Claes-Fredrik Helgesson

Prövningar av värde: Om värderingspraktiken vid utformningen av medicinska experiment

Projektet studerar en viktig men samhällsvetenskapligt ouppmärksammad vetenskaplig praktik: hur medicinska kontrollerade experiment utformas. Projektets syfte är att öka kunskapen om det som brukar kallas forskningsdesign, vilken föregår ett experiment. I designfasen av ett medicinskt experiment bestäms exempelvis vilka sjukdomar som ska undersökas, vilka behandlingar som ska prövas, hur många patienter som ska involveras, vilka prover som ska samlas in och hur länge prövningen ska pågå. I utformningen bestäms alltså ramarna för genomförandet liksom de frågor som kan besvaras. Av särskilt intresse i projektet är de vetenskapliga, medicinska och ekonomiska avvägningar som görs i detta skede. Forskningsfrågan är: Hur görs olika ekonomiska, medicinska och vetenskapliga avvägningar i utformningen av medicinska experiment? Empiriskt studeras två viktiga typer av medicinska experiment: A) storskaliga randomiserade läkemedelsprövningar, B) experiment som syftar till att utveckla s.k. biomarkörer för diagnostik och behandling. För varje typ studeras flera fall. Urvalet möjliggör jämförelser av hur utformningen görs i olika institutionella sammanhang. En ökad kunskap om de konkreta avvägningarna i arbetet med forskningsdesign ger viktig kunskap om hur olika värden samspelar i kunskapsutvecklingen inom det medicinska området. Projektet har då bäring på viktiga samhällsfrågor såsom vad som påverkar forskningsprioritering inom medicinsk forskning.