Per-Erik Nilsson

Modern Government, Sovereignty and the Category of Religion - ett tvärvetenskapligt symposium om kritisk religions- och sekularismteori

Ansökan gäller för forskningsinitiering inom det nya och växande interdisciplinära forskningsfältet kritiska religions- och sekularismstudier. Initieringen sker i form av ett symposium/workshop om tre dagar och för samman internationellt ledande forskare med svenska forskare. Forskargruppen utgörs av doktorander och juniora och seniora forskare som kommer från olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap (juridik, sociologi, idéhistoria, genus, statsvetenskap, religionsvetenskap och teologi).

Symposiet/workshopen tar avstamp i den kommande antologin New Readings in Critical Religion av Naomi Goldenberg, Timothy Fitzgerald och Trevor Stack (Brill, 2014). Den huvudsökande (Nilsson) är medförfattare i antologin. Symposiet/workshopen kommer särskilt att fokusera på frågor som rör politiska konsekvenser av föreställningar av 'religion' och 'sekularism' i relation till politiska identiteter, medborgarskap och religionsfrihet.

En ambition från huvudsökande och deltagarna är att symposiet/workshopen ska lägga grunden för ett långsiktigt samarbete med ambitionen att producera minst en större internationell konferens i Sverige samt minst en antologi på ett internationell universitetsförlag. Vidare önskar de sökande kommunicera med andra myndigheter och med civilsamhället. Detta sker via öppna föreläsningar och diskussioner.

Redovisning av medel för konferensen Modern Government, Sovereignty, and the Category of Religion som gick av stapeln i Uppsala den 7-11 maj 2014.

Konferensens mål var att initiera forskningssamarbete inom det växande interdisciplinära forskningsfältet kritiska religions- och sekularismstudier (CRT). Sammanlagt medverkade ett 40-tal forskare, doktorander och studenter från samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsfält (juridik, sociologi, idéhistoria, genus, statsvetenskap, religionsvetenskap och teologi). Ungefär två tredjedelar utgjordes av inresande deltagare och resterande tredjedel från forskningsprogrammet Impact of Religion vid Uppsala universitet samt ett fåtal forskare från norden som reste in av eget intresse.

Konferensen varade under fem dagar varav två vigdes till presentationer av juniora och seniora forskare, en dag till workshop som baserades på doktoranders och studenters presentationer där seniora forskare verkade som inlästa opponenter.

Konferensens huvudsakliga mål var att diskutera framtida forskningsmöjligheter inom fältet CRT. Som bas för diskussionen skulle deltagarna använda den antologi, som vid tidpunkten för ansökan, gick under arbetsnamnet "New Readings in Critical Religion" av Naomi Goldenberg, Timothy Fitzgerald och Trevor Stack (Brill, 2014).

Tack vare RJ's finansiering kunde de flesta av deltagarna i antologin delta i konferensen. Detta var första gången merparten av alla deltagare till antologin träffades samlat, vilket bidrog till många oväntade teoretiska och metodologiska diskussioner. Trots att den huvudsökande tillsammans med redaktörerna för antologin ansåg antologin klar, ledde dessa diskussioner till revideringar av antologin, revideringar som på grundläggande plan stärker antologins övergripande analytiska perspektiv och vetenskapliga grund. Av denna anledning ser den huvudsökande (tillsammans med delsökande och deltagare) RJ's som en mycket viktig finansiär av antologin som i skrivande stund är två veckor från publikation (se publikationer).

En grundläggande ambition med konferensen var att den skulle lägga grunden för ett långsiktigt samarbete med ambitionen att producera minst en större internationell konferens i Sverige samt minst en antologi på ett internationell universitetsförlag. I denna avsikt har nya möten och fördjupande av redan etablerade kontakter som kunnat göras under konferensen varit mycket viktiga och så särskilt av två skäl. För det första har den huvudsökande knutit nya kontakter med framstående forskare inom den nordamerikanska akademiska scenen inom fältet, särskilt med David Liu (Duke University) och Arvind Pal-Mandair (University of Michigan), som är med i den grupp som nu planerar inför nästa möte. För det andra har flera av de masterstudenter som presenterade sina projektplaner under konferensen antagits, vid Uppsala universitet, i Storbritannien och i Canada. Detta är inte bara lyckligt utan grundläggande för forskningsfältets utveckling och förnyelse.

Angående ambitioner på att nå ut till civilsamhället vida nyhetsmedia så får det ses som ett misslyckande. Den korta tidsfristen, medel söktes i januari och konferensen hölls i maj, bidrog sannolikt till detta. Däremot deltog representanter från SIDA och konferensen var synlig på Twitter, Facebook och på flertalet webbsidor för internationella forskningsnätverk.

I skrivande stund planerar den huvudsökande, Liu och Mandair för publikationer av konferenspresentationer [antingen via Critical Research on Religion eller Journal of the American Academy of Religion] och för framtida samarbete. Förhoppningsvis kan gruppen redan i höst anordna ett mindre symposium för att planera inför framtida antologi och en större internationell konferens inom ett par år.