Michael F Scholz

Underhållning eller propaganda. Tecknade serier i andra världskrigets Sverige

Vid andra världskrigets utbrott hade de tecknade serierna just etablerat sig som massmedium i Sverige. Vid krigets slut läste redan en tredje del av svenska folket ofta eller alltid serier. Serieläsarna kunde påträffas i alla kretsar. Med förvåning konstaterades att den amerikanska försäljningspropagandan i Europa förmodligen hade sina procentuellt bästa resultat i Sverige. Även de konservativa tidningarna hade undan för undan ökat ut sin serieavdelning, utan att pappersransoneringen hade påverkat det i någon högre grad. Trots det hade serier inte spelat någon roll i det allmänna kulturmedvetandet. Serieutgivningens ursprungliga syften var att underhålla och att tjäna pengar. Men med andra världskrigets utbrott blev de tecknade serierna en aktör på propagandans slagfält. Krigspropaganda från olika håll påverkade seriernas utveckling, utformning och innehåll. Men det uppmärksammades inte av de svenska myndigheterna inom det psykologiska försvaret. Hos de krigförande var läget ett annat. De använde seriernas potential till påverkan flitigt. Bara Tyskland höll traditionellt fast vid karikatyrer, som riktade sig till en mer bildad publik.
Projektet undersöker seriernas ideologi och påverkan i det "neutrala" Sverige under kriget ur ett makt- och aktörsperspektiv. Efter en kartläggning av seriernas spridning i svenska medier mellan 1939 och 1945 undersöks seriernas härkomst och budskap, censuringrepp och de krigförande och dess svenska bundsförvanters stör- och stödåtgärder.

2012-2016

Projektet är en historisk studie av den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget inom populärkulturen. För första gången används tecknade serier som historiskt källmaterial för att belysa även explicit politiska frågor. Genom att identifiera ideologi och propaganda i de inhemska och utländska serier som publicerades i svensk veckopress och senare även i dagstidningar synliggörs propagandakriget inom en viktig del av populärkulturen. Det blir tydligt att "kampen om hjärta och hjärna" omfattade alla samhällsklasser, kön och åldersgrupper. Genom att analysera seriernas innehåll ger projektet kunskap om vilka dolda och öppna ideologiska budskap som nådde och påverkade svenskarna under kriget via skenbart opolitiska kanaler. Studier av traditionellt källmaterial från förlag och myndigheter i Sverige och de krigförande länderna visar hur svenska redaktörer och förläggare på den ena sidan och myndigheter inom det svenska psykologiska försvaret och i utvalda propagandainstitutioner från andra länder på andra sidan har förhållit sig till seriernas påverkansförmåga. På så sätt tillför projektet den svenska forskningen kring populärkultur en starkare politisk dimension och väcker frågor kring dagens populärkulturs plats inom den psykologiska krigföringen.

o Projektets tre viktigaste resultat och ett resonemang om dessa
Projektets viktigaste resultat är att det bekräftar seriernas värde som historiskt källmaterial och visar hur seriestudier kan bidra till forskningen även inom politisk historia.
I stora delar bedrev projektet grundforskning inom serieområdet och om propagandakriget i Sverige under andra världskriget. Ett viktigt resultat är därför kartläggningen av seriernas spridning i svenska medier under dessa år, identifieringen av seriernas härkomst, av serieområdets olika nätverk, av de centrala propagandacentraler och diplomatiska aktörer som agerade inom den psykologiska krigföringen och av deras syn på tecknade serier och deras propagandavärde.
Analysen av de i svenska medier publicerade tecknade serierna kastar nytt ljust över den svenska motpropagandans historia och visar de snabba och dramatiska förändringarna inom den svenska neutralitetspolitiken och hur de påverkade det svenska samhället. I början stimulerade den officiella svenskhetspropagandan en nationell serieproduktion. Med de politiska förändringarna 1942 tappade svensk serieproduktion betydelse i relation till serierna från USA. Inom ramen för en "goodwill"-politik gentemot USA betraktades amerikansk serieimport nu som en förtroendeskapande åtgärd, som skulle bereda mark för goda relationer till USA efter krigets slut. Samtidigt hade USA:s krigspropaganda kommit igång och serierna hade blivit en del i denna propaganda. Hatbilder med rasistiska inslag, riktade mot Japan och Tyskland, fick nedslag i den amerikanska serieproduktionen. Från och med 1943 publicerades dessa alster i ocensurerat skick även i svenska tidskrifter. Utöver rena propagandaserier om brittiska krigshjältar gällde det även serier med rasistiska inslag. Brutaliseringen av kriget och av de krigförande ländernas propaganda fick genomslag i serierna och påverkade även svenska serieskapare till liknande produktioner av inhuman karaktär.
Men med serieimporten från USA kom också en annan världsbild till Sverige, inte minst en modern kvinnobild. Amerikanska serier spred en positiv bild av USA och Storbritannien och beredde mark för goda relationer med väst efter krigets slut.

o Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet
Seriernas bekräftade värde som historiska källor blir en utmaning i att pröva användandet av dessa källor inom historieforskning om modern tid på bred front.
Projektet kastar nytt ljus över propagandakriget i Sverige vad gäller västmakternas agerande och väcker här nya frågor. Under de senaste åren har nytt arkivmaterial, såväl nationellt som internationellt, blivit tillgängligt och kastar nytt ljus över de krigförande ländernas propaganda. Det gäller deras anhängare och nätverk, men också mer strukturella frågor, som på vilket sätt och med vilka resultat utländsk makt försökte ta kontroll över svenska medier. Det väcker frågor vad gäller mer långsiktiga konsekvenser för de krigförande makternas svenska partners och för efterkrigstidens utveckling, till exempel vad gäller tillgång till internationella marknader.

o Projektets internationella förankring
Projektets resultat har presenterats och diskuterats vid en rad internationella konferenser inom historievetenskap och serieforskning. Arkivstudier bedrevs utöver Stockholm, Lund och Malmö även i Berlin och Helsingfors; med arkiv i London och Washington korresponderades flitigt.
För historiker presenterade jag mina forskningsresultat bland annat på det 28. Nordiska Historikermötet 2014 i Joensuu och på det Nordiska genus- och kvinnohistorikermötet i Stockholm 2015. För internationella serieforskare presenterade jag mina resultat inom det nordiska nätverket "Nordic Network for Comics Research" (NNCORE) i Helsingfors 2013 och två år senare i Oslo, där jag som keynote speaker kunde framlägga mer konkreta resultat. Inom ramen för den tyska serieforskningen blev forumet "Gesellschaft fu?r Comicforschung" (Society for Comics Studies, Comfor). Delresultat av projektet presenterades för Comfor 2014 i Berlin och en mer övergripande presentation gavs året därpå i Frankfurt am Main.
Kontakten med en brittisk forskargrupp under ledning av Jane Chapman, Professor of Communications at the University of Lincoln, som nästan samtidigt med mitt projekt hade börjat studera serier som "Cultural History Records", resulterade i en gemensam konferens om tecknade serier som historiska källor. Den genomfördes i oktober 2015 i Visby, Uppsala universitet - Campus Gotland, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.
Ett närmare samarbete uppstod också med serieforskningen i Serbien, då det visade sig att serbiska serier under andra världskriget hade en oväntad stor plats i svenska tidskrifter.

o Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamhället
Via online-magasinet Katapult blev projektets huvudidéer tillgängliga på tyska och engelska för en större internationell publik. I Sverige hölls för allmänheten på Gotland och i Uppsala, bland annat inom ramen för Seriefrämjandet, föredrag med anknytning till projektet. Projektidén presenterades också i Lund 2013 på Seriefrämjandets konferens Svenskt Seriearkiv - Framtidens seriearkiv. Den internationella Visby-konferensen 2015 var öppen för allmänheten och fick genomslag i lokala media.

o Projektets två viktigaste publikationer samt ett resonemang om dessa
I skrivande stund är bara en liten del av mina forskningsresultat publicerad.
Utöver den redan nämnda överblicksartikeln "Comics on Struggle for Hearts and Minds. Swedish Comics during the Second World War i Katapult handlar det om en artikel på tyska: "»Comics« in der deutschen Zeitungsforschung vor 1945", som behandlar den tyska inställningen till tecknade serier och hur den tyska pressforskningen såg på seriernas påverkansförmåga. Tydligt blir det stora intresset för Sverige; två tyska avhandlingar behandlade även seriemarknaden i Sverige. Under kriget var Sverige för Tyskland en viktig kanal till världen utanför den tyska maktsfären; det gällde även de tecknade serierna och kunskapen om dem.
Vad gäller de ovan nämnda konferensbidragen så är i Tyskland en artikel under publicering om de amerikanska seriernas segertåg i Europa ("US-Comics erobern Europa. Zur Geschichte eines Kulturexports von der Jahrhundertwende bis zur Mitte der 1930er Jahre", Comfor-konferensvolym). Artikeln tecknar för första gången bakgrunden för den amerikanska försäljningskampagnen i Europa på 1930-talet och diskuterar olika mottaganden i de europeiska länderna, samt hur amerikanska serier under krigets gång så småningom bara nådde de nordiska länderna.
Om den nya kvinnobilden som med amerikanska serier kom till Sverige handlar mitt bidrag för Nordiska genus- och kvinnohistorikermötets konferensvolym, planerat för 2017 ("Stark, oberoende och sexig. Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskriget"). Svenskhetspropagandans tecknade serier, som betydde också en stark stimulering för den svenska serieproduktionen, analyseras i den för 2017 planerade konferensvolymen från Comfor och universitetet i Frankfurt/M ("Svenskhetspropaganda. Schwedische Comics und die Verteidigung schwedischer Neutralität 1942/43").

o Projektets publiceringsstrategi samt kommentarer till denna.
Utöver de nämnda artiklarna är en större publikation under utarbetning, där projektets huvudresultat ska sammanfattas. Den är tänkt för Scandia och arbetstiteln är Svenska och "osvenska" tecknade serier i andra världskrigets Sverige. För Historisk tidskrift är en essä om tecknade serier som historiska källor på gång.
Det är önskvärt att alla forskningsresultat når snabbt ut, men i många fall ligger ett år mellan publikationen i pappersform och tillgängliggörandet på internet. De flesta förlag publicerar sina tryckalster i dag ett år efter publikationen i pappersform även på nätet. Om det inte är fallet per automatik ska forskningsresultaten publiceras här: https://uppsala.academia.edu/MichaelScholz

Publikationer

Comics on Struggle for Hearts and Minds. Swedish Comics during the Second World War/ Comics im Kampf um Herzen und Köpfe. Propaganda während des 2. Weltkrieges” i: Katapult. Magazin für Kartografi & Sozialwissenschaft (Cartography and Social Science) – Online-Magazin, april 2015
http://katapult-magazin.de/en/artikel/article-katapult/fulltext/comics-on-struggle-for-hearts-and-minds/

»Comics« in der deutschen Zeitungsforschung vor 1945, i: Deutsche Comicforschung VOL. 11 (2015), Leipzig 2014, s 59 – 84.

US-Comics erobern Europa. Zur Geschichte eines Kulturexports von der Jahrhundertwende bis zur Mitte der 1930er Jahre (Comfor-konferensvolym - under utgivning)


”Svenskhetspropaganda. Schwedische Comics und die Verteidigung schwedischer Neutralität 1942/43”). Konferensvolymen från Comfor och universitetet i Frankfurt/M., planerad för 2017.

Stark, oberoende och sexig. Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskriget. Konferensvolymen från Nordiska genus- och kvinnohistorikermötet i Stockholm 2015, planerad för 2017.

Under utarbetning:

Svenska och ”osvenska” tecknade serier i andra världskrigets Sverige.

Nya rön om tecknade serier som historiska källor (för Historisk tidskrift)


Övriga publikationer med anknytning till ämnet tecknade serier som historiska källor, som utkommit under projektperioden

Serieön Gotland, i: Från Gutabygd 2015 (Turism), Visby: Gotlands Hembygdsförbunds förlag,  2015, s 143-164.

The First World War and the German Revolution of 1918–1919 in East German Comics, i: European Comic Art, Vol 8, nr. 2 (Autumn 2015), 34-60.