Anna Karin Hermodsson

Konservering av medeltidhandlingar.

Internationell konferens på Livrustkammaren och Riksarkivet. Forskningsseminariet är ämnat att öka kunskapen om de konserveringsmetoder som utvecklas i dagsläget för de allra äldsta dokument (från tusentalet och framåt) som finns i våra arkiv, museer och bibliotek. Seminariet ska hålla en bred infallsvinkel ur såväl teknisk-, historisk- och bevarandeaspekt, liksom att diskutera vilka förutsättningar som finns för att säkra objektens autenticitet. Forskningsseminariet sammanför experter och tillika forskare från ABM-institutioner och bidrar till "nätverkande" mellan olika typer av institutioner i syfte att korsbefrukta och berika forskningen och skapa nya infallsvinklar. det rör sig om ett gemensamt europeiskt kulturarv som forskningen fokuserar på och det ansvar ABM-sektorn tar när man vårdar det.

Konferensen "Conservation of Medieval Documents. Case studies and best practises based on experience from the Vatican Library and Nordic Libraries and Archives" hölls i Stockholm på Riksarkivet den 23-24 maj 2014, och inleddes med studium av utställningen "Bilder av Kristina" som pågick på Livrustkammaren och i Storkyrkan i Stockholm. Utställningens centrala delar var 14 manuskript, inlånade från Vatikanbiblioteket, och som ingick bland de drygt 2000 manuskript som utgjorde en viktig del av drottning Kristinas kvarlåtenskap vid hennes död 1689.

Syftet med konferensen var främst att beskriva de metoder som används i dagsläget och att utbyta erfarenhet kring det grannlaga arbetet med att konservera mer än tusenåriga manuskript, ofta förknippade med svåra skador, kemiska angrepp, sköra material och där tidigare generationer konservatorers ingrepp i vissa fall kan ha orsakat värre skador än om man låtit handlingen vara ifred. De utställda 14 manuskripten har under de senaste åren konserverats i Vatikanbibliotekets konserveringsavdelning med medel från Sverige. Det äldsta manuskriptet, Vat. Gr. 1522, ett rikt illuminerat evangelium på pergament framställd i Konstantinopel på 900-talet, utgjorde kärnan i konferensens första del, där en ingående presentation av hur arbetet gått till framfördes av konservator Marta Grimaccia. De metoder som används i Vatikanbiblioteket står till viss del i motsättning till hur man i Skandinavien hanterar motsvarande objekt, vilket företrädare för olika svenska och danska kulturarvsinstitutioner kunde vittna om. Konferensdeltagarna fick också en ingående presentation hur man bereder pergament från "källan" till färdig produkt: från slaktmetoder av lamm, till val av metod och verktyg mm för att producera ett i det närmaste oöverträffat skrivunderlag, nämligen pergament.