Anna Jonsson

Nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess: en komparativ studie av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

De nationella parlamenten ansågs vara de stora vinnarna i och med Lissabonfördragets ikraftträdande. Bakgrunden till de nationella parlamentens förstärkta ställning är EU:s demokratiska underskott och försöken att "demokratisera genom att parlamentarisera". För de nationella parlamenten innebar detta bland annat att de har en skyldighet och möjlighet att granska att EU-lagstiftaren tar subsidiaritetsprincipen i beaktanden när den lagstiftar inom de områden i vilka EU och medlemsstaterna har delad lagstiftningskompetens. I september 2014 är det snart fem år sedan denna möjlighet infördes och syftet med detta projekt är att genomföra en systematisk komparativ studie och analys vad gäller; 1. på vilket sätt och när de nationella parlamenten har utnyttjat denna möjlighet, 2. effekterna på nationell konstitutionell rätt och arbetsordningen, och slutligen 3. dess effekt på lagstiftningsprocessen såväl på EU- som nationell nivå. Det saknas i dagsläget en systematisk och komparativ studie av detta slag och detta projekt avser att täcka denna lucka.

Som ett resultat av medel tilldelade av RJ för forskningsinitiering samt från VR har två internationella workshops och en konferens i Sveriges riksdag anordnats.

Den första workshopen ägde rum 4-5 september 2015. Under två dagar samlades forskare från bl. a. Italien, Storbritanninen, Belgien, Frankrike och Sverige för att presentera sin forskning om nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess med fokus på granskning av EU-lagstiftarens respekt för subsidiaritetsprincipen.

Den andra workshopen ägde rum den 22 jan. 2015 och anordnades i samarbete med SIEPS i Stockholm. Under denna dag presenterade forskare från Sverige, Tyskland, Holland och Portugal sin forskning om nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess med fokus på granskning av EU-lagstiftarens respekt för subsidiaritetsprincipen.

Den 21 jan. anordnades en konferens i riksdagen tillsammans med KU och SIEPS på temat. Konferensen var välbesökt, ca 100 deltgare och 120 anmälda. Ordf. för KU inledningstalade och därefter följde 3 paneler.

Som ett resultat av dessa workshops och konferensen kommer en antologi på temat att publiceras av Hart Publishers under 2016. Slutmanus ska lämnas till förlaget den 31 dec. 2015.

Publikationer

National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post Lisbon, eds. Anna Jonsson Cornell and Marco Goldoni, Hart Publishing 2016.

"The Swedish Riksdag as Scrutinizer of the Principle of Subsidiarity", Anna Jonsson Cornell, forthcoming in European Constitutional Law Review, 2016.