Lisa Hultman

Skydd av civilbefolkningen: FN:s strategier i fredsbevarande operationer

Tragedierna i Rwanda och Srebrenica illustrerar tydligt problemen med begränsade FN-mandat som inte tillåter fredsbevarande förband att ingripa militärt. Sedan 1999 är det dock allt vanligare att FN:s säkerhetsråd beviljar mandat att skydda civilbefolkningen. Men hur går man från den politiska ambitionen att skydda civilbefolkningen till att faktiskt påverka väpnade aktörer och förhindra övergrepp på civila? Tidigare forskning visar att en fredsbevarande operation generellt kan vara ett effektivt instrument för att reducera våld mot civilbefolkningen. Däremot saknas systematisk forskning som visar hur FN-trupper på bästa sätt kan skydda civila. Detta projekt syftar således till att undersöka vilka strategier som är mest effektiva för att skydda civilbefolkningen inom ramen för en fredsoperation. Är det tillräckligt med hot om våldsanvändning? Eller krävs mer tvingande åtgärder, såsom fysiskt separerande av parter från civilbefolkningen eller polisiära strategier? Genom en jämförande studie av alla FN-operationer med mandat att skydda civilbefolkningen kommer projektet att undersöka vilka strategier som använts och hur dessa påverkat aktörernas våldsanvändning. Forskningen kommer att bedrivas både kvantitativt - med geografiskt disaggregerad och tidsvarierande data på våld mot civila, och kvalitativt - med hänsyn till kontextuella faktorer och de enskilda aktörernas respons.