Jens Johansson

Skada: Begreppet och dess relevans

Projektet är en undersökning av begreppet skada och dess etiska relevans. Projektets fokus ligger på tre områden som har blivit föremål för en omfattande diskussion under senare år. Det första området gäller skada, välfärd och prudentiella skäl. Till frågorna inom detta område hör huruvida det finns någon försvarbar moralisk asymmetri mellan att skada och att gynna någon,huruvida vi kan skada en person genom att sätta henne till världen och relationen mellan att något skadar en person och att hon har prudentiella skäl att undvika det. Det andra området gäller skada och tid. Huvudfrågorna här är ifall allt som skadar en person skadar henne vid någon tidpunkt och ifall vi kan skada någon genom att frustrera en önskan hon inte längre har. Det tredje området handlar om kollektiv skada. Kan ett kollektiv åsamka eller åsamkas skada i en mening som inte kan reduceras till påståenden om de individer som ingår i kollektivet? Dessa tre områden är intressanta i sig, men en huvudmotivering till projektet är att de väcker viktiga metodologiska frågor om t.ex. adekvansvillkoren för en teori om skada. Idén är att många oenigheter inom de tre områdena reflekterar oenigheter i metodologiska frågor. Genom att uppnå en ökad förståelse av de senare förbättrar vi därmed också vår förståelse av de förra, och vice versa.