Sharon Rider

(Ut)värdering av Utbildning: Normativa System och Institutionella Praktiker

Utbildningspolitik utgör ett framträdande exempel på New Public Management. Debatten och forskningen kring NPM har fokuserat på fördelar eller nackdelar med managerialismen i skolor och universitet, samt frågor knutna till studenterna betraktade som kunder, eller idén om forskning och utbildning som en del av marknaden. Denna konferens handlar snarare om de värden som ligger bakom olika utvärderingssystem, dvs. de idéer och normer utifrån vilka utbildningssystemens och institutionernas framgångar mäts. Den behandlar också utvärderingssystemens politiska, kulturella och intellektuella konsekvenser för utbildningspolitiken och utbildningens praktik, liksom konsekvenserna för samhället. Konferensen erbjuder en mötesplats för forskning i gränssnittet av en mängd metoder och discipliner, bl a historia, sociologi, antropologi, filosofi, statsvetenskap. Den mesta forskningen om utbildningspolitik och -policy riktar sig främst till specialister och beslutsfattare, eller ses som objekt för historisk eller sociologisk forskning. Målet med denna konferens är att integrera teoretisk och praktisk kunskap för att nå en bredare förståelse av utvärderingssystemens mål för och funktioner i utbildningen. Genom att stimulera och bidra till forskning inom olika discipliner, stakas ett nytt fält ut för tvärvetenskapliga studier, vilket kan skapa en god grund för utbildningspolitiken, till nytta för utbildingens olika aktörer och utövare.


Ansökan om finansiering från RJ avsåg projektinitiering, närmare bestämt i form av en konferens ("Values, Evaluation and the Idea of a University")där internationellt ledande forskare mötte svenska forskare för att diskutera angelägna frågor inom högre utbildning.

Konferensen hölls i Museum Gustavianum, Auditorium Minus Uppsala, 26-28 maj 2014, med följande program:

Måndag 26 maj
13:00-13:30: Registrering
13:30-13:45: Välkomstanförande och konferensinformation
13:45-14:45: Thorsten Nybom (Professor i historia och vicerektor för internationella relationer och kvalitetssäkring, Örebro universitet)
"The Concept, Politics and Academics of Interdisciplinarity"
14:45-15:45: Björn Wittrock (Föreståndare och Permanent Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala. )
"Modern Universities in Three Historical Contexts: Rethinking Ideas of a University"
15:45- 16:15: Kaffe
16:15-17:15 Susan Wright (Professor of Educational Anthropology, Århus Universitet)
Commentary and discussion
17:45-18:15 Guidad tur i Gustavianum
19:00: Konferensmiddag

Tisdag, 27 Maj
9:00-10:15: Steve Fuller (Auguste Comte Chair in Social Epistemology, University of Warwick)
"Neo-liberalism as the Curate's Egg of Contemporary Higher Education Policy"
Commentary by Mats Benner (Lund)

10:15-11:30: Tina Besley (Professor of Education, University of Waikato)
"The Creative University & Academic Entrepreneurship"
Commentary by Ylva Hasselberg (Uppsala)

11:30-12:45 Lunch

12:45-14:00: Christina Segerholm (Professor i Pedagogik, Mittuniversitetet)
"Values and National Evaluation Frameworks in Swedish Higher Education - A Tentative Analysis"
Commentary by Daniel Ankarloo (Malmö)

14:00-15:15 Susanne Weber (Professor of Social, Political and Cultural Conditions and Contexts of Education, Philipps University of Marburg)
"The Role of Universities in the Economy of Happiness"
Commentary by Thomas Karlsohn (Uppsala)

15:15-15:45: Kaffe

15:45-17:00 John Taylor (Professor of Higher Education Management, University of Liverpool)
"Internationalisation in Higher Education: Mixed Motives and Changing Values" Commentary by Eva Forsberg (Uppsala)

18:00 Konferensmiddag


Onsdag, 28 maj
9:00 -10:15 Ron Barnett (Emeritus Professor of Higher Education, University of London)
"Reasoning the University"
Commentary by Elena Namli (Uppsala)

10:15-11:30 Bronwen Cowie (Professor of Education and Director of Wilf Malcolm Institute of Educational Research, University of Waikato)
"Learning to Be Assessed"
Commentary by Klas Roth (Stockholm)

11:30-12:00: Kaffe

12:00-13:15: Michael Peters (Professor of Education, University of Waikato)
"MOOCS, Academic Labor & the Future of the University"
Commentary by Åsa Kettis (Uppsala)

13:15-14:00 Avslutande diskussion


Tre av de ursprungligen planerade talarna, Simon Marginson (UCL), Rajani Naidoo (U Bath) och Guy Neave (CIPES) fick tyvärr avbokas med kort varsel på grund av sjukdom. (De ersattes av John Taylor, Susanne Weber och Christina Segerholm)
Kontakten med Neave och Naidoo har dock upprätthållits. De har kommit att utgöra en del av ett internationellt nätverk för två forskare, Sharon Rider och Elinor Hållén, inom VR-projektet, "Vad ska en svensk kunna?". (Rider och Hållén ingick också i konferensorganisationen.)

De konkreta resultaten av konferensen kan sammanfattas som följer:
i) Konferensen gjorde det möjligt för oss att upprätta närmare kontakt med våra internationella gäster, i synnerhet Michael Peters, Tina Besley och Ron Barnett, med vilka ett närmare samarbete har utvecklats. Peters och Besley besökte Uppsala i November 2015. En vetenskaplig artikel som bygger på Barnetts föreläsning på konferensen kommer att publiceras i Tidskrift för politisk filosofi hösten 2016. Barnett är även inbokad för en serie föreläsningar i April 2016 ("The Coming of the Ecological University" och för seminariet, "Understanding the University: Planes, Possibilities and even Poetry".) Därutöver föddes ett antal projektidéer ur mötet i Uppsala som har resulterat i ett samarbete kring några publiceringprojekt med Peters, bl.a. Rider, S. (ed). "Public Education" i Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, Springer 2017; Rider, S. "Language and Mathematical Formation", in A Companion to Wittgenstein on Education: Pedagogical Investigations, Michael A. Peters & Jeff Stickney. Eds. Springer, forthcoming 2016b; Rider, S. "Crowding out knowledge", with Alexandra Waluszewski. In Global Financial Crisis and the Restructuring of Education. Ed. Michael Peters et al, Global Studies in Education, Vol 31, 2015; och ett specialnummer av Knowledge Cultures, Vol. 3:6. 2015, om "Academic Self-Knowledge" med Rider som gästredaktör och bidrag från två av konferenstalarna, Peters och Nybom. Dessutom har konferensarrangörerna inbjudits som medlemmar i ett internationellt nätverk, "Global Citizenship, Philosophy & Education", med sin bas vid Center for Global Studies in Education, NZ. Ett utbyte med Rajani Naidoo är också planerat, men har försenats på grund av sjukdom.

ii) Konferensen förstärkte våra kontakter med en rad svenska kolleger, i synnerhet Forsberg, Karlsohn och Segerholm, vilka senare blev involverade i publikationen Vad ska en svensk Kunna?, reds. Gustavsson et al, Daidalos 2016. Antologin ingår i VR-projektet med samma namn och riktar sig till en bredare publik. Forsberg och Rider ingår nu även i ett planerat större projekt rörande kunskap och utbildning på landsbygden.

iii) I den ursprungliga ansökningen till RJ föreslogs ett antal möjliga teman. Bland dessa har speciellt fyra kommit till uttryck i publikationer i konferensen efterföljd och i publikationer från det till konferensen närliggande VR-projektet. Dessa teman är a) student-centrerat lärande; b) undervisning i matematik och fysik som bildning; c) kan demokratiska värden läras ut?; och d) de pedagogiska idéerna och värdena bakom Bolognaprocessen.

Man kan säga att konferensens resultat, och resultaten av den forskning som genererats av konferensen, leder till följande slutsatser:
A) Idén om ett elevcentrerat lärande förutsätter vissa psykologiska antaganden, som i sig begränsar förståelsen av vad som kan avses med elev eller studentcentrerat lärande. (Se t ex Rider 2016 ovan)
B) Även när man menar att ett ämne har ett inneboende värde (till exempel matematik), finns det psykologiska och funktionalistiska grundantaganden om nyttan av att omsätta kunskaper i omedelbar användning, som förhindrar ut- och inlärning av djupgående och grundläggande kunskaper. (Se t ex Gustavsson et al 2016)
C) Syftet till att lära elever/studenter demokratins institutionella former och dess funktion, och syftet att socialisera dem till demokratiskt sinnade individer och fostra dem till demokratiska former av handlande, är distinkta syften men tendensen är att betona den ena på bekostnad av den andra. (Se tex Gustavsson et al 2016 och Rider 2017)
D) Bologna-processen, utvecklades framförallt genom att utnyttja teoretiska modeller hämtade från psykologi och pedagogik men genererades av politiska och ekonomiska behov. Denna utvecklingshistoria har konsekvenser för hur undervisningsmetoder evalueras. (Se Rider & Waluszewski 2015 and Rider 2017)

Som ett viktigt resultat av konferensen kan man anföra Ron Barnetts publikation Understanding the University (Routledge, 2016), som enligt Barnett själv i hög grad kom att bli inspirerad arbetet med föreläsningen för konferensen, samt samtalen och diskussionerna därvid . En annan viktig publikation är "Public Education" (med Rider som redaktör), i Encyclopedia for the Philosophy and Theory of Education (kommande, Springer 2017) som innehåller artiklar om fenomen som först nyligen har fått större vetenskaplig uppmärksamhet, såsom juridifieringen inverkan på den obligatoriska skolformen. Ett antal uppsatser i Vad ska en svensk Kunna? är också resultaten av papers eller kommentatorsuppdrag vid konferensen.

Publikationer

Vad ska en svensk kunna?,  Gustavsson, M., Österman, T. och Hållén, E. eds. Daidalos 2016

Rider, S (ed) "Public Education"in Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, Springer, in press 2017

Rider, S “Language and Mathematical Formation”, in A Companion to Wittgenstein on Education: Pedagogical Investigations Michael A. Peters & Jeff Stickney (eds) (Springer, forthcoming 2016)

Rider, S & Waluszewski A “Crowding out knowledge”  in Global Financial Crisis and the Restructuring of Education, ed. Michael Peters et al, Global Studies in Education, Vol 31, 2015

Rider, S (ed) Academic Self-Knowledge, Knowledge Cultures 3(6) 2015