Denny Vågerö

Är barndomstrauma en bestämningsfaktor för nästa generations utveckling? Hypoteser om transgenerationell överföring.

I skärningspunkten mellan natur- och samhällsvetenskap utvecklas nu en mängd nya idéer om hur händelser i föräldrars och far/morföräldrars liv kan utöva inflytande på dagens individer, både genom kulturell överföring och genom mer biologiska mekanismer. Vi avser att genomföra en empirisk prövning av några av dessa nya idéer kring transgenerationella effekter.
Tidiga erfarenheter, inklusive fosterperioden, är formerande för individen; tex för fysisk tillväxt, kognitiv förmåga, skolprestationer eller vänskapsband. Erfarenhet av en förälders död under barndomen har tidigare visats ha långsiktiga konskevenser för den som utsätts. Vi analyserar betydelsen av trauma i barndomen för hälsa och social karriär under ett livsförlopp, men vårt huvudintresse rör kommande generation(-er). Kan barndomstraumat sätta igång en kaskad av händelser som påverkar fysisk, emotionell och kognitiv utveckling även i följande generation? Om så är fallet, finns det en specifik "kritisk period" under barndomen när trauma kan skapa en sådan händelsekedja? Är den i så fall densamma för pojkar och flickor.
Vi kommer att använda en databas som spänner tre generationer; generation 3 består av de som fötts i Sverige mellan 1972-2002. Vi prövar om en far/morförälders död under förälderns barndom påverkar individuella karakteristika i generation 3. Bland dessa ingår födelsevikt och skolutbildning och för en delpopulation (av män) även kroppslängd, psykologisk funktion och kognitiv förmåga vid 18 års ålder.