Kerstin Rydbeck

Läsarnas cirklar. En litteratursociologisk studie av socialt läsande och läsargemenskaper i dagens Sverige

På senare år har socialt läsande blivit allt populärare i vårt land. Trots det har svensk forskning hittills intresserat sig ytterst lite för området. Detta litteratursociologiskt inriktade forskningsprojekt syftar till att studera nutida läsargemenskaper - eller bokcirklar som de ofta benämns i Sverige - ur ett övergripande perspektiv. Teoretiskt anlägger det ett sociokulturellt perspektiv och anknyter också till intersektionalitetsbegreppet samt till Habermas begrepp deliberativ demokrati och till hans offentlighetsteori. Konkret kommer följande frågor att studeras:
1. Hur omfattande är bokcirkelverksamheten i Sverige idag och hur ser den geografiska spridningen ut?
2. Vilka mönster kan urskiljas ifråga om deltagarnas kön, bildningsbakgrund och ålder?
3. Hur arbetar bokcirklar: hur väljs och införskaffas litteratur och hur finner man information man i övrigt behöver?
4. Vilka funktioner har bokcirkelverksamheten för deltagarna?
En viktig målsättning är att förstå det svenska bokcirklandet i relation till liknande verksamheter internationellt och i ljuset av mediemarknadens utveckling under det senaste decenniet. I projektet studeras både fristående bokcirklar och cirklar knutna till exempelvis folkbibliotek och studieförbund.
Projekt består av två delar, dels en brett upplagd kvantitativt inriktad del som framförallt bygger på enkätstudier, dels en kvalitativt inriktad del där verksamheten i ett mindre antal cirklar studeras vida deltagande observation och djupintervjuer.