Johan Jansson

Rumsliga perspektiv på mellanhänder och 'kuratorer' i värdeskapande processer.

Mellanhänder har traditionellt sett fungerat som viktiga länkar mellan producent och konsument. Med en tilltagande globalisering och digitalisering har mellanhändernas betydelse och rumsliga organisation i fysiska, virtuella såväl som temporära rum förändrats. Med tillgång till globala marknader står konsumenten inför nästintill ett oändligt val av produkter. I detta har mellanhändernas roll som "kuratorer" blivit en allt viktigare del av den värdeskapande processen genom att filtrera, utvärdera och presentera utvalda produkter och på så sätt vägleda konsumenten. Forskningsprojektet syftar till att utveckla förståelsen för mellanhänder och deras funktion som "kuratorer". Den empiriska forskningen baseras på 3 fallstudier av kreativa näringar med tydlig förankring i Sverige: konst, musik, hi-fi. Projektet studerar mer specifikt fyra relaterade frågor: Vad är och hur fungerar "kuratering"? Vilka aktörer är involverade? Var och när sker detta och vilka är dess rumsliga relationer? Hur påverkar dessa kuratorer produkters värde? Projektet kommer i huvudsak baseras på djupintervjuer med olika kuratorer och mellanhänder samt statistisk analys (bl.a. databasen PLACE). Detta kompletteras med deltagande observationer av olika platser där kuratorer verkar (såsom butiker, konstgallerier, mässor och online-forum). Projektet ämnar bidra till ett växande teoretiskt forskningsfält som betonar hur komplexa rumsliga och socioekonomiska processer skapar värde i en globaliserad ekonomi.