Vessela Misheva

"Europeiska studier i symbolisk interaktion: traditioner, samtida perspektiv och utmaningar" (The IVth Annual Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction)

Den föreslagna konferensen (28-30 augusti 2013) kommer att anordnas av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Detta är en tvärvetenskaplig satsning på sociala och andra humanvetenskaper och organiseras i samarbete mellan två universitet och fem universitetsinstitutioner. Det huvudsakliga syftet är att presentera europeiska traditioner som bidrar till forskning inom symbolisk interaktion och med särskild tonvikt på användning av etnografiska och andra kvalitativa metoder. Konferensens presentationer täcker alltså ett ovanligt brett forskningsområde - från studier av vardagslivets domäner, gruppkultur och gruppraxis till studier av språk, social avvikelse, känslor, subjektivitet och identitet.

Denna konferens (150 deltagare) bygger vidare på tidigare konferenser i Pisa (2010), Kassel (2011), och Rotterdam (2012). Sex plenarsessioner kommer att innehålla keynote-presentationer av tio ledande forskare från Nordamerika och Europa. Forskare från tio svenska och fyra europeiska universitet är ordförande för de sammanlagt 24 ordinarie sessionerna med anknytning till plenarsessionernas teman.

Den planerade konferensen syftar till att stärka befintliga traditioner inom sociologisk socialpsykologi i Sverige och därigenom underlätta kunskapsöverföring och utbyte av forskningserfarenheter mellan europeiska och nordamerikanska forskare över disciplinära gränser och mellan forskargenerationer.

Projektets syfte var att arrangera konferensen IVth European conference of the Society for the study of symbolic interaction (IVth EU-SSSI) som vuxit fram ur ett informellt nätverk av forskare verksamma inom sociologisk socialpsykologi, kvalitativ metodik och etnografiska studier.

Målet med IVth EU-SSSI som organiserades av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Högskolan i Skövde, var att bidra till institutionaliseringen av det internationella europeiska nätverket inom symbolisk interaktionism och därmed fortsätta traditioner från de tidigare EU SSSI-konferenserna i Pisa (2010), Kassel (2011) och Rotterdam (2012) som blivit mötesplatser för europeiska och amerikanska sociologer såväl som för olika forskargenerationer. IVth EU-SSSI bidrog också till att främja tvärvetenskapliga kontakter mellan europeiska forskare med gemensamma intressen för användning av symbolisk interaktionism och kvalitativa metoder.

IVth EU-SSSI:s övergripande vetenskapliga mål med var att presentera aktuella europeiska traditioner och bidrag till studier av mänskligt samspel på individ- och gruppnivå, och tillämpning av olika teoretiska, metodologiska och disciplinära metoder. IVth EU-SSSI täckte därmed ett ovanligt brett spektrum av forskningsområden, ämnen och teman som länkar interaktion och individ till kultur och samhälle.

Konferensen utgjorde en tvärvetenskaplig satsning och det omfattande programmet med 13 huvudtalare (keynotes) från Nordamerika och Europa bidrog till att stärka de europeiska och internationella kontakterna mellan forskare inom sociologi och andra samhällsvetenskaper (kulturantropologi, etnologi, kulturgeografi, psykologi, statsvetenskap och filosofi). Ett av IVth EU-SSSI:s särskilda mål var att främja samarbete och utbyte av forskningserfarenheter och kunskap inom samhällsvetenskaper utifrån gemensam metodik samt också katalysera integrering av de distinkta områden inom sociologi som använder socialpsykologiska begrepp och metoder, men hålls isär av olika inriktningar och teoretiska traditioner.

IVth EU-SSSI syftade att belysa betydelsen av symbolisk interaktionism som en av de viktigaste traditionerna inom socialpsykologi, med en stor potential att katalysera samarbete mellan självständiga disciplinära traditioner och mellan olika samhällsvetenskapliga forskningsområden. Konferensen syftade också till att öka synligheten för europeiska symbolisk-interaktionistiska och metodologiska traditioner vars anda är nära besläktad med de nordamerikanska men framstår än så länge som en specialiserad gemenskap.

Ett särskilt syfte med IVth EU-SSSI var att bidra till att popularisera kvalitativa metoder och särskilt etnografi som uppenbarligen har en växande popularitet inom flera samhällsvetenskapliga discipliner i Sverige, såsom sociologi, etnologi, kulturantropologi, kulturgeografi, media och kommunikation samt ekonomi.

Dessutom kan konferensens betydelse också ses i dess potential att integrera och samordna spridda forskningsinsatser av den yngre generationen sociologer vid svenska universitet och uppmuntra dem att fortsätta med denna, en gång så starka sociologiska tradition i socialpsykologi, men som efter det senaste generationsskiftet är underrepresenterad som ett sociologiskt fält. I detta sammanhang var det viktigt att ett etnografi-workshop för unga forskare ingick i konferensprogrammet. Detta organiserades av tre doktorander från de tre institutioner vid Uppsala universitet som ingick i IVth EU-SSSI:s organisationskommitté: Sociologiska institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Institutionen för kulturgeografi.

IVth EU-SSSI var också betydelsefull genom att den befäste det redan existerande nationella nätverket av forskare intresserade av symbolisk interaktionism samt användning av etnografi och andra kvalitativa metoder inom forskning. Detta nätverk har sitt ursprung i den första Jane Addams konferensen om socialt entreprenörskap som anordnades av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet 2010 och, den andra Jane Addams konferensen 2011, vilka senare tog formen av en årlig workshop i sociologisk socialpsykologi ( WoSSP ), med stöd av Högskolan i Skövde samt Karlstad universitet. IVth EU-SSSI var ett samarbete mellan Uppsala universitet och Högskolan i Skövde och bidrog därmed till att stärka kopplingen mellan två av de starkaste traditionerna inom socialpsykologi och symbolisk interaktionism i Sverige - den i Uppsala och den i Skövde .


Projektets tre viktigaste resultat och ett resonemang av dessa

1 ) IVth EU-SSSI etablerade samverkan mellan olika forskargenerationer och representerade en hög professionell standard för originalitet och innovation av idéer, muntlig presentation, argumentation, diskussion, metodologisk förfining och klarhet samt tillämpning av kunskap.

2 ) IVth EU-SSSI ritade konturerna från de mest lovande och spirande forskningsområden inom respektive fält och gav exempel på hur distinkta sociologiska fält och vetenskapliga discipliner kan relateras till varandra och integreras på tematiska och metodiska grunder.

3 ) IVth EU-SSSI gav betydelsefullt stöd och inspiration till några av de europeiska traditioner inom samhällsvetenskaperna som normalt inte kommer i fokus men är oproportionerligt väl utvecklade och etablerade i Nordamerika. Som ett resultat av detta har utsikterna för en bredare tillämpning av symbolisk-interaktionistiskt perspektiv och dess nyaste forskningsmetoder nu förbättrats avsevärt, inte bara för svenska universitet. En institutionalisering av EU-SSSI, i form av val av en styrelse och de EU- SSSI-konferenser som kommer att anordnas 2014 i Danmark och 2015 i England skulle inte ha varit möjligt utan konferensen i Uppsala. Det genomförda IVth EU-SSSI är den största vetenskapliga händelsen hittills i den europeiska samhällsvetenskap som arbetar inom symbolisk interaktionism.

Nya forskningsfrågor som projektet genererat

De "nya" forskningsfrågor som började växa fram som ett resultat av diskussionerna under IVth EU-SSSI visade sig i själva verket vara mycket gamla. En av dessa gällde frågan om etik i social forskning som studerar livet och därför är i behov av särskilt känsliga metoder och begrepp, på ett sätt som ingen annan vetenskap är. Den andra frågan är det olösta problemet med sanningsproduktion inom samhällsvetenskap och relationen mellan teori och metod, uttryckt i de två olika vägar som forskarna använder: från teori till praktik och från erfarenhet till generaliseringar, abstraktioner och teoretiska föreställningar. Båda dessa kristalliserades som kanske de viktigaste frågorna under etnografi-seminariet för unga forskare och en livlig diskussion fördes om de svåraste utmaningarna för samhällsvetenskaplig forskning och moderna normer och regler utifrån det professionella ethos.

IVth EU-SSSI lyckades också återuppväcka ett numera glömt, men en gång ett viktigt tillämpningsområde för symbolisk interaktionism, nämligen studier av internationell fred . Ifrågasättandet av några klassiska antaganden inom symbolisk interaktionism bidrar också till att möjliggöra en ny teoretisk utveckling inom andra discipliner inom samhällsvetenskaper.

Projektets internationella förankring

IVth EU-SSSI samlade 102 deltagare från 15 europeiska och nordamerikanska länder och dessa representerade sammanlagt 42 universitet och har direkt lätt till nya internationella samarbeten. En svensk forskare var inbjuden som gästföreläsare vid Couch-Stone Symposium: "Symbolic Interactionist Takes on Music", Mars27-29, 2014, Texas State University, San Marcos. För hösten 2014 planeras ett samarbete mellan Texas State University och Uppsala universitet där två professorer tillsammans kommer att ha en kurs i sociologisk socialpsykologi med studenter och doktorander från både Texas och Uppsala.

Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamhället

Målgruppen för IVth EU-SSSI var det internationella vetenskapssamhället inom det samhällsvetenskapliga fältet. De videoinspelade keynote-presentationerna finns dock tillgängliga för alla intresserade via Uppsala universitets hemsida.

Publikationen strategi för projektet

Sammanlagt 16 keynote-presentatörer och övriga särskilt inbjudna talare medverkade under IVth EU-SSSI och 73 konferenspresentationer genomfördes vid sammanlagt 24 sessioner. Samtliga abstracts redigerades och publicerades på konferensens hemsida. Styrelsen för EU SSSI, där två svenska forskare ingår, har beslutat att publicera en volym med utvalda konferenspresentationer från Uppsala (2013) och Ålborg (2014) , där den femte EU SSSI konferensen kommer att äga rum i augusti 2014.

Ett antal förlag och tidskrifter har kontaktat arrangörerna med begäran om mer information om konferensprogrammet, abstracts och medverkanden. Bland de som visat intresse finns Ashgate, Cambridge Scholars Press, SSSI, Sociological Origins. Några av artiklarna accepterades redan vid konferensen, och minst två bokprojekt tar nu form i form av publiceringskontrakt med Ashgate.