Mattias Dahlberg

Dividing the tax base in a globalized world

Syftet med projektet är att dels utvärdera de metoder som för närvarande används i Sverige och vår närmaste omvärld för att fördela skattebasen mellan olika stater, dels ge förslag på alternativa metoder. För närvarande domineras många staters skattelagstiftning av beskattning enligt hemvistprincipen och i viss mån källstatsprincipen. Med hänsyn till kapitalets fria rörlighet, inte minst inom Europeiska unionen, och borttagandet av valutarestriktioner, och förekomsten av skatteparadis och enskilda lågskatteregimer i vissa stater, har det blivit tydligt att nya metoder krävs. Inom projektet kommer fyra områden att särskilt granskas i förhållande till dessa teoretiska utgångspunkter. Det gäller områdena för internprissättning, utformning av regler för beskattning av koncerner (inklusive förlustutjämning), filialbeskattning och individbeskattning.
Forskningsgruppen består av två professorer, en disputerad universitetslektor, och fyra nydisputerade juris doktorer. Forskningsgruppen har utmärkta kontakter med forskare vid svenska och utländska universitet, varvid Juridiska fakultetens i Uppsala hedersdoktor, professor Michael Lang vid Wirtschaftsuniversität, Wien, särskilt bör nämnas.

Mattias Dahlberg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

2010-2015

1 Bakgrund
Våren 2011 erhöll delar av forskargruppen i skatterätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, anslag från Riksbankens jubileumsfond, Forte (tidigare FAS) och Skatteverket i en riktad satsning på skatteforskning. Det övergripande ämnet för projektet var "Fördelningen av skattebasen i en globaliserad värld". Projektet löpte från den 1 juli 2011 till den 30 juni 2014.

2 Allmänt om projektet och dess syften
Forskningsprojektet består av en kritisk granskning av rådande skatterättsliga principer för att allokera skatteunderlag mellan stater.
Förutom att leverera forskning av hög kvalitet, har ett allmänt mål varit att bibehåll och förstärka den skatterättsliga forskningsgruppen vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Ett delmål när projektet påbörjades år 2011 var att två post doc-forskare i projektet skulle ha meriterat sig till docentkompetens. Det har också blivit fallet genom att både Katia Cejie och Jérôme Monsenego utnämndes till docenter år 2014. Monsenego är numera också tillsvidareanställd som universitetslektor.
Forskarna inom projektet (Jan Bjuvberg, Katia Cejie, Jérôme Monsenego, Bertil Wiman och Mattias Dahlberg) har bidragit inom alla de fyra delområden som angavs i ansökan.

3 Omallokering av projektfinansieringen
Våren 2011 blev det nödvändigt att göra en omallokering av finansieringen mellan de deltagande forskarna. Huvudskälet till detta var att den ursprungliga budgeten inte täckte samtliga indirekta kostnader. En överenskommelse om detta slöts med Riksbankens jubileumsfond och Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Den innebar att finansieringen av Mikaela Sonnerby och den begränsade finansieringen av Ulrika Gustafsson-Myslinski och Martin Berglund omfördelades för att täcka den post doc-forskning som bedrevs av Katia Cejie, Jérôme Monsenego och Jan Bjuvberg. Mattias Dahlberg och Bertil Wiman begränsade också sin del av forskningsanslaget till att endast avse för dem vardera 5 procent av heltid från den 1 januari 2013 till den 30 juni 2014.


Följande forskare har deltagit i projektet:
a) Post doc-forskare
Jan Bjuvberg, Katia Cejie och Jérôme Monsenego har vardera kunnat forska 50 procent av heltid under perioden 1 juli 2011 till den 30 juni 2014 (hela treårsperioden).
b) Samordning och ledning
Mattias Dahlberg och Bertil Wiman hade 25 procent forskning av heltid under perioden 1 juli 2011 till den 31 december 2012. Från den 1 januari 2013 till den 30 juni 2014 har de vardera gått ned till 5 procent av heltid, vilket avsett samordning och ledning av projektet.
c) Finansiering av konferenser som delvis omallokerats
En större konferens har genomförts med finansiering ur projektmedlen. Den organiserades tillsammans med en annan mottagare av medel ur den riktade satsningen på skatteforskning, nämligen Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. I enlighet med den ovan nämnda omallokeringen har övriga medel för konferenser täckt finansieringen av post doc-forskarna. Flera konferenser har dock hållits med finansiering från annat håll.

4 Projektets utveckling
4.1 Syften
Det övergripande syftet med projektet har varit hur skattebasen ska fördelas i en globaliserad värld. Det rättsliga ramverket för fördelningen av beskattningsrätten utvecklades i hög grad i början av 1900-talet, till exempel av Nationernas förbund och dess modellavtal för att undanröja internationell dubbelbeskattning. Under projektet har OECD påbörjat och utvecklat ett omfattande arbete för att förhindra att bolagsskattebasen eroderar och att vinstmedel förs ut till lågskattejurisdiktioner ("Base erosion and profit shifting", förkortat "BEPS"). Det är ingen överdrift att påstå att vårt projekt har kommit rätt i tiden.
Projektet har haft fyra delar: (i) internprissättning, (ii) behandlingen av filialer, (iii) beskattningen av företagsgrupper, och (iv) internationell beskattning av fysiska personer.


4.2 Huvudsakliga resultat
Man kan identifiera i varje fall tre huvudsakliga resultat från den samlade forskning som bedrivits inom projektet, nämligen:
(i) att den ökade globaliseringen utmanar de traditionella skatterättsliga principerna och begreppsbildningen i nationell skatterätt,
(ii) att skatterättsliga principer och begrepp i skatteavtal och EU-rätt kan innehålla lösningar till hur nationell rätt kan utformas, och
(iii) att det finns ett behov av harmonisering av skatterätten i förhållande till andra rättsliga områden som bolagsrätt och redovisningsrätt.
Dessa resultat kan exempelvis identifieras i följande forskning inom projektet. Katia Cejie har i sin monografi "Den utsträckta hemvistprincipen - reglerna om väsentlig anknytning" analyserat ett begrepp i svensk skatterätt (väsentlig anknytning) som innebär att personer tidigare bosatta i Sverige blir fortsatt obegränsat skattskyldia i Sverige efter en utflyttning. Det kan bli fallet om de fortsätter att ha starka personliga och ekonomiska band till Sverige. Det finns emellertid lite ledning i nationell rätt hur begreppet ska uttolkas, och praxis är visserligen omfattande men inte alltid konsekvent och dessutom svårtolkad. Katia Cejie systematiserar och analyserar den omfattande rättspraxisen, utvärderar den i förhållande till skatteavtal och EU-rätt, och föreslår förändringar av gällande rätt.
Mattias Dahlberg och Bertil Wiman var generalrapportörer till 2013 års kongress som hölls av International Fiscal Association (IFA) i Köpenhamn. Ämnet var "The taxation of foreign passive income for groups of companies". Dahlberg och Wiman utformade ämnet och direktiven för nationalrapporterna, som besvarades av 38 länders nationalrapportörer samt en EU-rapport. Resultaten sammanställdes, systematiserade och analyserades i deras generalraport. Generalrapporten koncentrerades på CFC-lagstiftning och andra former av nationell lagstiftning mot skatteflykt. Den presenterades vid IFA-kongressen i Köpenhamn i augusti 2013 (med över 2 000 deltagare). Även om de i rapporten identifierade vissa skillnader mellan CFC-lagstiftningarna i olika stater, kunde de också påvisa betydande likheter. Det arbete som nedlagts inom OECD och IFA rörande CFC-lagstiftning kan i praktiken ha haft stor betydelse för utformningen av sådan lagstiftning i många stater, vilket är en generell slutsats av rapporten.
Jerômé Monsenego har skrivit ett flertal omfattande artiklar i olika delfrågor inom ramen för projektet. Artiklarna har i stor omfattning publicerats internationellt. De har täckt exempelvis innebörden av fast driftställe (filial), skiljeöverenskommelse i skatterätten, internprissättning samt fria rörligheter i EU-rätten. En generell slutsats från Monsenegos forskning är att frågan om "verklig innebörd" i internationell skatterätt blir allt viktigare, komplicerad samt föremål för processer. Detta bekräftas i hög grad genom de olika åtgärder som föreslås inom ramen för BEPS-projektet, vars konsekvenser kräver omfattande forskning för att bistå lagstiftare att besluta om lagstiftning som fångar innebörden av ett nyckelbegrepp som "värdeskapande" verksamhet.
Jan Bjuvberg har fokuserat sin forskning på begreppet fast driftställe från ett skatterättsligt, bolagsrättsligt och redovisningsrättsligt. Begreppet fast driftställe är centralt för allokering av beskattningsrätt mellan stater. Hans forskning har behandlat likheter och olikheter avseende detta begrepp ur olika rättsområdes perspektiv. Ett exempel är kravet på att filialer skall ha bokföring enligt svensk rätt, vilket han finner vara i strid med EU-rätten. Han finner också olikheter vid en jämförelse med både civilrätt och straffrätt. I flera artiklar har han också behandlat olika aspekter på OECD:s modellavtal och dess kommentar. Det gäller bland annat dess ställning i EU-domstolens rättspraxis och i förhållande ett EU-skatterättsligt begrepp som "den rättvisa fördelningen av beskattningsrätten".

4.3 Nya forskningsfrågor
Alla deltagande forskare har inom ramen för den aktuella forskningen funnit nya forskningsfrågor. Jérôme Monsenego har identifierat den stora betydelsen av reglerna om statsstöd, och dess inverkan på skatterätten, och han kommer att fortsätta att bedriva forskning inom det området. Mattias Dahlberg fortsätter med forskning inom området för internprissättning i förhållande till immateriella rättigheter och vad som är "värdeskapande". Katia Cejie kommer att fortsätta forskningen om fysiska personer i gränsöverskridande situationer med särskild inriktning på förhållandet mellan skatterätt och sociala avgifter. Nästa steg för Jan Bjuvberg är att publicera flera av artiklarna i bokform. Bertil Wiman fortsätter att bevaka nya resultat från BEPS-projektet.

4.4 Internationell relevans
Projektet avser internationella frågor. Resultaten har diskuterats och presenterats internationellt, och flera av skrifterna har också skrivits på engelska (och även franska) och publicerats internationellt. Flera av forskarna har också haft forskningsvistelser utomlands för kortare eller längre perioder.

4.5 Information om forskning utanför den vetenskapliga kretsen
Samtliga forskare har deltagit i ett antal konferenser och seminarier eller liknande i syfte att både informera och att ta emot synpunkter från en bredare allmänhet.

4.6 De två viktigaste publikationerna
Det finns ett antal viktiga publikationer, och två skall här lyftas fram särskilt. Den första är den monografi som Katia Cejie publicerade år 2015 om den utvidgad hemvistprincipen och beskattningen av fysiska personer i Sverige. Den andra är den IFA-rapport från år 2013 om beskattning av passiva inkomster i företagsgrupper, som författades av Mattias Dahlberg och Bertil Wiman. Publikationerna presenteras ovan.

4.7 Publiceringsstrategi
Det har varit ett syfte med projektet att all forskning som författats på engelska skall ha publiceras på ett sätt som ger den stor spridning. Artiklar har eller kommer att publiceras internationellt. Det finns för närvarande en viss återhållsamhet från svenska förlag att medge Open access, men det är vår målsättning att genomföra detta för projektets samtliga publikationer.


Publikationer

Katia Cejie

Book
Den utsträckta hemvistprincipen – reglerna om väsentlig anknytning, (320 sidor) Juridiska fakultetens skriftserie,Iustus 2015, 320 s.

Articles/Part of books
Sweden: the Hirvonen, the Pensionfonds Metaal en Technie and the X AB v Skatteverket cases, in ECJ - Recent Developments in Direct Taxation, 2014, Linde Verlag 2015.

EU-domstolens domar år 2014, Skattenytt nr 6 s. 406-433, s. 438-439 [tillsammans med Maria Hilling]

HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter, SN 2014/12 s. 933–952.

EU-domstolens domar år 2013, SN 2014/6 s. 429–451 [tillsammans med Maria Hilling].   

Anstånd med betalning av utflyttningsskatter – har rättsläget klarnat? SN 2014/5 s. 295–308.

Swedish Supreme Administrative Court: The Swedish Group Rule on Non-deductible Input VAT is Neither in
Compliance with the VAT Directive nor the Freedom of Establishment, World Journal of VAT/GST Law, 2013 issue 2, vol. 2 p. 154–161.

EU-domstolens domar år 2012, SN 2013/6 s. 406–428, 434–438 [tillsammans med Maria Hilling].

Begäran om förhandsbesked eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser – ett fall för EU-domstolen, SN 2012 s. 830-846.

Väsentlig anknytning – ytterligare tio år med rättspraxis från HFD, SN Akademisk årsskrift s. 71–97.

EU-domstolens domar år 2011, SN 2012/6 s. 402–424, 432–437 [tillsammans med Maria Hilling].

New Swedish Emigration Taxes on Business Income, European Tax Studies, 1/2012 s. 1–13

La nuova exit tax svedese sui trasferimenti dímpresa, Studi Tributari Europei, 1/2012 s. 1–13. (Översatt)

Nuevos impuestos suecos a la emigración del beneficio empresarial, Estudios Tributarios Europeos, 1/2012 s. 1–13. (Översatt)

(Peer Review-Section): Emigration Taxes: Several Questions, Few answers - From Lasteyrie to National Grid Indus and beyond, Intertax 2012-6/7, p. 382–400.

Utflyttning av bolag, SvSkT 2012/2 s. 161–188

Emigration taxation of capital gains, in Taxation on intangible assets, Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets Årsbok 2011, (ed. Bolander, J.,), Djöf Publishing, 2011 s. 281–285.

Aktuellt om EU-domstolens praxis avseende restitution, SN 2011/11 s. 831–835.
Skattenytt Internationellt – direkt beskattning, SN 2011/10 s. 761–765.
Skattenytt Internationellt – direkt beskattning, SN 2011/7-8 s. 566–570.
Skattenytt Internationellt – direkt beskattning, [tillsammans med Martin Berglund] SN 2011/5 s. 284–290.
Skattenytt Internationellt – direkt beskattning, SN 2011/4 s. 194–200.
Skattenytt Internationellt – direkt beskattning, SN 2011/1-2 s. 45–51.


Jérôme Monsenego
Books

Update and improvements made to doctoral thesis before publication in the IBFD Doctoral Series: Taxation of foreign business income within the European internal market, IBFD Doctoral Series, 2012, volume 22, 2012.

Introduction to transfer pricing, Studentlitteratur, 2013.

Articles/Part of books

Tax treaty dispute resolution in France, peer-reviewed book chapter for France in the upcoming book Resolving tax treaty disputes – a global analysis (Ed. Eduardo Baistrocchi), Cambridge University Press, 2016.

May a server create a permanent establishment? Reflections on certain questions of principle in light of a Swedish case, International Transfer Pricing Journal, July/August 2014, pp. 247-257.

Cross-border outsourcing – issues, strategies and solutions, report for Sweden, Cahiers de Droit Fiscal International, volume 99a, 2014, pp. 705-722.

L’expérience américaine en matière de clauses d’arbitrage dans les conventions fiscales: un exemple pour la France?, Revue de Droit Fiscal, 6 February 2014, pp. 13-22.

Designing arbitration provisions in tax treaties – reflections based on the US experience, Intertax, volume 42, issue 2014-3, pp. 163-168.

En överblick över BEPS-projektet, Skattenytt, 2014-1, pp. 2-10.

The impact of Schumacker on the taxation of cross-border commuters, Tax Notes International, 18 February 2013, pp. 681-687.

Corporate loss utilization through aggressive tax planning, International Transfer Pricing Journal, September/October 2012, pp. 357-361.

La correction des prix de transfert entre sociétés apparentées au regard du concept civiliste de liberté contractuelle - vers un renforcement de la théorie de l’autonomie du droit fiscal?, Revue de Droit Fiscal, 1 March 2012, pp. 30-35.


Jan Bjuvberg

Articles/Part of books

Soft Law in the Swedish Accounting Law system (Publ. Scandinavian Studies in Law 2013 [red. Peter Wahlgrem] s. 45 ff.).

Bokföringsskyldighet för fasta driftställen (publ. SvSkT 2013 s. 563 ff.).

Skattemässig hantering av tvingande konvertibler (publ. SvSkT 2014 s. 153 ff.).

Är finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig? (Publ. De Lege Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok 2014, Iustus förlag s. [red. Karin Åhman] 187 ff.).

Bokföringsbrott i fast driftställe – några kommentarer med anledning av två brottmålsdomar (publ. SvSkT 2015 s. 48 ff.).

Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan modellavtalet och Wienkonventionen i litteraturen (publ. SvSkT 2015 s. 111 ff.).

Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal vid tolkning av skatteavtal – några typfall (publ. SvSkT 2015 nr 5).

Domstolarnas syn på OECD:s modellavtal vid tolkning av skatteavtal (publ. hösten 2015 i SvSkT).

Definitionen av fast driftställe i 2 kap. 29 § IL (publ. hösten 2015 i SvSkT).

Jämförelse av definitionerna av fast driftställe och filial (publ. hösten 2015 i SvSkT).


Bertil Wiman

Articles/Part of books

Hultqvist/Wiman: BEPS – Implementering i svensk skatterätt. Svensk Skattetidning 2015 s. 308-323. Under utgivning

Pioneers in Arbitration. 4 sidor. Antologi under utgivning på IBFD (2015)
Alternative Reconciliation of Tax Disputes. 14 s. Under publicering i Turkiet (Kocs University)

Insyn, kontroll och internprissättning. I Festskrift till Frederik Zimmer, 2014, s. 553-565.

Sweden: Trailing Taxes and CFC-rules vs. Tax Treaties. Tax Treaty Case Law Around the Globe – 2011, s. 297-304.

Business Reorganisations within the Group. I CCCTB. Selected Issues. Eucotax/Wolters Kluwer, 2012 s. 45-52.

Intra Group Loans. I festskrift till Paul McDaniel, s. 211-222.

Bergqvist/Wiman: Internprissättning och den skatterättsliga kartan, SvSkT 2012 s. 307-323.

Dahlberg/Wiman, The taxation of foreign passive income for groups of companies, Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 98a, Sdu Uitgevers, The Hague, 2013, pp. 17-56 (with all national reports, the book covers 805 pages).


Mattias Dahlberg

Articles/Part of books

Investeringsfonder och beskattning – nya problem med förändrad lagstiftning, i Reglering och beskattning av investeringsfonder, De lege, Juridiska fakultetens årsbok (red. Mattias Dahlberg), Uppsala, 2012, s. 9-39.

Dahlberg/Wiman, The taxation of foreign passive income for groups of companies, Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 98a, Sdu Uitgevers, The Hague, 2013, pp. 17-56 (with all national reports, the book covers 805 pages).

Dahlberg/Sina Onder, Taxation of cross-border employment income and tax revenue sharing in the Öresund region, Bulletin for international taxation, 2015, pp. 29-36.

Taxation of frontier workers in the Öresund region: cross-border employment income and tax-revenue sharing between states, about 30 pages, to be published internationally.