Lotta Björklund Larsen

Swedish Tax Dynamics. Values and Practices at the Swedish Tax Agency and the Economization of Society.


Projektet syftar till att beskriva de praktiker som Skatteverket använder sig av när beskattningsbara transaktioner definieras. Mer övergripande diskuteras hur staten påverkar samhällets ekonomisering genom att beskriva vilka värderingar som präglar statens syn på marknaden och samhället. Projektet vill bidra till debatten om skatternas legitimitet; att de upplevs som rättvisa av samhällsmedborgare och att alla gör rätt för sig.

Projektet består av två studier som på var sitt sätt belyser skillnaden mellan privata och beskattningsbara transaktioner. Den första fokuserar på skatt av tjänster. Skatterättsligt bör alla tjänstebyten beskattas, oavsett ersättning. Detta ger ett tolkningsutrymme för Skatteverket, vilket även återspeglas i en osäkerhet bland svenskar om vilka tjänster som ska beskattas. Genom att studera Skatteverkets informationsdokument belyser studien vilka värderingar som å ena sidan präglar marknadstjänster (beskattningsbara) och å andra sidan hjälp och byten mellan människor (som uttryck för mänskliga relationer)?

Den andra studien avser de praktiker och värderingar Skatteverket använder när de definierar beskattningsbara kostnader. Genom deltagande observation och etnografiska intervjuer följs ett projekt om kostnadsavdrag; från planeringsstadiet, genom kunskapsinhämtande, under analysen till formulering av policys och beskattningsrutiner samt hur det slutligen implementeras i det dagliga arbetet.

Lotta Björklund Larsen Tema T, Linköping University
http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/bjorklund-larsen-lotta?l=sv&sc=true

2010-2015

Syftet med projektet är att bidra till debatten om skatternas legitimitet genom att studera beskattning från ett antropologiskt perspektiv. I fokus är Skatteverket och hur det arbetar för att beskattningen skall ses som rättvis och att alla medborgare bidrar. Mer specifikt studerades dess praktiker, när beskattningsbara transaktionerna skiljs från skattefria, för att förstå de värderingar som myndigheten uttrycker om det svenska samhället. Skatteverket säger sig arbeta intensivt med att samla in "rätt skatt" och minimera skattefelet samtidigt som de lagar det har att följa ger tolkningsutrymme. Myndigheten är intressant på många sätt eftersom det har hög legitimitet i det svenska samhället samtidigt som de administrerar en av världens högsta skattetryck.

Projektets tre viktigaste slutsatser samverkar. Först och främst, om vi ska förstå hur ett legitimt skattesystem skapas - varför människor betalar skatt - måste vi ta ett holistiskt perspektiv och inkludera frågor om hur beskattning går till i praktiken. På vilket sätt beskattas medborgarna, vilka kontrollmekanismer används och vilken kunskap formar dessa beslut? Dessa frågor leder till den andra insikten: för att skapa ett legitimt skattesystem så måste hänsyn tas till vad som anses acceptabelt att beskatta och på vilket sätt det görs i samhället. Ett legitimt skatteverk måste förhålla sig till samhällsvärderingar när lagen tolkas och appliceras. Vilket leder till den tredje insikten: en framgångsrik skattemyndighets legitimitetsarbete är en balansakt där hänsyn måste tas till legala, ekonomiska, sociala och kulturella värderingar. Därför både formar Skatteverket skattebetalare men formas också av deras värderingar. Dessa insikter har rapporterats i ett flertal akademiska artiklar samt i ett bokmanuskript kontrakterat med ett välrenommerat internationellt förlag.

Projektet består av två studier som på var sitt sätt belyser Skatteverkets arbete med att åtskilja skattefria och beskattningsbara transaktioner. Den första studien fokuserar på skatt av inkomst. Lagen säger att alla transaktioner som har ett värde bör vara föremål för beskattning och vid frågan om hur detta görs på Skatteverket svarade en juridisk expert: "Sunt förnuft". Sunt förnuft används här som ett ramverk för den gränsdragning Skatteverket kontinuerligt arbetar med -baserat på lagar, domstolsbeslut och praxis - samtidigt som det försöker hänsyn till vad svenska skattebetalare anser legitimt att beskatta. Genom en etnografisk läsning av de undantag för beskattning som beskrivs i dokument och handledningar urskiljs sex gränser som generellt kan sägas avskilja beskattningsbara tjänster från skattefri hjälp och byten människor emellan. En etnografisk läsning tar hänsyn till Skatteverkets ambition att tala med en röst som skall ge samma budskap till alla. Studien publicerades som "Common sense at the Swedish Tax Agency: Transactional boundaries that separate taxable and tax-free income" i tidskriften "Critical Perspectives on Accounting".

I den andra studien följdes ett av Skatteverkets riskanalyser. Dessa har två syften: dels att identifiera risker som gör att verket inte kan uppfylla verksamhetens mål, dels att utgöra beslutsunderlag för ledningen. I detta multi-lokala fältarbete följdes ett projekt etnografiskt under tre år: från planeringsstadiet och analysarbetet i möten på Skatteverkets huvudkontor, under kunskapsinsamlandet på slumpkontroll avdelningen, genom deltagande observation hos ett intervjundersökningsföretag samt vid presentationer av resultat för beslutsfattare och ledning. Materialet inkluderar även den mesta korrespondensen som behandlade projektet. Riskanalysen var en av Skatteverkets största någonsin och att följa denna gav en bred och mångfacetterad insikt om hur olika beskattningsfrågor addresseras och mer specifikt om den kunskap som formar svensk beskattning. Studiens resultat rapporteras på två sätt. Dels i en artikel med fokus på metod, "The molding of knowledge into a legal complex. A para-ethnography at the Swedish Tax Agency" som publicerades i Journal of Business Anthropology, dels i ett bokmanuskript kontrakterat med Berghahn books.

Presentationer av studien i internationella sammanhang har genererat kommentarer om att det är ett unikt material. Skatteverket har med sin höga legitimitet bland medborgarna en tämligen speciell position i det svenska samhället jämfört med sina "kollegor" i andra länder och den etnografi om "kunskapande" på en samhällets viktigaste institutioner som projektet genererat saknar motstycke. Skatte-efterlevnad, "tax compliance", debatteras ivrigt internationellt och jag uppmanades och uppmuntrades till att skriva en bok för att ge en helhetsbild av hur förhållandevis framgångsrik beskattning görs men också för att beskriva hur kunskap om beskattning går till. Den tänkta läsekretsen är bred och riktar sig till studenter, forskare men också en bredare allmänhet med intresse av beskattning. Sammanfattningsvis beskriver boken Skatteverkets arbete inifrån: hur det arbetar med kunskapsinhämtande och hur det försöker påverka svenska skattebetalare att betala rätt skatt. Manuskriptet färdigställdes i projektet RIK13-1575:1. I redovisningen för detta projekt beskrivs mer specifikt bokens slutsatser.

God forskning görs aldrig ensam och detta projekt har både fördjupat men också skapat nya relationer. Projektet har genomförts i seminariegruppen ValueS på Tema T, teknik och social förändring, Linköpings universitet som leds av en av projektets akademiska sponsorer, professor Claes-Fredrik Helgesson. ValueS har stått för ett solitt teoretiskt fundament för projektet och även om beskattning är ett nytt empiriskt fält på Tema T, så kompletterar det andra fält. I ValueS började vi till exempel att fråga oss hur den ökade omfattningen av automatiserade urval, genom olika beräkningsmodeller och användning av "big data", betyder för vem som väljs ut och ses som riskbenägen medborgare i olika myndigheter. Det genererade en ansökan utvecklad tillsammans med professor Steve Woolgar och Francis Lee. Lee och jag har även fått medel till nätverksinitering, "Algorithms as Devices of Power and Valuation", för att samla en grupp internationellt framstående forskare och utforska algoritmer som redskap för makt och värderingar (http://algorithmnetwork.org).

Tillsammans med professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet, initierades ett nätverk på temat "Fiscal State and Social Citizenships: Theorizing taxation from socio-cultural perspectives" även detta finansierat av RJ. Vi anordnade två workshops: i Umeå 2013 och i Vadstena 2014 med inspirerande internationella huvudtalare och spännande presentationer. Dessa workshops skapade en framgångsrik Horizon2020 ansökan "FairTax" (grant agreement 649439) som leds av Gunnarsson (http://www.juridisktforum.umu.se/english/research/fairtax/). Jag deltar i styrelsen och koordinerar ett av delprojekten i en nordisk kontext, "Co-producing compliance. Tax Agency Mobilization of Taxpayers, Businesses, and Third Parties". Tillsammans med Karen Boll, CBS, och Benedicte Brögger, BI-Oslo, skall vi etnografiskt studera de nordiska skattemyndigheternas OECD inspirerade initiativ till samarbete med företag innan deklaration lämnas in. Studien adresserar hur dessa initiativ påverkar beskattningsregleringar, samarbetsviljan samt inte minst relationen till skattebetalaren. Överordnat, vad har sådana inititativ för påverkan på skatte-efterlevnaden, "tax compliance"? Som del av FairTax projektet anställs också en doktorand i ämnet "tax compliance" med start hösten 2015. Del av doktorandutbildningen sker på TARC, Tax Administration Research Centre, Exeter University.

Jag var gästforskare på Institute for Money, Technology and Financial Inclusion, IMTFI, UC Irvine, (som leds av professor Bill Maurer, den andra akademiska sponsorn för detta projekt) under sex veckor hösten 2012. Inbjudna presentationer av projektet har getts på Institutet för framtidsstudier, Skatteakademin, IMTFI, Institut für Ethnologie - University of Heidelberg, Department of Anthropology - University College of London, Department of Innovation and Economic Organisation - BI Oslo, Jyväskylä University School of Business and Economics samt på Skatteverket. Dessutom har presentationer gjorts på internationella och nationella möten som AAA, EASA, Nordiska STS-mötet, SANT och 4S. Skatteakademin har inbjudit mig som medlem och som del av dess aktiviteer bjöd jag in Nina Olson, United States Taxpayer Advocate, som gav en presentation 28.4.2015.

Ett intressant spin-off projekt är en kurs om kvalitativa forskningsmetoder (utvecklad med Karin Thoresson, VTI) som hållits för Skatteverkets alla analytiker. Utbildningen skapades som gensvar på den nyfikenhet jag mötte bland Skattevekets medarbetare för mina forskningsfrågor och metoder. Denna kurs är ett exempel på vikten av att sprida kunskap utanför akademin, dessutom har Skatteverket tillägnat sig insikter om vad sociologiska och antropologiska forskningsansatser och frågeställningar kan ge.

Projektets mål var att skriva en bok och två artiklar på engelska samt en eller två mer populärvetenskapligt på svenska. Målet har uppnåtts förutom den svenska som skall skrivas i samband med publicering av boken. Den överordnade ambitionen med projektet var att nå ut både till en akademisk läsekrets med svar på forskningsfrågorna men också att sprida kunskap om forskning om beskattning med kvalitativa metoder och vilka insikter det kan ge. På bägge punkter har det överträffat förväntningarna. Projektet har utvecklat samarbeten nationellt och internationellt med andra skatteforskare och med Skatteverket samt bidragit till ytterligare forskningsprojekt vilket inkluderar finansiering för en doktorandtjänst i tax compliance. Utvärderingen av vårt nordiska projekt i FairTax var uppmuntrande då dessa "nya forskningsmetoder har potentialen att flytta forskningsfronten om tax compliance".

Publikationer

2015 ’Common sense‘ at the Swedish Tax Agency. Identifying the border between taxed and tax-free exchanges of services. Critical Perspectives on Accounting. Published on the web April 27, 2015.
2013 The molding of knowledge into a legal complex. A para-ethnography at the Swedish Tax Agency. Journal of Business Anthropology. Vol 2(2), pp. 209-231. Open-access.
2012 En antropolog tar sig an skattefrågor (http://www.rj.se/svenska/1297)
2011 Svart arbete and Informal Economy: Fiscal Anthropologist Lotta Björklund Larsen. Interview by Rita Khanduri. Anthropology News, Vol. 52 (7) pp. 36-39.

(full manuscript submitted and in review) “Shaping Taxpayers. Practices and Values at the Swedish Tax Agency”. Monograph contracted with Berghahn Books.
(in review) Imagining tax compliance as a collaborative practice. Co-authored with Ulf Johannesson, Skatteverket, and Karin Thoresson, VTI. Collaborative Anthropology.