Alexandra Borg

Läsning 2.0. Boken och läsaren i det digitala samhället

Mitt arbete behandlar digitaliseringens konsekvenser för Bokens samhälle. Tonvikten ligger på den digitala boken. Syftet är att ge en överblick och analys av de förändrande villkor bokmarknaden står inför i den digitala eran. Utifrån en svensk kontext studeras inte bara vem framtidens läsare är och vad han eller hon väljer att läsa, utan även varför och hur. Ett delsyfte är att utreda de digitala bokmediernas inneboende potential. Undersökningen bidrar till att spåra nya konsumtionsmönster och lästekniker, men också matcha nya läsargrupper. Vidare kan den ge en fingervisning om hur produkter bäst utformas för att tillfredsställa olika behov, exempelvis läromedel för undervisning. Landvinningar inom kognitions- och beteendevetenskap skall integreras i studien, men det är främst som litteratursociolog jag närmar mig ämnet.