Patrik Juslin

Själens spegel: Jämförelser av spontana och poserade uttryck av känslor i rösten

Det är ett vanligt antagande att icke-verbala markörer i rösten ("tonfallet") kan avslöja våra innersta känslor för en lyssnare. Men förmedlar rösten specifika känslor i verkliga livet? Eller är det bara när en skådespelare gestaltar känslor på ett konventionellt sätt som varje känsla får en unik röstprofil? Syftet med detta projekt är att belysa såväl likheter som skillnader mellan spontana och poserade uttryck i rösten, för att därigenom besvara den klassiska frågan om spontana uttryck involverar distinkta känslor. Detta kommer att undersökas med hjälp av en kombination av fältstudier och experiment som inbegriper lyssningstester, akustiska analyser och datorsimuleringar av känslouttryck. En utgångspunkt är att motstridiga resultat i tidigare jämförelser av spontana och poserade uttryck kan bero på bristande kontroll över faktorer som känslomässig intensitet och förekomst av "blandade känslor", problem som åtgärdas i det aktuella projektet genom att samla in mer representativa stickprov av uttryck i rösten. Förutom att projektet kan bidra till att lösa grundforskningsfrågor och har implikationer för pågående diskussioner om kategoriska versus dimensionella teorier om känslor, så kan det även få konsekvenser för utbildningen av skådespelare, förhörsledare, psykoterapeupter och andra yrkesgrupper för vilka distinktionen mellan spontana och poserade känslouttryck är av central betydelse.