Anna Roosvall

Journalistikens transformationer

Syftet med workshopen är att identifiera centrala forskningsbehov gällande journalistikens förändrade roller i en globaliserande mediekultur, samt diskutera de möjligheter och utmaningar som följer med dessa förändringar. Workshopen är organiserad kring tre relaterade teman:
- Journalistik och teknologiska transformationer: apparater, räckvidd, snabbhet, rumslighet, medföljande policys och regleringar, m.m.
- Journalistik och politiska transformationer: demokratiskt deltagande, offentlighet(er), m.m.
- Journalistik och identitetstransformationer: representerad identitet, läsar-/publikidentiteter (medborgare, konsument, "pro-sumer" mm), professionella identiteter inom medieområdet (som journalist, fotograf) m.m.

Workshopen sammankopplar dessa journalistikens transformationsdimensioner, vilka alltför ofta varit åtskilda i tidigare forskning. Vi undviker båda ändarna av teknooptimism/-pessimism-skalan och fokuserar på intersektioner och ömsesidigt beroende mellan dimensionerna utifrån teorier om "journalistikens död", "network(ed) journalism" och "re-/de-politisering av journalistik och identiteter". Vid sidan av ökad kunskap om/på forskningsfältet kommer workshopen också att bidra till att stärka en redan aktiv forskargrupp genom att initiera en fokuserad diskussion med ledande forskare på den internationella arenan, samt byggandet av ett varaktigt internationellt forskningsnätverk.

Bidraget för forskningsinitiering användes för genomförandet av en workshop, Transformations in Journalism (Journalistikens transformationer), som planenligt hölls vid Örebro universitet 4-5 november 2013.

Workshopens mål var att identifiera centrala forskningsbehov gällande journalistikens förändrade roller i en globaliserande mediekultur, samt diskutera de möjligheter och utmaningar som följer med dessa förändringar. Workshopen organiserades kring tre relaterade teman:
- Journalistik och teknologiska transformationer: apparater, räckvidd, snabbhet, rumslighet, medföljande policys och regleringar, m.m.
- Journalistik och politiska transformationer: demokratiskt deltagande, offentlighet(er), m.m.
- Journalistik och identitetstransformationer: representerad identitet, läsar-/publikidentiteter (medborgare, konsument, "pro-sumer" mm), professionella identiteter inom medieområdet (som journalist, fotograf) m.m.

Workshopen koncentrerades särskilt på att sammankoppla dessa journalistikens transformationsdimensioner, vilka alltför ofta varit åtskilda i tidigare forskning (därmed hölls inte separata sessioner kring dem, utan de vävdes samman genom hela workshop-programmet). Vi ville med detta undvika båda ändarna av teknooptimism/-pessimism-skalan och fokuserade istället på intersektioner och ömsesidigt beroende mellan dimensionerna utifrån teorier om "journalistikens död", "network(ed) journalism" och "re-/de-politisering av journalistik och identiteter". Vid sidan av ökad kunskap om/på forskningsfältet kom workshopen också planenligt att bidra till att stärka en redan aktiv forskargrupp genom att initiera en fokuserad diskussion med ledande forskare på den internationella arenan, samt byggandet av ett internationellt forskningsnätverk.

Nedan följer en lista över huvudtalarna med information om titel på deras anföranden:

  • Professor Mark Deuze, universitetet i Amsterdam, Holland: "Beyond journalism"
  • Associate Professor Ansgard Heinrich, universitetet i Groningen, Holland: "Connecting people, transforming journalistic practice? Reflections on the use of social media and foreign correspondence"
  • Associate Professor Adrienne Russell, universitetet i Colorado (at Denver), USA: "Hacking the News: How media activists are transforming journalism"
  • Professor Karin Wahl-Jörgensen, universitetet i Cardiff, Storbrittannien: "Emotion, journalism and public participation: Epistemological challenges of technological transformations"

Workshopen omfattade även en avslutande "key note panel" på temat "Transformations in journalism: Technology, politics, identity". Panelen leddes av huvudsökanden, docent Anna Roosvall, och deltagare var: docent Peter Berglez, Örebro universitet, professor Christian Christensen, Stockholms universitet, professor Kristina Riegert, Stockholms universitet och Associate professor Steen Steensen, universitetet i Oslo.

Utöver detta presenterades även individuella papers ("full papers" och "extended abstracts") under workshopen. De flesta av dessa presenterades av deltagare i forskargruppen Global Media, Global Transformations, vid MKV, Örebro universitet (men Göteborgs universitet var också representerat). Paperpresentationerna var organiserade som följer:

Session I
Peter Berglez:?What are the Differences/Similarities between Journalism and Other Forms of Communication on the Web? A Discourse Approach
Anna Roosvall: Beyond Dialogue. Exploring Solidarity as a Mode of Communication through a Debate on Readers' Comments to Online News
Johanna Stenersen: Voice and Violence. Contested practices of civic participation
Moderator: Ahmed El Gody

Session II
Göran Eriksson och Åsa Kroon-Lundell: Transforming Television (and Journalism?) Using The Web Platform
Ahmed El Gody: Network Journalism and the Democratisation of the Egyptian Society
Mahitab Ezz El Din: Identity Construction in Media Coverage of the Other
Moderator: Johanna Stenersen

Session III
Ernesto Abalo: Constructing (il)legitimate democracy: the case of Venezuela in newspaper discourse
Vladimir Cotal San Martin: The global outlook on working conditions
Oscar Westlund och Marina Ghersetti: Envisioning of Media Use in Times of Crisis
Moderator: Johanna Stenersen

Utöver ovan nämnda deltagare - professorer, docenter, lektorer och doktorander - deltog även flera personer från MKV vid Örebro universitet vid delar av eller hela workshopen utan att presentera paper. Under delar av workshopen deltog även magister- och masterstudenter i journalistik från MKV vid Örebro universitet. Studenterna var mycket nöjda med möjligheten att delta och få lyssna på framträdande profiler inom journalistikforskningen, av vilka de läst flera böcker och artiklar under sin utbildning. Studenterna bidrog också avsevärt till workshopen genom att aktivt ställa frågor och bidra till diskussionen.

Workshopen uppmärksammades på twitter, bl a under hashtaggen "#transjourn", där även icke-deltagare re-tweetade och deltog i diskussioner. Utförlig information om workshopen har funnits och finns fortfarande tillgänglig på Wordpress: http://journalismtransformation.wordpress.com/.

Vid ett uppföljande möte med forskargruppen Global Media, Global Transformations sammanfattades resultat och intryck från workshopen. Forskargruppen var mycket nöjd med workshopen och det den gav i form av: inspiration utifrån andras presentationer, uppmärksamhet för den egna forskningen, internationella kontakter, möjliga fortsatta samarbeten kring paneler, specialnummer, forskningsprojekt, etc. Inte minst bidrog workshopen till en ökad kunskap om de komplexa förhållanden mellan teknik, politik och identitet som är kopplade till senare års transformationer av journalistiken i kontexten av online-publicering, nätverksjournalistik, "citizen journalism", politiskt deltagande, "prod-using", m.m. Utöver detta uppmärksammade forskargruppen att studenternas deltagande bidrog inte bara till studenternas egen utbildning utan också till den positiva utkomsten av workshopen som sådan.

Även övriga deltagare vid workshopen, såsom våra "key note speakers" var mycket nöjda med workshopen, såväl gällande form (tid, antal deltagare, organisation, mm) och innehåll. De studenter som deltog har också uttryckt att de var mycket tacksamma över att få vara med i detta sammanhang.

Ursprungligen planerades en antologi baserad på papers från workshopen och flera förlag har visat intresse för detta, men i nuläget sonderas istället efter önskemål från deltagarna terrängen kring möjligheter för publicering i ett specialnummer i en internationell tidskrift. Som exempel på publikation av paper presenterat vid workshopen som kommer att utkomma separat kan nämnas Anna Roosvalls bidrag "Beyond Dialogue. Exploring Solidarity as a Mode of Communication through a Debate on Readers' Comments to Online News", vilket publiceras i ett specialnummer av Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook (Intellect) fokuserat på "New Media Talk" (red Anne Jerslev) 2014. Diskussioner under workshopen bidrog i hög grad till utvecklingen av den texten. Flera andra deltagare har vittnat om liknande erfarenheter kring sina egna presentationer.