Svenbjörn Kilander

Skogens entreprenörer. Industrialisering och modernisering i Norrlands inland 1850-1910.

Projektet syftar till analys av hur industrialiserings- och moderniseringsprocesserna manifesterades på lokal- och hushållsnivå i mellersta Norrlands inland under perioden 1850-1910. Tre delstudier planeras.

I två av delstudierna analyseras ekonomisk och social utveckling i jämtländska Hammerdal respektive ångermanländska Ramsele tingslag i samband med skogsnäringens expansion i området. En central hypotes, som bygger på genomförda förstudier, är att lokala entreprenörer tog en mer aktiv del i detta skeende än vad som tidigare har uppmärksammats. Vidare är ansatsen komparativ: Hammerdal hade alltjämt hög andel självägande bönder år 1900, medan omfattande bolagsköp av skogsmark hade ägt rum i Ramsele. Vad var orsaken till denna skillnad?

En tredje delstudie ägnas åt opinionsbildning och politik i regionens socknar och tidningspress; syftet är här att jämföra den nationella debatten om Norrlandsfrågan med den lokala/regionala. En hypotes i denna del av projektet är att den s.k. Norrlandsfrågan primärt är ett ideologiskt projekt på nationell nivå med svag förankring i den del av landet som debatten gällde.

Ambitionen med projekthelheten är att öka förståelsen för de komplexa processerna bakom den transformation som delar av det norrländska inlandet genomgick i samband med industrialiseringen. Därtill förväntas det ge ett viktigt bidrag till att problematisera hur och under vilka premisser olika former av entreprenörskap och opinioner uppstår och utvecklas.