Anders Ekström

Utställningsstudier: Ett nordiskt nätverk

Syftet med projektet är att förstärka och vidareutveckla ett nordiskt nätverk kring ett mångvetenskapligt forskningsområde som tentativt benämns "exhibition studies". Nätverket organiseras genom ett samarbete mellan universiteten i Oslo, Uppsala och Åbo. Det vetenskapliga syftet är att föra samman och vidareutveckla humanistisk och kulturvetenskaplig forskning om utställningsmediet. Följande aktiviteter ska genomföras inom ramen för nätverksarbetet: 1) en workshop med rubriken "Exhibition Studies in the Making" den 9-10 juni 2014 i Berlin med omkring 20 inbjudna deltagare från de nordiska länderna och forskare vid Humboldtuniversitetet i Berlin; 2) en vetenskaplig antologi med titeln "Exhibition Studies: Nordic Perspectives", som presenterar forskningsfältet och som kan publiceras på ett internationellt akademiskt förlag; 3) utarbetande av ett gemensamt teoretiskt och transnationellt ramverk som kan ligga till grund för en gemensam nordisk forskningssatsning och ansökningar om forskningsmedel inom området.

Vetenskaplig slutredovisning
Utställningsstudier: Ett nordiskt nätverk
Projektledare: Professor Anders Ekström, Uppsala universitet

Syftet med detta projekt var femfaldigt: 1) att initiera samarbeten inom och bidra till utvecklingen av det mångvetenskapliga forskningsfältet Exhibition studies; 2) att stärka och utvidga ett redan inlett nordiskt samarbete inom det aktuella forskningsområdet; 3) att genomföra en tvådagars workshop i Berlin, bland annat med syftet att öka kontaktytorna mellan nordiska och tyska forskare; 4) att med utgångspunkt i denna och en efterföljande workshop i Oslo arbeta fram en antologi; 5) att utveckla ett ramverk som kan ligga till grund för framtida initiativ inom forskningsfältet Exhibition studies.

Den grundläggande utgångspunkten för detta initiativ har varit att samla och stimulera ett utbyte mellan pågående forskning som sätter själva utställningsmediet som ett bredare kulturellt och historiskt fenomen i centrum. Trots utställningens långa historia och stora betydelse under den moderna epoken har inte denna medieform uppmärksammats i tillnärmelsevis samma omfattning som andra medier. Till skillnad från till exempel filmteorin har den utställningsteoretiska och utställningsestetiska diskussionen också varit svagt utvecklad, och när utställningar belyses sker det ofta som ett inslag i museiinstitutionernas historia. Museernas och utställningsmediets historia och utveckling är dock långt ifrån identiska. Frånvaron av utställningsteoretiska diskussioner har också präglat arbetet med samtida utställningsproduktion, vilket också har beskrivits som en brist av utställningsproducenter, kuratorer och andra som arbetar med mediet.

Av ett sökt belopp om 253 000 SEK beviljades projektet 120 000 SEK. Detta belopp motsvarade den budgeterade kostnaden för ett av huvudinslagen i projektplanen, den planerade workshopen i Berlin. Det är också för att genomföra denna workshop som anslaget har tagits i anspråk. Workshopen ägde rum den 10-11 juni och gavs rubriken "Exhibition Materialities". Genom ett samarbete med vetenskapshistoriska och museologiska miljöer vid Humboldtuniversitetet i Berlin kunde mötet anordnas i en i sammanhanget mycket intressant miljö, den så kallade Tieranatomisches Theater.

I workshopen deltog sammanlagt 24 forskare verksamma i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz och på Island. Både den ämnesmässiga och kronologiska bredden var också stor med deltagare från bland annat vetenskapshistoria, historia, museologi, medie- och kommunikationsvetenskap, antropologi och etnologi, vilka presenterade pågående såväl historiska som mer samtidsorienterade studier av utställningsmediet. Tematiskt och teoretiskt hölls diskussionerna samman av ett fokus på materiella aspekter av utställningsmediet. Ett uppskattat inslag i forskningspresentationerna var också att varje deltagare fått uppgiften att medföra ett objekt med anknytning till sin forskningspresentation. Dessa föremål samlades i en gemensam, tillfällig utställning under workshopdagarna, vilket gav diskussionerna om materialitet en viss konkretion i rummet.

Huvudansvariga för de vetenskapliga och praktiska arrangemangen var Anders Ekström (Uppsala universitet), Brita Brenna (Oslo universitet) och Taina Syrjämaa (Åbo universitet). Två mycket uppskattade keynote-föreläsningar gavs av Mario Schulze (Zurich universitet) med titeln "Things are changing: Epistemology and display since 1968", och av Kerstin Poehls (Hamburgs universitet) med titeln "Materialisations of migration in museal spaces". Därutöver presenterades i sex sessioner sammanlagt 18 working papers.

Som en följd av workshopen medverkar flera av deltagarna i nätverket nu i ett pågående arbete med en antologi som handlar om kroppar i utställningar. Detta arbete leds av Brita Brenna i Oslo. Andra bidrag till workshopen har utvecklats till tidskriftsartiklar.

Workshopen anknöt till tidigare aktiviteter inom nätverket, i första hand två workshops som anordnades vid universiteten i Uppsala och Åbo 2011 och 2012. För närvarande förs diskussioner mellan initiativtagarna till nätverket om i vilken form arbetet ska fortsätta. Bland annat planeras en webbsida där nätverkets aktiviteter kan beskrivas. Diskussioner förs också om eventuella nordiska och europeiska ansökningar. Hösten 2015 planeras ett internationellt möte i Åbo med anknytning till nätverkets tema.

Sammanfattningsvis har det viktigaste resultatet av detta nätverksprojekt varit att det synliggjort forskning om utställningsmediet som ett samlat tematiskt område. Tidigare har forskningen om utställningar främst varit kopplad till en annan typ av diskussioner, till exempel om kulturarv och kulturarvsinstitutioner. Genom detta projekts fokus på utställningen som en egen medieform med en mer mångsidig historia öppnas för perspektiv från ett bredare mediefält, men också för andra genealogier och en analys av utställningars betydelse för bredare publika erfarenheter och sfärer. Detta har medfört avsevärda analytiska vinster både för den historiska och mer samtidsorienterade forskningen inom fältet. Projektet har även sammanfört forskare från många olika discipliner och akademiska miljöer, vilket dels stärkt det nordiska och nordeuropeiska utbytet inom fältet, dels synliggjort den nordiska forskningen inom detta område i ett bredare internationellt sammanhang.