Elin Naurin

Democratic representation through the eyes of parliamentarians

Den här forskningsansökan tar sin utgångspunkt i ett växande forskningsfält som handlar om partiers förmåga att infria sina vallöften. Slutsaterna som dras är att politiker uppfyller betydligt fler vallöften än vad ryktet gör gällande. Jämförelser mellan väljarnas uppfattningar och forskarnas val av teoretiska definitioner visar dock att väljare och forskare definierar politikers mandat och ansvar på olika sätt när vallöften utvärderas. Demokratisk representation är på så vis inte samma sak i väljarnas ögon som det är i forskarnas.

Denna ansökan syftar till att klargöra hur den aktör som faktiskt ger löftena ser på vallöften. De demokratiska representanternas uppfattningar om vad som är och inte är ett uppfyllt vallöfte är i det närmaste outforskat.

Projektet har tillgång till en unik mängd redan insamlad såväl kvalitativ som kvantitativ data. Bland annat kommer frågor från de svenska riksdagsundersökningarna samt den så kallade kandidatundersökningen att användas. Det kommer också att genomföras nya längre samtalsintervjuer med svenska parlamentsledamöter. Projektet är en del i det internationella forskningsnätverket Comparative Party Pledges Group och är en välintegrerat i den svenska forskningen om demokrati och opinion via valforskningsprogrammet samt den så kallade MOD-gruppen vid Göteborgs universitet.

o Projektets syfte samt eventuella ändringar i syftet under projektperioden

Det här projektet har tagit sin utgångspunkt i ett växande forskningsfält som handlar om partiers förmåga att genomföra sina vallöften. Slutsatserna som dras från denna forskning är att politiker uppfyller klart fler vallöften än vad ryktet gör gällande. Jämförelser mellan väljarnas uppfattningar och forskarnas val av teoretiska definitioner visar dock att väljare och forskare definierar politikers mandat och ansvar på olika sätt när vallöften utvärderas. Demokratisk representation är på så vis inte samma sak i väljarnas ögon som det är i forskarnas studier. Projektet har syftat till att klargöra hur den aktör som faktiskt ger löftena ser på vallöften.

Projektet har följt den ursprungliga planen men nya steg har också tagits. Projektet har varit en viktig del i mitt internationella forskningsnätverk samt i mitt arbete vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Detta har lett till att jämförelser med andra länder samt med politiker på kommunal nivå har fallit sig naturliga att göra. Mer specifikt har detta inneburit att tre viktiga länderkomparativa publikationer har förberetts där fallet Sverige har en central roll (en publicerad artikel, en artikel i reviewprocess samt ett bokmanuskript). Jag har också skrivit ett bokkapitel och en artikel (under review) där lokala politikers syn på vallöften lyfts fram som en viktig faktor för att förstå hur partier på nationell nivå ser på vallöften.

o Projektets tre viktigaste resultat och ett resonemang om dessa

1. Svenska politiker, på lokal såväl som riksdagsnivå, uppfattar att vallöften är viktiga för att den representativa demokratin skall fungera. Där väljare uttrycker att löften mest är till problem, upplever politiker att de behövs. I mitt projekt har politikers syn på vallöften testats både genom kvalitativa intervjuer, kvantitativa surveyfrågor samt systematiska granskningar av vad som faktiskt lovas och görs, främst i Sverige men även internationellt. Både politikernas egna beskrivningar och de faktiska löften som ges och uppfylls eller bryts visar att vallöftenas roll i den representativa demokratin är stor, trots den allmänna berättelsen om att vallöften är tomma ord. Projektet tydliggör därför att vallöften är ett verktyg som hjälper oss att förstå varför politiker handlar som de gör och varför vissa beslut fattas.

2. Vallöften tillkommer på olika sätt i olika partier, men det finns en tydlig strävan inom partiledningen att ha kontroll över vad som faktiskt lovas. Vissa partier har systematiska arbetsgrupper inför skrivandet av valmanifesten, och vissa låter partimedlemmar rösta om vilka formuleringar som skall finnas i manifesten. Andra låter partiledningen sköta hela processen tills att valmanifestet presenteras för partiet. Det finns dock en enighet om att ledningen för partierna har en central roll i att se till att de löften som ges är genomförbara. Ju tydligare kontroll över givandet av löftena ledningarna tar; desto enklare att uppfylla dem om man kommer till makten. Det är ledningen som har erfarenhet av att implementera beslut på nationell nivå och de är oftast de som har bäst insikt i hur andra partier (som man kommer att behöva samarbeta med) tänker. Därför finns det en fördel om ledningen bestämmer de slutliga formuleringarna. Att vallöften skapas i en centraliserad process märks i min data även på så vis att individuella partirepresentanter på lokal nivå säger att de inte har särskilt stort inflytande över vilka löften som ges på nationell nivå.

3. De centraliserade vallöftesskapandet innebär att vi inte kan utgå från att enskilda politiker på lägre nivå alltid vet vad deras partier lovar inför val. Det ges många vallöften i valmanifesten och partierna har sällan systematiska processer där de kontrollerar att alla i partiet har förstått rätt. Mina intervjuer med parlamentariker och partielit gav insikten att det inte är självklart att det finns systematiska processer inom partierna för att sprida vilka löften som partiet går till val på till dem som så småningom ska representera partiet efter valet. Det verkar också saknas processer där partiledningen kontrollerar att budskapet har förståtts på rätt vis av partirepresentanter. Forskning visar alltså att vallöften är viktiga för partierna i så måtto att valmanifest är väl genomtänkta, innehåller många vallöften och spelar stor roll för vilka politiska prioriteringar som görs efter valet. Vi vet också att det läggs mycket kraft på att sprida budskapet via medier till väljare. Men det finns betydligt mindre systematisk kunskap om hur budskapet sprids till de personer som arbetar för partierna i valkampanjer eller till personer som så småningom åtar sig att representera partiet i parlamentariska församlingar. Demokratiteorier, empiriska studier och allmänna samhällsdiskussion utgår för det mesta från att den som representerar ett politiskt parti känner till vilka politiska ställningstagande som partiet tar inför val. Men hittills, påstår jag i den artikel som har blivit en direkt följd av denna insikt, har vi faktiskt inte vetat om så är fallet. Intressant nog visar mina intervjuer samt den uppföljande surveyundersöknigen till kommun- och landstingsfullmäktigeledamöter som jag deltagit i tydligt att det inte är ett rimligt antagande att partirepresentanter - ens i det particentrerade Sverige - faktiskt vet vad deras partier lovar inför val. Istället finner jag att partirepresentanter har en splittrad bild av i vilken utsträckning partier ger löften, en stor andel säger öppet att de inte vet, och bara en lite minoritet beskriver manifestet på ett korrekt sätt.


o Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet

Exempel på nya forskningsfrågor kommer från punkt tre ovan. Insikten om att partirepresentanter inte beskriver manifestet på ett korrekt sätt öppnar upp för den mycket viktiga forskningsfrågan om vad partirepresentanter vet - och behöver veta - om sina partier för att kunna göra ett bra jobb. I årtionden har statsvetarna studerat vad politiker vet om vad väljarna tycker, men frågan om vad de vet om vad deras partier tycker har knappast ens ställts. Framtida forskning bör sätta resultatet i perspektiv till (den hittills outvecklade) normativa teorin om representanters kunskap om partier genom att föreslå förklaringar till vad det är som ligger bakom att manifestet inte sprids och läses särskilt noggrant. Resultatet är till viss del kontroversiellt och det behövs jämförelser med partier i andra länder.

o Projektets internationella förankring

Projektet är en del i det internationella forskningsnätverket Comparative Party Pledges Group och är en välintegrerat i den svenska forskningen om demokrati och opinion via valforskningsprogrammet samt den så kallade MOD-gruppen vid Göteborgs universitet. Projektresultat har presenterats ett flertal gånger på de viktigaste internationella statsvetenskapliga konferenserna och jag har givit så kallade "talks" ett flertal gånger om resultaten, både i Sverige och utomlands.

Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamhället

Jag har skrivit ett bloggposter på bloggen Politologerna, givit öppna föreläsningar bland annat på Sveriges Riksdag, Göteborgs Universitet, McGill Univeristy och Laval Univerity, skrivit ett bokkapitel på svenska i boken Svenska politiker samt en lärobok på svenska tillsammans med tre kollegor där många av dessa resonemang finns med. Jag deltar regelbundet när journalister hör av sig, och har haft anledning att tala om just detta projekt ett flertal gånger.

o Projektets två viktigaste publikationer samt ett resonemang om dessa

Jag tror att det kommer att bli två av de artiklarna som är under review som kommer att vara de mest intressanta bidraget utifrån det här projektets synvinkel. De har kommit till i slutet av projektet och kan ses som utveckling av det samma. I det som nämns först nedan bidrar jag och mina medförfattare till att analyser av hur partier som hamnar i regeringsställning påverkas av institutionella faktorer när de ger och uppfyller vallöften. Det är en världsunik studie som, om den publiceras, kommer att ge ett mycket viktigt bidrag. I den andra analyserar jag vad svenska politiker egentligen vet om vilka vallöften som ges i partiernas valmanifest. Den empiriska studien är smal i så måtto att den bara undersöker Sverige, men artikeln öppnar för ny forskning i och med att den ställer en ny och viktig teoretisk fråga.

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Mark Ferguson, Petia Kostadinova, Catherine Moury, Francois Pétry, Laurenz Ennser-Jedenastik, Katrin Praprotnik and Rory Costello, "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in twelve countries". (Revise and resubmit at American Journal of Political Science)
Naurin, Elin. Do they really know? On party representatives' knowledge about what their party pledges. (Under review at West European Politics)


De två publikationer som redan är publicerade och som har störst betydelse är följande två. Deras bidrag är att sätta Sverige i internationell belysning och erbjuda förståelse för vad det är som gör att svenska politiker ger och uppfyller vallöften.

Naurin, Elin (2014); "Is a Promise a Promise? Election Pledge Fulfilment in Comparative Perspective Using Sweden as an Example". West European Politics 37(5): 1046-1064.
Nicklas Håkansson and Elin Naurin (2014); "Promising ever more: An empirical account of Swedish parties' pledge-making during 20 years". Party Politics. First published on September 9, 2014 as doi:10.1177/1354068814549338.


o Projektets publiceringsstrategi samt kommenatrer till denna


Publikationsstrategin har varit att bidra med excellent forskning som publiceras i peer-reviewade tidskrifter och att sprida resultaten i svenska sammanhang. Jag har också presenterat allt det som är publicerat på internationella forskningskonferenser (redovisat i publikationslistan).

Publikationer

The following publications are in direct relation to the project. Apart from these, other texts have been published, but I don't mention those here since they have relevance primarily for other projects.

Books

Johansson, Bengt, Staffan Kumlin , Elin Naurin & Lena Wängnerud (2014); Det politiska spelet. Väljare, politiker och medier i den representativa demokratin . Lund: Studentlitteratur.

Peer-reviewed research articles

Naurin, Elin (2014); “Is a Promise a Promise? Election Pledge Fulfilment in Comparative Perspective Using Sweden as an Example”. West European Politics 37(5): 1046-1064.

Nicklas Håkansson and Elin Naurin (2014); “Promising ever more: An empirical account of Swedish parties’ pledge-making during 20 years”. Party Politics. First published on September 9, 2014 as doi:10.1177/1354068814549338.

Book chapters in edited books

Naurin, Elin (2014); ”Vallöften och lokala politiker.” In David Karlsson och Mikael Gilljam (eds): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm, Santérus förlag.

Manuscripts sent in for review

Naurin, Elin & Henrik Oscarsson. “When are voters correct in their evaluations of government performance? Evidence from a high trust case.” (Revise and Resubmit at Political Studies)

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Mark Ferguson, Petia Kostadinova, Catherine Moury, Francois Pétry, Laurenz Ennser-Jedenastik, Katrin Praprotnik and Rory Costello, "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in twelve countries". (Revise and resubmit at American Journal of Political Science)

Naurin, Elin. Do they really know? On party representatives’ knowledge about what their party pledges. (Under review at West European Politics)

Manuscripts in preparation

Naurin, Elin and Patrik Öhberg (2013). “Mandates and Accountability: Comparing MP's, Candidates and Citizens' Perceptions of Fulfillment of Election Promises”. The paper has been presented at conferences (see below). Will be ready for submission Fall 2015.

Naurin, Elin, Terry Royed, and Robert Thomson, (eds). "Election Pledge Fulfillment in Comparative perspective". (Book proposal accepted to be sent out for review by Cambridge University Press. All chapters but one exist and manuscript will be sent during October 2015).

List of conference papers

Naurin, Elin (2014); Spreading the wrong word? On party representatives’ knowledge about what their party pledges. Paper presented at the European Consortium for Political Research (ECPR) in Glasgow,  4-7 September 2013 2014.

Naurin, Elin (2014); Spreading the wrong word? On party representatives’ knowledge about what their party pledges. Paper presented at the American Political Science Association (APSA) Meeting in Wahington, 28-31 August 2014, in the panel “Causes and Consequences of Electoral Promises“, Section 34-9   Representation and Electoral Systems.

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Petia Kostadinova & Catherine Moury (2014); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in ten countries", Paper presented at the American Political Science Association (APSA) Meeting in Wahington, 28-31 August 2014, in the panel “Causes and Consequences of Electoral Promises“, Section 34-9   Representation and Electoral Systems.

Naurin, Elin (2014); Spreading the wrong word? On party representatives’ knowledge about what their party pledges. Paper presented at the Nordic Political Science Association (NOPSA) Meeting in Gothenburg, 12-15 August 2014, in the workshop “Political elites and representation: individual actors in context”.

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Petia Kostadinova & Catherine Moury (2014); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in ten countries", paper presented at International Political Science Association, Montreal June 2014.

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Petia Kostadinova & Catherine Moury (2014); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in ten countries", paper presented at Southern Political Science Association, New Orleans, January 2014.Session: Comparative politics of Industrial Nations. Panel: Representation and Policymaking across Countries.

Naurin, Elin and Patrik Öhberg (2013). Mandates and Accountability: Comparing MP's, Candidates and Citizens' Perceptions of Fulfillment of Election Promises. Paper prepared for American Political Science Association, Chicago, September 2013.Panel: Comparative Politics, Panel: Do Parties Keep Their Election Promises?

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Petia Kostadinova & Catherine Moury (2013); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, Ireland, Sweden, Spain, Portugal, Italy and Bulgaria", paper prepared for American Political Science Association, Chicago, September 2013.Section: Comparative Politics, Panel: Do Parties Keep Their Election Promises?.

Naurin, Elin and Patrik Öhberg (2013); Mandates and accountability. Comparing MPs’, candidates’ and citizens' perceptions of fulfillment of election promises. Paper prepared for the Midwestern Political Science Association, Chicago 11-14 April 2013. Panel: 28-22, Accountability and Democratic Responsiveness, Friday April 12

Nicklas Håkansson and Elin Naurin (2013); Changing party strategies in election campaigns? An investigation of 4000 election promises during 20 years in Sweden. Paper prepared for Midwestern Political Science Association’s Meeting, Chicago. Panel 26-9 Party Behavior and Electoral Systems.

Naurin, Elin & Patrik Öhberg (2012); Motivated Reasoning. A Comparative Analyses of Citizens’ and Representatives’ Views of Election Promises. Paper presented at the Midwestern Political Science Association, Chicago 11-15 April 2012. Section 27. Political Psychology. Panel 19. Reputations, Accountability, and Attributions of Responsibility.

Thomson, Robert, Terry Royed, Elin Naurin, Joaquin Artés, Petia Kostadinova & Catherine Moury (2012); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, Ireland, Sweden, Spain, Portugal, Italy and Bulgaria", paper prepared for American Political Science Association, New Orleans September 2012

Naurin, Elin & Patrik Öhberg (2012); Citizens, Representatives and Election Promises. Paper to be presented at the American Political Science Association, New Orleans, September 2012

Naurin, Elin & Henrik Oscarsson (2012): Knowledge effects of perception of policy outcomes. Statsvetenskapliga förbundet, Jönköping September 2012.

Thomson, Robert, Terry Royed & Elin Naurin (2011); "The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, Ireland and Sweden", paper prepared for the first Annual Conference of the European Political Science Association, Dublin 16-18 June 2011 presented in division 10 (Representation).

Håkansson, Nicklas & Elin Naurin (2011); News Media in the Pledge Chain: Mediated Election Pledges in Sweden (2011). Paper prepared for the XVI Nordic Political Science Congress (NOPSA),Vaasa 09-12.08.2011.