Ata Ghaderi

Ett interaktivt internet-baserat program för prevention av ätstörningar på bred front

Ätstörningar (t.ex. anorexia nervosa och bulimia nervosa) orsakar betydande lidande och psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna. Eftersom ätstörningar är kroniska och svårbehandlade är behovet av effektiva primärpreventiva insatser mot ätstörningar stort. Syftet med projektet är att anpassa och utvärdera det mest effektiva programmet mot ätstörningar som heter "Dissonance-based Intervention: DBI" och göra det lättare att implementera på bred front.
Meta-analyser visar att interaktiva (kontra didaktiska)preventiva program som riktas mot selekterade grupper (kontra universella) visar på bättre resultat. Selektion, särskilt bland unga, kan leda till stigmatisering. Aktuella vägar att implementera preventiva program når för få.
Vi ämnar anpassa DBI så att det levereras via Internet med bibehållen interaktivitet, vilket är en innovativ utveckling jämfört med majoriteten av interventioner via Internet som är psykoedukativa. Ungdomar som löper risk för ätstörningar (givet missnöje med kroppen, etc.) kan ta del av programmet utan att känna sig utpekade, booster sessioner kan sättas in för bibehållen effekt över tid och programmet kan implementeras kostnadseffektivt på bred front.
I en randomiserad kontrollerad studie rekryteras 400 flickor (15-17 år) för att ta del av DBI, skriva beskrivande texter, eller väntelistabetingelse. Utöver utfallet av interventionen direkt efter programmet, och 6, 12 och 18 månader senare, studeras även mediatorer och moderatorer av effekten.