Margareta Sollenberg

Ny användarplattform för konfliktdata - nya möjligheter för forskningen

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala Universitet har länge arbetat med att ta fram information om väpnade konflikter. UCDP har blivit en av de ledande aktörerna i världen inom detta område och är en unik källa för information om konflikter i alla världens länder. UCDP vill nu utveckla en ny webbaserad användarplattform för att tillgängliggöra all sin konfliktinformation på ett interaktivt sätt. Målet är att erbjuda forskare i Sverige såväl som i resten av världen nya möjligheter att inhämta, använda och analysera all konfliktdata och konfliktinformation och därigenom öppna för helt nya typer av studier. I takt med att forskningen går framåt ställs nya krav på tekniska resurser som kan hantera den alltmer detaljerade och komplexa konfliktinformation som forskarna efterfrågar. Mot denna bakgrund planerar UCDP utveckla en helt ny typ av webbaserad användarplattform som gör det möjligt att ta fram exakt den information som eftersöks. Den nya plattformen kommer att möjliggöra sådana sökningar då all konfliktinformation kommer att vara sammankopplad. Att skapa en beständig sådan plattform är en komplex uppgift då alla olika typer av data måste samverka. Plattformen måste också vara lättillgänglig för användarna, i första hand forskarna, men också den intresserade allmänheten. En intuitiv och flexibel användarplattform är en viktig investering för att göra det möjligt för UCDP att behålla sin starka position på den internationella forskningsfronten.

NY ANVÄNDARPLATTFORM FÖR KONFLIKTDATA - NYA MÖJLIGHETER FÖR FORSKNINGEN' (IN14-0995:1)

Syftet med projektet var att bygga en ny användarplattform - en ny webbplats - för all data på organiserat våld i Uppsala Conflict Data Program (UCDP). UCDP-s data hade blivit så omfattande och komplexa att vi behövde hitta en lösning för en plattform anpassad för att möta behoven hos en mängd olika typer av användare att enkelt få tillgång till datan. UCDP har för närvarande totalt över 200 000 observationer av våld, olika analysenheter och ett stort antal variabler.

Projektet har i stort sett följt den ursprungliga planen, och de komponenter som beskrivs i den ursprungliga ansökan har genomförts och levererats.

Utformningen och integreringen av enskilda komponenter, liksom det sätt på vilket de opererar, justerades delvis med utgångspunkt från ett antal diskussioner med olika användare av UCDP, främst inom ramen för European Network for Conflict Research (ENCoRe), ett EU-COST-sponsrat nätverk, som samlar alla ledande dataorienterade forskningsinstitut i Europa.

En av de viktigaste förändringarna i det planerade projektet, baserat på användarnas input och användartester, gjordes utifrån slutsatsen att olika användarbehov (ibland hos samma användare) kräver olika verktyg. Vi utformade därför två separata 'usage flows' [användarflöden]. Den första är baserad på maskin-till-maskin-kommunikation i form av en komplett, toppmodern offentlig API. Den andra är mer explorativ, med fokus på en blandning av statistiska data, grafik, geografisk information och textinformation. Båda användarflödena använder samma underliggande data och kan, naturligtvis, mixas vid behov.

Sammanfattningsvis har syftet med projektet konsekvent följts under hela projekttiden och inga förändringar av det övergripande syftet har gjorts.


PROJEKTETS RESULTAT OCH ETT RESONEMANG OM DESSA


Den nya infrastrukturen, som togs i drift i april 2016, (http://ucdp.uu.se/), är nu kärnan i UCDPs interaktion med forskarsamhället, vår huvudsakliga användargrupp. Vissa komponenter återstår att göras publikt tillgängliga, däribland tre av fyra API komponenter som planeras introduceras i juli 2017, men användarplattformen är fortfarande fullt fungerande för exploration och nedladdning. Detta innebär att alla UCDP-s data är tillgängliga för allmänheten. Stora mängder data på olika analysnivåer, som tidigare var svåröverblickbara, är nu alla tillgängliga från en plats.

Som nämnts är användarplattformen uppbyggd kring två separata 'usage flows' [användarflöden]. Den första, som är baserad på maskin-till-maskin-kommunikation i form av en komplett, toppmodern offentlig API, tillåter snabb åtkomst, flexibel hantering och filtrering av stora mängder data på ett garanterat konsistent sätt. Den andra - mer undersökande, med fokus på en blandning av statistiska uppgifter, grafik, geografisk information och textinformation - tillåter utforskande av datarelationer både hierarkiskt och på samma analysnivå vilket gör det möjligt för användaren att utforska och utnyttja data bit för bit, utan att bli överväldigad av datamängderna. Båda användarflödena använder samma underliggande data och kan mixas vid behov. Detta möjliggör flexibel och obegränsad användning av datan för en mängd olika typer av användare och ändamål.

Före lanseringen i april 2016 visade UCDP användarplattformen i sin monter vid den internationella konferensen '57th Annual Convention of the International Studies Association (ISA)', 16-19 mars 2016. Det totala antalet besökare på konferensen var ca 6000 och UCDP-s monter besöktes av ett stort antal intresserade forskare som fick testa den nya webbsidan. Vi har också presenterat användarplattformen vid andra akademiska konferenser och workshops inom och utanför Sverige, liksom för andra målgrupper, inklusive gymnasier. Den nya hemsidan kommer framöver att visas vid återkommande ISA konventioner samt andra konferenser och workshops med forskare och personal från UCDP.

När det gäller mottagandet av den nya användarplattformen, så har trafiken till UCDP webbplats mer än fördubblats sedan lanseringen. Nedladdningarna av data har också nästan fördubblats. Vi förväntar oss en ännu större effekt efter slutförandet av projektet, grundat på erfarenheter från lanseringar av liknande infrastrukturer från relaterade forskningsprojekt, såsom PRIO-GRID på Peace Research Institute Oslo (PRIO). Gensvaret från användarna har varit mycket positivt när det gäller förbättrad användbarhet och datatillgång, liksom gällande visuella aspekter av webbsidan.

Projektet har också resulterat i ett fördjupat samarbete med andra datainfrastrukturer. En mer konsoliderad relation har utvecklats med 'International Conflict Research Group' vid ETH Zürich, som är värd för en dataportal (GROWup) utvecklad med EU-medel och som innehåller relaterade data inom freds- och konfliktforskning, samt ett urval av data från UCDP. I synnerhet har samarbetet fördjupats med den ansvarige utvecklaren av infrastrukturen, Luc Girardin. Samarbetet har resulterat i full kompatibilitet mellan UCDP-s data och andra relaterade data. Det finns också förutsättningar för en eller flera gemensamma fackgranskade publikationer i antingen datavetenskap eller konfliktforskningsrelaterade områden. Samarbete om både infrastruktur och forskning har också inletts med "Varieties of Democracy" (V-Dem), Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och "Quality of Government Institute" (QoG), Göteborgs universitet, två andra betydande svenska samhällsvetenskapliga datainfrastrukturer.


OFÖRUTSEDDA TEKNISKA OCH METODISKA PROBLEM

En första utmaning var att avgöra hur den nya användarplattformen skulle fungera och vilka behov den skulle behöva tillgodose. Frågan var om det skulle vara en i huvudsak användarcentrerad eller datacentrerad plattform. Inledningsvis gjordes formella användartester för att försöka etablera behov utifrån de aktuella användarnas beteende. Med tanke på metodologiska utmaningar och avancerade vetenskapliga krav förknippade med användarcentrerade standardtestverktyg som används i människa-datorinteraktionsdesign, stod det dock snart klart att dessa helt enkelt inte skulle fungera eftersom användarna själva inte var säkra på sina krav. I stället, baserat på djupintervjuer, bestämde vi oss för att vägen framåt snarare var att sätta data i fokus och att arbeta med möjliga lösningar givet mängden och komplexiteten i data. I processen har hänsyn tagits till användarnas synpunkter vilka integrerats genom hela processen.

En annan utmaning var att anpassa användarplattformen och datan för att möta olika behov hos forskare som önskar allt från öppen maskin-till-maskin-kommunikation till mobiltelefonitillgänglighet. För att lösa det har vi byggt flera åtkomstkanaler anpassade till den teknik användaren använder för att få tillgång till plattformen (d.v.s. en separat API för direkt nedladdning av data, en responsiv webbplattform för besökare som använder mobiltelefoni etc.).

En tredje utmaning var av rent teknisk natur och hade att göra med serverutrymme och serverkostnad på universitetsnivå, som var kraftigt begränsad. Vi löste det här problemet genom att välja teknik helt anpassad till universitetets val av server. Detta maximerar underhållsmöjligheterna på lång sikt, snarare än att det är den optimala tekniken för själva projektet, men som inte skulle ha varit ett ekonomiskt möjligt alternativ.


ARBETETS INTEGRERING I MYNDIGHETEN/ORGANISATIONEN SAMT HUR ARBETET KOMMER ATT FÖRAS VIDARE

Den nya användarplattformen är helt integrerad i organisationen och i drift sedan lanseringen i april 2016. Allt nuvarande och framtida arbete sker inom denna nya miljö. Det tekniska underhållet kommer att skötas av vår permanenta IT-personal, som finansieras delvis av institutionen, dels genom en permanent årligt anslag från Uppsala universitet. Vi räknar med att vi kommer att kunna upprätthålla och göra grundläggande uppgraderingar av infrastrukturen utan ytterligare finansiering under den kommande 10-årsperioden.

Den nya infrastrukturen utgör nu kärnan i UCDP-s interaktion med forskarsamhället, vår främsta användargrupp, en roll som vi bedömer kommer att fördjupas med tiden. Idealt kommer plattformen inte bara att kräva tekniskt underhåll för att fungera, utan också ständigt förbättringsarbete för att UCDP-s data, projekt och framtida samarbeten ska hålla jämna steg med utvecklingen inom forskningen. Ett exempel på framtida forskningsinitiativ som infrastrukturen har möjliggjort och som i sin tur kräver att infrastrukturen anpassas och expanderas är projektet 'Violence Early-Waring System' (ViEWS), som är del av ett ERC Advanced Grant som innehas av professor Håvard Hegre vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet (se: http://www.uu.se/en/media/news/article/?id=6434&typ=artikel&area=2&lang=en). Detta projekt fokuserar på prediktion av väpnade konflikter och nyttjar data från UCDP som en av sina viktigaste datakällor. ERC-anslaget innehåller vissa medel för att uppgradera och anpassa UCDP-systemet i linje med projektets specifika behov. Generellt sett kommer medel för den här typen av uppgraderingar - d.v.s. utöver normalt tekniskt underhåll och grundläggande uppgraderingar - att behöva säkras från andra projekt som t.ex. ViEWS, eller ansökas om separat.


NYA FORSKNINGSFRÅGOR SOM HAR GENERERATS GENOM PROJEKTET

Projektet har syftat till att ge användarvänlig tillgång till en datainfrastruktur som innehåller mycket stora mängder av olika data om organiserat våld. På så sätt minskar det radikalt begränsningarna för vilka frågeställningar som kan ställas, eller som tidigare kan ha hindrats av kostnader förknippade med datahanteringen. UCDP-s data, i all sin komplexitet - med en mängd variabler och analysnivåer - är nu tillgänglig för såväl exploration som för nedladdning. Med maskin-till-maskinanslutningen (API), finns dessutom inte längre några begränsningar för forskare att sammanlänka alla data från UCDP - eller fritt valda filtreringar - med data från andra källor.


LÄNKAR TILL EGNA WEBBSIDOR

http://ucdp.uu.se