hur övergången mellan de två "steady states" bör utformas.

Estimering av migrationssemielasticiteten
Laurent Simula och hans medförfattare har i sin teoretiska forskning visat vikten av migrationssemi-elasticiteten för utformningen av inkomstskatteskalan. Det finns fortfarande inga tillförlitliga estimat. Det är därför av stor vikt att genomföra empiriska studier där denna semi-elasticitet estimeras.

Programmets internationella kontakter
Forskarna vid UCFS har utmärkta internationella kontakter. Detta framgår av antalet internationella besökare vid Centret (se hemsidan), antalet utländska seminariepresentatörer (se hemsida) och antalet publikationer författade tillsammans med internationella forskare (se publikationslista).

Programmets viktigaste publikationer
Det är svårt att veta vilka de viktigaste publikationerna är; om 15 år kommer vi att ha bättre kunskap om detta. Om jag ändock vågar mig på att rangordna publikationer, skulle jag säga att följande artiklar (alfabetisk ordning) är de fyra viktigaste publikationerna.

Bastani,S., S. Blomquist and L. Micheletto (2013), The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation, International Economic Review 54, 1219-1249.
Blomquist, S., C-Y Liang, A. Kumar and W. Newey, Individual heterogeneity, nonlinear budget sets, and taxable income. Cemmap Working Paper CWP21/14
Engström, P., K. Nordblom, H. Ohlsson and A. Persson (2015), Tax Compliance and Loss Aversion, American Economic Journal: Economic Policy 7:4, 132-164.
Lehman,E., Simula, L. and A. Trannoy (2014), Tax Me if You Can! Optimal Nonlinear Income Tax between Competing Governments, Quarterly Journal of Economics 129:4, 1995-2030.

Dessa artiklar har diskuterats ovan under rubriken "Programmets viktigaste resultat".

Programmets publiceringsstrategi
Vår strategi har varit att publicera i så högt rankade "peer reviewed" internationella vetenskapliga tidskrifter som möjligt. Det finns två skäl till denna strategi. Ett skäl är att vi anser att detta är det sätt som vår forskning kommer att ha störst påverkan på vår disciplin. Ett annat skäl är att vi har många yngre forskare som önskar skapa sig starka CV:n så att de är konkurrenskraftiga när de söker professurer eller andra forskningstjänster. Inom vår disciplin är det publikationer i högt rankade tidskrifter som räknas.

Före publicering i vetenskapliga tidskrifter publicerar vi alltid vår forskning i form av working papers som är fritt tillgängliga på internet.

Publikationer
Articles in peer reviewed international journals
Alstadsater, A. M, Jacob and R, Michaely, Do dividend taxes affect corporate investments? Journal of Public Economics, forthcoming.
Alstadsater, A., M, Jacob, Dividend taxes and income shifting, Scandinavian Journal of Economics, forthcoming.
Bastani, S., (2013), Gender-Based and Couple-Based Taxation, International Tax and Public Finance, Volume 20, Issue 4, p. 653-686.
Bastani, S. (2015), Using the Discrete Model to Derive Optimal Income Tax Rates, FinanzArchiv 71, p. 106-117
Bastani, S., S, Blomquist and L, Micheletto (2013), The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxation, International Economic Review, 54:4, 1219–124.
Bastani, S., S. Blomquist and L. Micheletto L. (2016), Optimal commodity taxation with varying quality of goods, Research in Economics  70, 89-100.
Bastani, S., S, Blomquist and J, Pirtillä (2015), How Should Commodities be Taxed? A Counterargument to the Recommendation in the Mirrlees Review, Oxford Economic Papers 67, p.455-478.
Bastani, S., T, Blumkin and L, Micheletto (2015), Optimal Wage Redistribution in the Presence of Adverse Selection in the Labor Market, Journal of Public Economics 131, 41-57
Bastani, S. and H. Selin (2014), Bunching and Non-Bunching at Kink Points of the Swedish Tax Schedule, Journal of Public Economics 109 p. 36–49.
Blomquist, S., V, Christiansen and L, Micheletto, Public provision of private goods, self-selection and income tax avoidance´, Scandinavian Journal of Economics, (forthcoming).
Dahlberg,M., H. Lundqvist and E. Mörk, (2014), Stimulating Local Public Employment: Do General Grants Work?, American Economic Journal: Economic Policy, 6:1, 167-192.
Edmark, K. and K. Hanspers, Is welfare dependency inherited? Estimating the causal welfare transmission effects using Swedish sibling data, European Journal of Social Security, forthcoming
Edmark, K., C-Y. Liang, E. Mörk and H. Selin, The Swedish Earned Income Tax Credit: Did it Increase Employment?, FinanzArchiv, forthcoming.
Elinder, M. and H, Jordahl (2013)`Political preferences and public sector outsourcing, European Journal of Political Economy, Volume 30, p. 43–57.
Elinder, M., H, Jordahl and P, Poutvaara, (2015), Promises, policies and pocketbook voting, European Economic Review, Volume 75, p. 177–194.
Hagen, J. (2015), The determinants of annuitization: evidence from Sweden, International Tax and Public Finance, 22, 549-578, 2015.
Jacob, M., K, Blaufus, M, Braune and J, Hundsdoerfer (2015), Self-Serving Bias and Tax Morale, Economics Letters 131, 91-93.
Jacob, M. and I. Goncharov (2014), Why do Countries Mandate Accrual Accounting for Tax Purposes?, Journal of Accounting Research 52(5), 1127-1163 )
Jordahl, H. and J, Angelis (2015), Merciful yet Effective Elderly Care Performance Management Practices, Measuring Business Excellence, 19:1, p. 61–69.
Jäntti, M., J. Pirtillä and H, Selin (2015), Estimating labour supply elasticities using cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates?’ Journal of Public Economics 127, 87-99.
Laun, T. and J. Wallenius (2015), A Life Cycle Model of Health and Retirement: The Case of Swedish Pension Reform´, Journal of Public Economics, 127, 127–136.
Lehmann, E., L.Simula and A Trannoy (2014), Tax Me if You Can! Optimal Income Tax Between Competing Governments´, The Quarterly Journal of Economics, 129:4, 2014 ().
Lundqvist, H. (2015), Granting Public or Private Consumption? Effects of Grants on Local Public Spending and Income Taxes, International Tax and Public Finance, 22:1, 41-72.
Micheletto, L. and F. Gahvari (2014), The Friedman Rule in an Overlapping-Generations Model with Nonlinear Taxation and Income Misreporting, Journal of Public Economics, 119, 10-23, 2014.
Micheletto, L., T. Aronsson and T. Sjögren (2014), A Note on Public Goods in a Decentralized Fiscal Union: Implications of a Participation Constraint, Journal of Urban Economics, 84, 1-8.
Micheletto, L., A. Casarico and A Sommacal (2015), Intergenerational Transmission of Skills during Childhood and Optimal Fiscal Policy, Journal of Population Economics, 28:2, 353-372.
Ohlsson, H. and M. Eliasson (2013), Timing of death and the repeal of the Swedish inheritance tax, Journal of Socio-Economics, Vol 45, pp 113-123.
Ohlsson, H. and M. Neugart (2013), Economic incentives and the timing of births: Evidence from the German parental benefit reform of 2007, Journal of Population Economics, Vol 26, pp 87-108.
Pirtillä, J. and I. Suoniemi (2014), Public provision, commodity demand, and hours of work: An empirical analysis, Scandinavian Journal of Economics 116, 1044-1067.
Pirtillä, J., K. Kotakorpi, T. Härkänen, P. Pietinen, H. Reinivuo and I. Suoniemi (2014), The welfare effects of health-based food tax policy’, Food Policy 49, 196-206.
Pirtillä, J. (2014), Poverty and welfare measurement on the basis of Prospect Theory’, Review of Income and Wealth 60, 182-205.
Pirtillä, J., K. Huttunen and R. Uusitalo, (2013), The employment effects of low-wage subsidies, Journal of Public Economics 97, 49-60.
Working papers
Alstadsæter, A. and M. Jacob, `The Effect of Awareness and Incentives on Tax Evasion´, CESifo Working Paper Series No. 4369.
Alstadsæter, A. and M. Jacob, `Who participates in tax avoidance?´ FAccT Center Working Paper No. 12/2013.
Blomquist, S., A. Kumar, C-Y. Liang and W.K. Newey (2014), Individual heterogeneity, nonlinear budget sets, and taxable income´. Cemmap Working Paper CWP21/14. Updated 2015 as CESifo working paper 5320.
Elinder, M. and L. Persson, `Property taxation, bounded rationality and housing prices´, Working paper 2014:4,  Department of Economics, Uppsala University.
Erixson, O., `Health Responses to a Wealth Shock: Evidence from a Swedish Tax Reform´, Working Paper No 2014:3, Department of Economics, Uppsala University.
Hagen, J., `A history of the Swedish pension system´, UCFS Working Paper No 2013:7.
Hagen, J. and P. Engström, `Income underreporting among the self-employed: a permanent income approach´, UCFS Working Paper No 2015:2.
Liang, C-Y. and A. Kumar, `The taxable income elasticity: a structural differencing approach, Uppsala Center for Fiscal Studies Working Paper 2015:1.
Pirttilä, J., R Kanbur, M. Tuomala and T. Ylinen, ‘Optimal taxation and public good provision for poverty reduction´, with WIDER Working Papers 2015: 054, 2015.
Other works
Alstadsæter, A. (2015), `Hovedelementa i Scheel-utvalgets forslag til skattereform og meir om utbytteskattens investeringseffektar. Samfunnsøkonomen, Issue 2, 46-55.
Alstadsæter, A., W, Kopczuk and K, Telle (2014), `Are firms tax shelters? In: Tax Policy and the Economy´, edited by Jeffrey Brown, University of Chicago Press, volume 28, p. 1-32.
Alstadsæter, A., M. Jacob and A., Vejsiu (2014), `3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups´. Report to the Expert Group on Public Economics (ESO) 2014:2, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm.
Alstadsæter, A., `Gynnar 3:12 reglerna värdeskapande eller skatteplanering?´Ekonomisk Debatt, Volume 42, Issue 7, 66-74.
Alstadsæter, A. and M. Jacob, `Skatteplanering under 3:12 reglarna - Ytterligare bevis och svar til Ericson och Fall´, Ekonomisk debatt, Volume 41, Issue 2, 55-63.
Bastani, S., H, Selin and Y, Moberg (2016), `Labor Force Participation Elasticities of Low Income Couples: theory and evidence from a Swedish housing allowance reform´, Unpublished manuscrpit.
Bastani, S., S, Blomquist and L, Micheletto (2015), ``The Optimal Design of Child Care Subsidies in a Mirrleesian Economy´, Unpublished Manuscript, 2015
Nordin, M. and E. Mörk, `Tax Setting and Electoral Accountability with Policy-Motivated Politicians´, Unpublished manuscript, 2015.