Monica E Nilsson

Lekvärld och utforskande lärande

Vi söker finansiering för att skapa ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsnätverk med syfte att utvidga det forskningsfält som öppnats genom en studie inom förskoledidaktik som för närvarande genomförs i Sverige. Den reviderade läroplanen för förskolan innebär att ämnen som matematik och naturvetenskap ska fokuseras. Denna typ av ämnesinriktad undervisning är ny för Sverige och väcker frågor kring relationen lek och lärande. I studien undersöker vi sambandet mellan lek och lärande genom en unik metod vi kallar lekvärldar vilket innebär lek- och dramaaktiviteter som barn och pedagoger deltar i tillsammans. Vi använder metoden i förskolor som har en pedagogisk inriktning kallad utforskande lärande med syfte att utveckla en teori om relationerna mellan lek och lärande samt mellan lekvärldar och utforskande lärande. Vi har för avsikt att bilda nätverket under en fyra dagars konferens. Till konferensen inbjuds forskare från länder där lärande med fokus på ämnen är vanligt förekommande i förskolan. Dessa forskare är bekanta med vår metodik och de studerar empiriskt frågor om lek och lärande. Konferensen gör det möjligt att samverka med dessa forskare med särskilt fokus på analysarbete kring vårt datamaterial. Konferensens syfte är också att planera för ett internationellt samarbete som kan innebära expansion av forskningsfältet i relation till den forskning som bedrivs i deltagarnas respektive länder. Konferensen förläggs vid Högskolan i Jönköping i november 2013.

Skapandet av ett internationellt, interdisciplinärt forskningsnätverk för studier av relationen mellan lek och lärande genom Lekvärldar: en respons till ett internationellt förändrat focus på lärande i förskolan

Syftet med initieringsansökan var att hålla en konferens vid Högskolan i Jönköping mellan 11 november och 14 november, 2013. Konferensen har uppnått sitt uttalade syfte att skapa ett forskningsnätverk inom området förskoledidaktik. Nätverket består av deltagare från Australien, Finland, Japan, Nya Zeeland, Sverige och USA. Konferensen ägde rum enligt våra förväntningar och alla mål som anges i ansökan uppfylldes, varav den viktigaste var att skapa ett internationellt, tvärvetenskapligt nätverk av forskare som kommer att kunna expandera sin verksamhet baserat på en tvåårig studie som för närvarande genomförs i Sverige. Under konferensen påbörjade detta nybildade nätverk att formulera forskningsfrågor och forskningsprojekt i syfte att skapa både nationella och internationella forskningsansökningar. Ett första utkast till en sådan ansökan är en tvåårig tvärkulturell studie om lek och estetik som involverar en japansk förskola som har ett ovanligt, dubbelt, fokus på estetik och lek, tillsammans med tre svenska förskolor. Studien går ut på att göra en jämförelse genom samverkan mellan dessa förskolor.

I vår nuvarande, svenska, studie utforskar vi relationen mellan lek och lärande genom en unik metod som inkluderar främjandet av en särskild form av gemensam vuxen-barn lek som kallas lekvärldar (Lindqvist, 1995). Lekvärldar är en pedagogisk verksamhet som inspirerats av teorier av LS Vygotskij vilka problematiserar traditionella dikotomier mellan, och gör synlig för empirisk forskning, sådana centrala psykologiska processer som kognition och emotion samt fantasi och kreativitet (Marjanovic et al., 2011). Forskarna som deltog i konferensen deltog i analys av och diskussion om våra data, och ett av de mest intressanta och värdefulla resultaten av dessa diskussioner var insikter om förhållandet mellan konst, lärande och lek, inte bara mellan lärande och lek, vilket våra data stimulerade till. I synnerhet japanska erfarenheter och forskningsresultat, bidrog med insikter som vi inte tidigare kunnat utmana p g a rådande uppfattningar om relationen mellan lek och lärande. Dessa rådande uppfattningar gör lek antingen till verktyg för lärande, förstått som undervisning, eller separerar de två, vilket denna tredje komponent, dvs estetik gör möjligt att problematisera och ifrågasätta.

Som ett resultat av dessa bidrag från de japanska deltagarna i konferensen: Kiyotaka Miyasaki, Midori Saki och Kensuke Saki, planeras ett samarbete mellan två grupper av forskare och lärare i Sverige och Japan. De japanska deltagarna fann det aktuella forskningsprojektet i Sverige särskilt värdefullt i förhållande till förskoledidaktik i Japan, och vill använda dessa erfarenheter på arbetet i Ibi Yochien (ungefär översatt till Ibi förskola) i Japan. I vårt pågående forskningsprojekt studerar vi ett möte mellan utforskande lärande, inspirerat av pedagogiken och praktiken i förskolorna i Reggio Emilia, Italien och lekvärldar. Våra japanska kollegor vill utveckla detta möte mellan verksamheter och pedagogiska ansatser för att inkludera Ibis pedagogiska ansats "Hakken till Boken" (grovt översatt som upptäckt och lärande). Hakken till Boken är bokstavligen förstått av dem på Ibi Yochien som ett konstverk av Kensuke Saki, vilket kan, i jämförelse med Reggio Emilias pedagogik, liknas vid en kombination av en konstlärare, atelierista och pedagogista. Vår hypotes är att denna japanska pedagogik kan tjäna till att förmedla mötet mellan lekvärldar och undersökande lärande på grund av dess betoning på estetik samt lärande och lek.

Det första steget i detta samarbete blir ett besök av våra japanska kollegor hos de svenska förskolorna i december 2014. De har fått finansiellt stöd för denna resa, för att ta en närmare titt på verksamheten på de förskolor där vi utfört vårt forskningsprojekt. Detta besök kommer att möjliggöra en fortsättning på de diskussioner om jämförelser mellan japanska och svenska förskolor och mellan japanska och svenska lekvärldsprojekt som inleddes under konferensen. Dessa diskussioner inbegrep skapandet av kortfilmer från videomaterial från lekvärldar i båda länderna, vilket vi beskriver kortfattat nedan.

Den tvärkulturella översättningen mellan forskningsprojekt om lekvärldar i Japan och västländer är särskilt svårt. Ett exempel på denna svårighet är våra uppfattningar om vad som utgör estetiska material, och i synnerhet den roll som arbetet med att finna material, i vår definition av "material", skiljer sig en hel del. Som svar på ett missförstånd som uppstod kring dessa skillnader skapade de japanska deltagarna i konferensen en film om processen med att samla in material tillsammans med barn i Ibi till konferensdeltagarna. De tog sig tid att skapa undertexter till denna film under konferensen som de sedan presenterade.

Flera filmer som den svenska gruppen hade förberett för konferensen var inspirationen till denna metod för kommunikation genom redigerade videodata. Dessa filmer som gjordes av konferensarrangörerna var utformade för att presentera, till konferensdeltagarna, forskningsfrågor och resultat från det svenska projektet men också för att underlätta samtal mellan svenska pedagoger som deltog i det svenska projektet och våra internationella kollegor.

Under konferensen introducerade vi vårt forskningsprojekt till våra kolleger och visade dem de förskolor vi samarbetar med och där vi skapar och samlar data. Vi erbjöd en paneldiskussion och två föredrag som var öppna till universitetet i stort: I paneldiskussionen presenterade konferensdeltagarna några av sina egna pågående lekforskningsprojekt i sina respektive länder samt preliminära analyser på vår svenska studie; Brian Edmiston höll ett föredrag med titeln "Positioning in Playworlds: Making a Difference in Making Meaning "; och Jayne White höll ett föredrag med titeln "To play or not to play: Is that really the question?" Som beskrivits ovan, producerade vi också utkast och en tidsplan för framtida, tvärkulturella forskningsprojekt vilka vi hoppas kan expandera och verifiera våra resultat. Vi undersökte och diskuterade också möjliga finansieringskällor för denna forskning.

Ett av våra motiv för att hålla denna konferens var att få vår nuvarande studie i Sverige att inspirera till ett värdefullt forskningsnätverk som kommer att kunna möjliggöra tvärkulturell verifiering av våra resultat. Vi särskilt nöjda med resultatet av konferensen i förhållande till nämnda syfte vilket bidraget från Riksbankens Jubileumsfond möjliggjorde. Detta beror på att vi anser att en fördjupad samverkan mellan svenska och japanska förskolor, i synnerhet mellan HallonEtts förskolor i Jönköping med sitt fokus på utforskande lärande och Hakken till Boken på Ibi Yochien, kommer kunna hjälpa oss att bättre förstå vad Lindqvist (1995) menade med lekvärldar, dvs att hitta den gemensamma nämnaren mellan konst och lek. Att utforska denna gemensamma nämnare, menar vi, kommer att vara av stor betydelse för att förstå och utveckla kreativa och meningsfulla förskoleverksamheter internationellt.

Hittills har detta nätverk lockat forskare från universitet och högskolor i Sverige att samarbeta med forskare vid Högskolan i Jönköping. Information om nätverket finns på våra webbplatser. Vi har också skapat ett online-forum för fortsatta diskussioner bland nätverkets medlemmar under de tider då vi inte kan ha fysiska möten.

Deltagare
Forskargruppen som ansökt om och blivit beviljade Initieringsbidraget består av tre forskare: Monica Nilsson och Anders Jansson från Högskolan i Jönköping, och Beth Ferholt från City University i New York. Vi samarbetar med pedagoger vid HallonEtts förskolor vilka är tre Reggio Emilia-inspirerade men ändå traditionellt svenska förskolor.

 

 • Dr. Monica Nilsson, associate professor, School of Education and Communication, Jönköping University.
 • Dr. Beth Ferholt, assistant professor, School of Education, Brooklyn College, City University of New York, United States.
 • Dr. Anders Jansson, assistant professor, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden.
 • Dr. Karin Alnervik, assistant professor, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden.
 • Dr. Anna Pauliina Rainio, assistant professor, Department of Teacher Education?Faculty of Behavioral Sciences, University of Helsinki, Finland.
 • Lars Rossen, candidate in psychology, The Secure Facility Soenderbro, Copenhagen, Denmark.
 • Dr. Ana Marjanovic-Shane, professor, Chestnut Hill College, United States.
 • Dr. Sonja Baumer, researcher and practicing psychologist, United States.
 • Dr. Brian Edmiston, professor, School of Teaching and Learning, Ohio State University, United States.
 • Dr. Linda Louis, researcher, art teacher educator and artist, United States.
 • Rachel Swartzman, elementary school teacher and artist, United States.
 • Shigemitu Azuma, preschool director, Japan.
 • Dr. Hiroaki Ishiguro, professor, College of Arts, Rikkyo University, Japan.
 • Professor Kiyotaka Miyasaki, professor, Faculty of Human Sciences, Waseda University, Japan.
 • Kensuke Saki, preschool art teacher, Japan.
 • Midori Saki, researcher and preschool director, Japan.
 • Dr. Jayne White, professor, department of Professional Studies in Education, University of Waikato, New Zealand.


Inbjudna deltagare som inte kunde komma p g a sjukdom:

Dr. Pentti Hakkarainen, professor, Faculty of Educational Sciences, University of Oulu, Finland and Department of Didactics, Lithuanian University of Educational Sciences.
Dr. Milda Bredikyte, lecturer, Department of Didactics, Lithuanian University of Educational Sciences.
Ljubica Beljanski-Ristic, drama pedagogue, Serbia.