Arto Penttinen

Arkiv och databas över svensk arkeologisk forskning i Grekland

Projektets syfte är att tillgängliggöra information om materialet från alla svenska utgrävningar i Grekland sedan 1894, dels genom att organisera och komplettera Svenska Atheninstitutets arkiv så att det blir åtkomligt för forskare, dels genom att skapa en nätbaserad databas med digitaliserad utgrävningsdokumentation och information om fyndmaterialet. En viktig del av projektet rör tillgängliggörandet av en unik arkeologisk samling från Asine, som nu finns vid Uppsala universitet.

Svenska Atheninstitutet har genom årtionden ansvarat för en lång rad viktiga arkeologiska undersökningar i Grekland som alltjämt är av stort intresse för svenska och utländska forskare. Generationer av forskare kan studera samma fynd från olika synvinklar och med nya metoder om själva fynden och de dokument som rör utgrävningarna är tillgängliga. Frånvaron av förteckningar av placering och bestånd gör materialet mycket svårtillgängligt, vilket hämmar forskningen, dessutom är originaldokumentationen ofta skör och riskerar att förstöras.

Institutet har skyldighet att hålla arkiv över sin arkeologiska verksamhet men har inte haft resurser till att uppfylla sin plikt på ett tillfredställande sätt. Den planerade databasen blir därför ett kraftfullt verktyg för framtida forskning, säkrar öppen tillgång till ömtålig originaldokumentation och ger allmänheten ökad inblick i svenska arkeologers verksamhet i Grekland under mer än 100 år.