Robert Appelbaum

Tolfte nordiska konferensen för anglistik: engelskans platser och icke-platser

Den nordiska föreningen för studier i engelska - The Nordic Association for English Studies - finns till för att främja forskning och studier inom norden i det engelska språket samt i engelskspråkiga litteraturer och samhällen. Föreningen ämnar uppnå detta mål främst genom att var tredje år anordna internationella konferenser i de nordiska länderna. Tidigare konferenser har haft mellan 90 och 150 deltagare.

Individuellt medlemskap i föreningen samt rätten att delta i konferenser erbjuds den som är aktiv i ämnet engelska på universitetsnivå vid institutioner ansvariga för undervisning i engelska språket samt engelskspråkig kultur, historia och litteratur i Danmark, Finland, på Island, i Norge och i Sverige.

Temat för innevarande års konferens är "Engelskans platser och icke-platser." Vi inbjuder forskare från hela norden att inkomma med förslag till föredrag kring hur platser såväl som "icke-platser" (ett begrepp introducerat av den franske antropologen Marc Augé) reflekteras i användandet av och studier i engelska. Inför konferensen väntar vi oss bidrag från lingvister, litteraturvetare, experter inom kulturstudier samt historiker, och vi kommer att inbjuda flera världsrenomerade forskare att hålla huvudföredrag.

Språk sker alltid på en plats, för en plats. Å andra sidan utmanar engelskans status som världsspråk vedertagna idéer kring lokalitet. Dessutom är engelskan icke-platsens främsta språk. Engelskan är många länders språk, och även "the supermarket".

Konferensen "Platser och icke-platser i engelskan" samlade omkring 85 deltagare, varav 65 presenterade papers. Närvaron var något under förväntningarna, vilket medförde att kostnaderna hamnade 90 741 kr under budgeterat belopp.

Tre förändringar gjordes i programmet. Den amerikanske poeten Jorie Grahman kunde på grund av sjukdom inte närvara och ersattes av poeten Mark Doty. Den amerikanske kritikern Christopher Schaberg från Loyola University, New Orleans tillkom. Han är en av de få kritiker idag som direkt tar sig an Marc Augés teorier. Ytterligare en kritiker, Kamilla Elliot, Lancaster University inbjöds för att förstärka sektionen om 1800- och 1900-talens brittiska litteratur.

Generellt sett utforskade konferensen idéer kring plats och icke-plats från en mångfald infallsvinklar, och vi tror att vi bidragit till att öppna ett nytt forskningsfält: språk och literature utan plats.
Vi frågade oss hur språk och litteratur på engelska kan definieras med hänvisning till plats i ett världssamhälle, där språk och litterär produktion inte längre är förankrade i plats i antropologisk och politisk mening. Vi fann att engelskan är ett pågående projekt som frodas både som lokalt och globalt medium. Den möter nya menings- och cirkulationsekologier. Vi måste nu börja ställa frågor om framtiden för litterära sällskap och institutioner för engelska (språk och litteratur). Vad kan bäst tjäna gemenskaper av skribenter, läsare och talare på engelska? Hur kan engelskans globala status befrämjas utan att underminera lokala språkintressen och litterära institutioner? Hur kommer denna globala status att fortsätta att förändra våra uppfattningar om gemenskap, kommers och kommunikation?

Två publikationer av papers från konferensen planeras, en som ett specialnummer av Studia Neophilologica, med Robert Appelbaum som redaktör, och en som ett specialhäfte av Nordic Journal of English Studies, med Irene Gilsenan Nordin från Högskolan i Dalarna som redaktör. Deadline för inlämnande av bidragen är 31 mars 2014, då de båda redaktörerna kommer att börja med läsning av bidragen och redaktionellt arbete.