Åsa Von Schoultz

European Values Study

Den aktuella ansökan om infrastrukturstöd avser genomförandet av den svenska delen av undersökningen European Values Study (EVS); en surveyundersökning med fokus på mänskliga värderingar (human values) riktad till medborgare runt om i Europa. Undersökningen täcker samhällsvetenskapligt breda frågor, exempelvis religion och religiositet, arbetsliv och fritid, könsroller, politiskt deltagande och politiska värderingar.

EVS har genomförts i fyra tidigare omgångar (1981, 1990, 1999, 2008) och den femte undersökningsomgången är planerad till 2017. Sverige har hittills deltagit i samtliga tidigare omgångar och materialet utgör en värdefull källa till studier av värderingar och värderingsförändringar i en europeisk kontext. Ett växande antal länder har tillkommit under de senare undersökningsomgångarna och vid 2008/9 års datainsamling deltog 47 länder och omkring 70 000 medborgare från Island i väst till Azerbajan i öst besvarade enkäten.

I den svenska delstudien av 2017 års EVS är tanken att kombinera insamlingen av de värdefulla men kostsamma tidsseriedata som EVS representerar med en mindre kostsam delstudie med survey-experimentell design. Två kompletterande undersökningsdesigner gör det möjligt att till en mindre tilläggskostnad markant höja infrastrukturssatsningens totala forskningsvärde. Utrymmet i den survey-experimentella plattformen kommer vara öppen för ansökan och innehållet avgörs utgående från noggrant definierade kvalitetskriterier i samråd med en expertpanel.