Elisabeth Löfstrand

Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

I svenska bibliotek och arkiv finns värdefulla samlingar av äldre slaviskt material, detta på grund av täta kontakter av såväl krigisk som fredlig natur med våra grannländer. Ibland finns inga motsvarande historiska källor bevarade i de slaviska länderna. Detta gäller för det ryskspråkiga s k Smolenskarkivet, som hänför sig till åren 1609-1611 och som förvaras på Riksarkivet.
I Ryssland har bara strödda handlingar från den stora oredans tid bevarats från Smolensk. Före revolutionen 1917 väckte arkivet därför ryska forskares intresse. En katalogisering påbörjades av en rysk forskare på besök i Sverige. Detta arbete förblev ofullbordat. I Sverige saknades kompetens och kanske även intresse att fullfölja arbetet. Under sovjettiden var ryska forskares möjlighet att resa starkt begränsad. Sedan 1990-talet finns inte längre några hinder för ryska och svenska forskare att samarbeta. Ett brett kontaktnät mellan svenska slavister och ryska historiker har kunnat skapas.
Föreliggande projekt syftar till att framställa en engelskspråkig modern katalog över Smolenskarkivet. Arbetet ska utföras av två svenska slavister och en rysk historiker. Den färdiga katalogen ska finnas tillgänglig på Riksarkivets hemsida. Avsikten är även att skanna samlingens ca 1000 blad så att även de digitaliserade originalhandlingarna står att finna på hemsidan. Det är särskilt viktigt eftersom samlingen är intressant för det internationella och givetvis i synnerhet för det ryska forskarsamfundet.