Martin Karlsson

Utvärdering av för- och eftervård vid födslar: Kort- och långsiktiga effekter på hälsa och levnadsstandard

Detta treåriga projekt har till syfta att analysera effekterna för- och eftervård i samband med födslar på mödrars och barns hälsa och socioekonomiska utfall senare i livet. Mer specifikt har vi för avsikt att utvärdera två interventioner som genomfördes i Sverige på 1930- och 40-talen: en försöksverksamhet med för- och eftervård vid barnsbörd som bedrevs på valda orter i landet mellan 1931-33 samt det därpå följande stegvisa rikstäckande införandet av motsvarande välfärdstjänster. En utvärdering av effekterna av denna typ av vårdtjänster är av stort intresse med tanke på deras potentiella möjligheter att åstadkomma långvariga förbättringar i människors liv. De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer vid livets början har visserligen rönt mycket uppmärksamhet inom nationalekonomin under det senaste decenniet, men det är fortfarande ovanligt att en sådan analys bygger på policyvariabler. Vi planerar att studera effekterna av för- och eftervård i samband med födslar på utfall som mödradödlighet och mödrarnas sysselsättning, barnadödlighet, barnens kognitiva färdigheter, utbildning, arbetsinkomster samt hälsa och dödlighet som vuxen. Tack vare tillgången till högkvalitativa administrativa data kan vi utvärdera kortsiktiga, medelsiktiga och långsiktiga effekter genom att kombinera utfall i vuxen ålder med information om tillgänglighet till tjänsterna vid födseln.