Fredrik Ullén

Den musicerande människan - kultur och arv i samspel

De flesta människor lägger mycket tid och resurser på musik. Detta skänker glädje men har också en rad positiva sidoeffekter på andra variabler, t.ex. kognitiv förmåga och hälsa. Det är dock oklart varför vi ser dessa samband och vilka faktorerna är som påverkar människors musikaliska engagemang. Att klargöra dessa frågor är det övergripande målet för programmet. Självrapport- och beteendedata samlas in över Internet från en tvillingkohort (n = 25000), med nya metoder utvecklade i vårt forskarteam. Detta ger unika möjligheter att analysera kausala relationer med multivariat modellering av stora volymer tvillingdata.
Programmet har ett antal delprojekt. Dessa analyserar i detalj bl.a. relationer mellan miljöfaktorer, personliga variabler och musikalisk aktivitet; mekanismer som ligger bakom associationer mellan musikalisk träning och musikalisk färdighet respektive kognitiv förmåga; variabler bakom musikalisk kreativitet; samt kopplingar mellan musikalisk aktivitet och hälsovariabler. Programmet utgår från väl belagda samband av stor samhällelig betydelse. Kombinationen av kompetenser och resurser inom programmet gör att mekanismerna bakom dessa samband för första gången kan analyseras. Denna kunskap kan ge viktig praktisk information om hur vi i samhället bäst stimulerar musikalisk aktivitet, organiserar musikalisk träning i skola och hem, samt tar tillvara musikens positiva spridningseffekter på kognition och hälsa.