Maria Westvall

Musik, identitet och mångkultur. En studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grund

Projektet är en etnografisk studie med en mångdisciplinär ansats som undersöker musikens funktioner för deltagare i föreningar bildade på etnisk grund. Det övergripande syftet är att undersöka hur musik dels kan påverka kulturellt identitetsbildande, dels utgöra medel för social förändring bland etniska minoriteter i det svenska samhället. Har det etniska musicerandet monologiska funktioner eller finns det potentialer i musicerandet som leder till dialog med det omgivande samhället? Vad kan spänningsförhållandet mellan dessa två möjliga polariteter innebära?

Studiens forskningsfrågor är: Vilken betydelse har musiken för deltagarna i föreningarna? Vilka deltar, varför deltar de och vilken mening har musiken för dem? Vilka sociala positioner finns inom sammanslutningen och hur är de relaterade till kön och ålder? Vilken betydelse har musiken och föreningen för deltagarna i relation till andra tillhörigheter och sammanhang? Hur gestaltas globala, diasporiska musikaliska influenser i en lokal, urban och nationell kontext? I vad mån skapas gränsöverskridande och gränsförstärkande möten? Projektet har en kritisk etnografisk ansats och metoderna för empiriinsamling är deltagande observation, individuella intervjuer samt fokusgruppintervjuer. Fältarbetet kommer att genomföras bland åtta skilda föreningar bildade på etnisk grund (en bosnisk, en chilensk, en finsk, en iransk, en judisk, en kurdisk, en romsk och en somalisk förening) fördelade över Göteborg, Malmö och Stockholm.