Ingela Nilsson

Romanen mellan öst och väst: nya grepp på grekisk medeltida fiktion

Det dussintal bysantinska romaner som skrevs under 1200- och 1300-talen och som kallas de palaiologiska (senbysantinska) romanerna kom till vid en avgörande tidpunkt i det grekiska språkets, litteraturens och kulturens historia. Genren omfattar översättningar från franska och turkiska såväl som grekiska originaltexter, och romanen representerar därmed, ur ett historiskt perspektiv, Bysans plats som en korsväg mellan öst och väst, ett centrum för ett viktigt kulturellt utbyte mellan folk i Europa, Mellanöstern och medelhavsområdet. Ur ett lingvistiskt perspektiv representerar romanerna en vändpunkt i det grekiska språkets historia: de beskrivs ofta som de tidigaste verken på nygrekiska och utgör den plats där muntlig poesi möter en mångspråklig bysantinsk miljö. Trots detta har den senbysantinska romanen fått relativt liten uppmärksamhet och ingen omfattade studie av hela corpusen har utförts under de sista tio åren. Syftet med föreliggande symposium är därför att samla internationella forskare för att med hjälp av nya teoretiska och metodologiska grepp ta sig an de senbysantinska romanerna. Mötet blir ett viktigt tillfälle för intellektuellt utbyte som även avses utgöra grunden för en publikation.

Syftet med projektet ""Romanen mellan öst och väst: nya grepp på grekisk medeltida fiktion" var att samla en grupp forskare för att presentera ny forskning och diskutera nya metoder vad gäller den förhållandevis understuderade genren den bysantinska romanen. Arrangörerna önskade att diskussionen skulle fokusera på teoretiska modeller och metodologiska grepp, men också att erbjuda en möjlighet för doktorander att träffa seniora forskare som har haft en avgörande inverkan på fältets utveckling.

Tretton forskare från Europa och Nordameriak samlades alltså vid Svenska institutet i Aten under 27-29 november (för program, se http://www.lingfil.uu.se/digitalAssets/68/68815_3romance-between-east-and-west-program.pdf). Upptill talare och arrangörer hade även två masterstudenter (från Wien respektive Uppsala) bjudits in för att kunna ta del av diskussionen, eftersom de höll på att förbereda sina avhandlingsplaner om bysantinska romaner. Båda studenterna har nu blivit antagna till forskarutbildningen. Även en mindre grupp lokala forskare och studenter deltog vid symposiet.

Diskussionen blev fruktbar redan från början, och det var tydligt att ett sådant här möte har varit önskvärt länge. Inte minst genusproblematik har varit försummad hittills och erbjöd därmed en utgångspunkt för intressanta diskussioner. Också mer traditionella frågor som genre och influenser visade sig vara ämne för långa och intensiva diskussioner. Mötet var helt enkelt ett sällsynt tillfälle att ventilera ett väldigt rikt material.

De flesta deltagare är villiga att revidera och publicera sina papers, och arrangörerna / redaktörerna har förbereder nu en proposal för Cambridge University Press. Den planerade volymen, under titeln Medieval Greek Fiction: Identity and Ideology in the Palaiologan Romances, kommer att kompletteras med bidrag från 4-5 forskare som inte deltog vid konferensen i Athen.