Håkan Hökerberg

Arkitektur som propaganda i 1900-talets totalitära stater. Historia och kulturarv.

Syftet med den internationella konferensen är att kartlägga och analysera retorisk arkitektur från 1900-talets totalitära regimer i Europa. Den kommer att uppmärksamma hur begreppet retorisk arkitektur defineras, om det finns arkitekturstilar som speciellt kan förknippas med totalitära styrelseskick och hur ideologisk propaganda exponeras i arkitekturen. Av intresse är hur retorisk arkitektur behandlas i numera demokratiska stater, liksom frågor som kan uppstå när sådan arkitektur upptas i det moderna kulturarvet. Konferensens ämne är tvärvetenskapligt och de medverkande företräder olika discipliner. Utgångspunkt är uppfattningen idag i Italien om den fascistiska arkitekturen men även andra europeiska stater med liknande historia, men annorlunda syn på kontroversiell arkitektur, kommer att behandlas. Syftet är att belysa konsekvenserna av de olika förhållningssätten och deras relation till historiebruk och nationell identitet. Konferensen kommer att granska processerna kring historiebruk, där nationell identitet och självbilder formas, och där även kulturarvsproduktion ingår. Forskning i olika länder om konferensens ämnesområden har varierande omfattning, inriktning och målsättningar. Konferensen ger tillfälle att ventilera de skilda synsätten och att skapa ett internationellt nätverk för att studera särskilt hur strategier kan utformas för att tydligare integrera retorisk 1900-talsarkitektur i det nationella kulturarvet och hur sådana dissonanta kulturarv kan presenteras.

Den internationella konferensen "Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes. History and Heritage" genomfördes den 16-17 april 2015 på Svenska Institutet i Rom. Konferensen hade en tvärvetenskaplig karaktär och samlade femton medverkande från ämnesområdena arkitekturhistoria, modern historia, konsthistoria, kulturantropologi, språk, klassisk arkeologi och kulturvård. Den var även öppen för åhörare som framförallt kom från andra internationella institut och akademier i Rom samt från italienska arkitektskolor.

Konferensbidragen kunde inordnas i två överordnade teman: dels arkitektur och stadsplanering i europeiska diktaturer under 1900-talet, dels historia och kulturarv, där särskilt uppmärksamhet ägnades åt historiebruk och frågan om hur ideologiskt kontroversiella byggnader och monument införlivas i stadslandskapet i numera demokratiska stater och de utmaningar som är förenade med att framställa dem som modernt kultarv. Utgångspunkt var den fascistiska arkitekturen i Italien och hur denna uppfattas i en nutida kontext. De speciella italienska förhållandena, där det fortfarande finns ett stort antal byggnadsverk som förmedlar fascistisk ideologi genom t.ex. symboler och inskriptioner, ställdes i relief till situationen i andra länder med en liknande historia men annorlunda inställning till den politiskt belastade arkitekturen. De skilda förhållningssätten, dess orsaker och konsekvenser, ventilerades också i de efterföljande diskussionerna.

De arkitekturhistoriskt inriktade bidragen på konferensen visade att arkitekturen i totalitära stater inte är en isolerad, nationell företeelse. Den påverkas av internationella influenser och ett ömsesidigt utbyte av tendenser. Att beteckna någon viss arkitekturstil som totalitär eller som ett utslag av specifika politiska förhållanden är därför en förenkling som bör undvikas. Gemensamt för diktaturstater är en medvetenhet om att arkitektur och stadsplanering är effektiva instrument att sprida och befästa regimens ideologi - men uttryckssätten varierar.

Konferensbidragen som var inriktade på historia och kulturarvsaspekter pekade bl.a. på likheter och olikheter i historieskrivningen i tidigare diktaturer. Uppgörelser med ett totalitärt förflutet har varierande intensitet och ambitioner. Särskilt intressant är hur synen på kontroversiella byggnader och monument från sådana perioder i flera fall koordineras med den historia och nationella identitet som eftersträvas, vilket ofta avgör om byggnadsverken bevaras eller rivs.

Av deltagarnas inlägg och diskussionerna framkom att arkitektur från 1900-talets totalitära stater bör betraktas som kulturarv men att dess kontroversiella karaktär kan vara ett hot mot bevarande. Utöver risken för att det försvinner eller försummas visades flera exempel på hur ideologiskt problematiskt kulturarv framställs eller exploateras på ett sätt som banaliserar dess innebörd eller att objektet isoleras från sin kontext och därför inte kan bidra till en allsidig historiebild. Flera konferensdeltagare betonade betydelsen av en tvärvetenskaplig belysning av de problemställningar som är förenade med bedömning och hantering av detta moderna kulturarv och såg därför den aktuella konferensen som ett steg i sådan riktning.

Program:
Torsdag 16 april 2015
Välkomstanförande
Kristian Göransson, Director of the Swedish Institute in Rome
Håkan Hökerberg

Session 1
Antonello Alici (Università Politecnica delle Marche, Ancona)
Giuseppe Pagano: A Critical Voice in the Italian Interwar Debate on Modern Architecture

Paolo Nicoloso (Università degli Studi di Trieste)
La memoria "fascista" della guerra e la sua eredità. Due casi: l'Ossario di Redipuglia e l'Ara Pacis di Medea

Hannah Malone (University of Cambridge, UK)
Marcello Piacentini: A Case of Controversial Heritage

Session 2
Giorgio Ciucci (Emeritus, Università degli Studi Roma Tre)
I padiglioni di Italia, Unione Sovietica e Germania alle esposizioni internazionali fra il 1925 e il 1939

Lutz Klinkhammer (Deutsches Historisches Institut in Rom)
Comparative Remarks on Fascist and Nazi Architectural Heritage in Italy and Germany

Patrick Leech (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna)
The Architecture of Totalitarian Regimes in Europe's Urban Memory (ATRIUM) as a European Cultural Route

Session 3
Manuel Blanco (Universidad Politécnica de Madrid)
The Reconstruction of Spain in the Post-War Period. The Direción General de Regiones Devastadas

Harald Bodenschatz (Technische Universität Berlin)
Berlin-Mitte: The Product of Two Dictatorships

Sonja Ifko (University of Ljubljana)
Redefining the Rhetoric of Slovene Architecture in the 1960s

Fredag 17 april 2015
Session 4
Sharon Macdonald (University of York, UK)
Endorsement Effects and Warning Potentials: Architecture from Totalitarian Eras as Heritage

Håkan Hökerberg (The Swedish Institute in Rome)
Dissonant Heritage, Historiography and National Identity

Stefan Berger (Ruhr-Universität Bochum)
National Tradition! What National Tradition? - Historiographical Debates on Fascism and Fascist Heritage in Italy and Germany, 1945 to the Present

Raffaele Giannantonio (Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti e Pescara)
Fascism vs. Urbanism: Town, New-Town, Non-Town

Valerie Higgins (The American University of Rome)
Dealing with the Fascist Legacy: How Fascist Use of the Past Influences Contemporary Archaeological Practice

Max Page (University of Massachusetts, Amherst)
The Arc of Memory and the Arc of Justice: How Memorials to European Fascism Matter

Programmet avslutades med ett gemensamt besök på utställningen "Architecture in uniform" på MAXXI - museet i Rom för samtida konst och arkitektur. Utställningen handlade om den forskning och produktivitet inom arkitektur och urbanstudier som förekom under andra världskriget.

En publikation med de medverkandes bidrag skall färdigställas med Håkan Hökerberg som redaktör. Publikationen kommer att ingå i serien "Suecoromana" som utges av Svenska Institutet i Rom.