Andreas Olsson

Aversioner i den sociala interaktionen: Hur påverkas skapandet av aversioner gentemot andra individer av social information?

Kvaliteten på relationen mellan individer tillhörande olika etniska, kulturella och sociala grupper beror i grunden på ömsesidiga emotionella värderingar. Vi samarbetar med dem vi tycker om och undviker eller är aggressiva gentemot dem vi ogillar eller är rädda för. För att förstå hur sådana emotionella värderingar skapas och förändras över tid och situationer så krävs kunskap om den inlärning som ligger till grund för dessa värderingar.

Vi avser att studera hur dessa processer är beroende av sociala egenskaper som tillskrivs (1) de individer som vi lär oss tycka illa om eller vara rädda för (t.ex. grad av social dominans och typ av beteendeintentioner) och (2) de grupper som individerna tillhör (t.ex. grad av likhet med den egna gruppen och tidigare erfarenhet).

Vi vill undersöka psykologiska och beteendeeffekter i experimentella sociala situationer med ökad grad av realism. Ett annat mål är att knyta inlärningen till mer generella sociala förhållningssätt t.ex. konformitet och benägenhet att följa sociala normer. För att uppnå dessa mål så avser vi att kombinera teori från emotionell inlärning och social kognition (tolkningen av social information) med nyskapande experimentella metoder och rekryteringen av individer med starka preferenser för den egna gruppen (t.ex. sport- och politiska föreningar). Vi hoppas att den föreslagna forskningen kommer att bryta ny mark genom att länka modeller för inlärning med formandet av rädslor och negativa värderingar av andra individer.