Elsa Högberg

Modernismens intimitet

Intimitet har blivit ett centralt begrepp i 2000-talets akademiska diskurs. Inom ämnen som psykologi, ekonomi, sociologi och statsvetenskap har intimitet visats sig vara ett effektivt koncept i studier av samtida affektiva, politiska och etiska relationer. Intimitet kan alltså inte längre ses som en privat sfär skild från den sociopolitiska verkligheten; det intima är tvärtom en mötespunkt för det publika och privata. Med tanke på att flera av dessa samband kan härledas till 1900-talets första decennier är det slående att intimitet i dess nutida betydelse endast har börjat undersökas av forskare inom den litterära modernismen. Symposiet "Modernismens intimitet" skapar ett forum för diskussion kring intimitet som en ännu understuderad dimension av den modernistiska estetiken. Därigenom uppmärksammar symposiet de radikalt nya formerna av intima relationer som problematiseras i modernistiska texter. Deltagarna belyser dessa relationers historiska framväxt och estetiska uttryck i kontaktzonen mellan det egalitära och totalitära, radikala och reaktionära. Som symposiets engelska titel "Intimate Modernism" antyder undersöks även resonanser av modernismens intimitet i vår egen tid. Symposiet organiseras av Engelska institutionen vid Uppsala universitet och the School of Critical Studies, University of Glasgow.

Intimitet har blivit ett centralt begrepp i 2000-talets akademiska diskurs. Inom diverse ämnen har intimitet visats sig vara ett effektivt koncept i studier av affektiva, politiska och etiska relationer. Intimitet kan alltså inte längre ses som en privat sfär skild från den sociopolitiska verkligheten; det intima är tvärtom en mötespunkt för det publika och privata. Flera av dessa samband kan härledas till 1900-talets första decennier, och dessa kopplingar stod i fokus under symposiet "Modernismens intimitet" (29-31 oktober 2015), vilket arrangerades av Engelska institutionen (Uppsala universitet) i samarbete med the Department of English Literature vid University of Glasgow. Symposiet var avsett som ett forum för diskussion kring intimitet som en vital dimension i modernistiska praktiker, såväl estetiska som sociala. Därigenom uppmärksammade symposiet de radikalt nya formerna av intima relationer som problematiseras i modernistiska texter. Som symposiets engelska titel "Intimate Modernism" antyder undersöktes även resonanser av modernismens intimitet i vår egen tid.

De 19 talarna från universitet i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA presenterade banbrytande forskning kring modernistiska författare och konstnärers upplevelser och skildringar av intimitet. Publiken utgjordes av 25 konferensdeltagare från ett flertal svenska universitet (Uppsala, Stockholm, Göteborg, Halmstad). Under presentationer med livlig efterföljande diskussion undersökte deltagarna de kontexter och händelser samt den estetiska utveckling som initierade framväxten av nya former av intimitet under det tidiga 1900-talet. Jesse Wolfe höll den första presentationen, där han behandlade fortlevandet av modernismens intimitet i alla dess motsägelsefulla former. Hans föredrag följdes av en session kring kvinnlig orgasm, erotisk intimitet och samkönat begär i modernistiska texter (Laura Frost och Axel Englund). Sanja Bahun och Lyndsey Stonebridge talade kring oroande former av intimitet och intimitetens gränser, med fokus på modernistiska författares möten med hemlöshet och humanitär kris. Jessica Berman och Claire Davison berörde upplösningen av det brittiska imperiet och dess klasshierarkier via de transnationella, intima relationer som uppstod genom radiosändning. Därefter följde en session kring Virginia Woolf och ytterligare en kring Bloomsbury-gruppen; dessa paneldiskussioner behandlade intimitet i samband med läsandets faror och den fiktiva skissen som konstform (Judith Allen och Amy Bromley), samt religion och djurvärlden (Todd Avery och Derek Ryan). Den sista dagen började med en session kring den modernistiska dagbokens interioritet och lyssnandets intima etik (Laura Marcus och Anna Watz). Jane Goldman och Bryony Randall talade därefter kring de historiskt nya formerna av intimitet mellan kvinnor som möjliggjordes, i litteraturen och livet utanför, när den patriarkaliska och genusstyrda åtskillnaden av privat och publikt började brytas ner. Marius Hentea and Mia Spiro höll föredrag kring intimitet och avant-gardekonst, med betoning på Dada-tidskrifter och judisk teater. Slutligen behandlade Lisa Siraganian modern kärlek och begreppet "corporate personhood", medan Justus Nieland visade hur information och design skapade de intima former som definierar filmkonsten efter andra världskriget. Ett förslag till en samlingsvolym baserad på konferensföredragen kommer att skickas in till Edinburgh University Press under 2016.


Program

Torsdag 29 oktober

14.00-15.20
Coco Norén, Dean of the Faculty of Languages (Uppsala University), Welcome and opening remarks
Elsa Högberg (Uppsala and Glasgow Universities), Introduction
Jesse Wolfe (California State University, Stanislaus), What We Talk about When We Talk about Intimacy

15.40-17.00
Laura Frost (The New School, New York), Stories of O: Feminism, Modernism, Pleasure
Axel Englund (Stockholm University), Corps Sonores: Chamber Music and Erotic Intimacy in Proust


Fredag 30 oktober

09.30-10.50
Sanja Bahun (University of Essex), 'Selective/ perspective': Mina Loy, the Homeless, and the Economy of Discomfort
Lyndsey Stonebridge (University of East Anglia), Beckett's Sad Stories: Intimacy, Identification and Humanitarian Reason in 1946

11.10-12.30
Jessica Berman (University of Maryland, Baltimore County), Radio Relations and Transnational Listening
Claire Davison (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle), Overlapping Intimacies: Russian Fever, Domestic Morale and the BBC Home Service 1941-45

14.00-15.20
Judith Allen (University of Pennsylvania), Virginia Woolf: The Dangers of Reading
Amy Bromley (University of Glasgow), Immediately Intimate: Virginia Woolf's Monday or Tuesday as Sketchbook

15.40-17.00
Todd Avery (University of Massachusetts Lowell), The Crux of the Matter: Bloomsbury, Intimacy, Religion
Derek Ryan (University of Kent), Turning Back: Creaturely Relations in David Garnett's A Man in the Zoo


Lördag 31 oktober

09.30-10.50
Laura Marcus (Oxford University), The Intimacies of the Modernist Diary
Anna Watz (Linköping University), Leonora Carrington's Poetics of Listening

11.10-12.30
Jane Goldman (University of Glasgow), 'Chloe liked Olivia': Woolf's Laboratory of Intimacy
Bryony Randall (University of Glasgow), 'Angles and surfaces declared themselves intimately': Living at Close Quarters in Dorothy Richardson's The Trap

13.30-14.50
Marius Hentea (University of Gothenburg), 'Je me trouve très sympathique': Dada Intimacies
Mia Spiro (University of Glasgow), Between Two Worlds: Avant-Garde Yiddish Theatre's The Dybbuk and Its Adaptations

15.10-16.30
Lisa Siraganian (Southern Methodist University), Feeling Modern Love Like a Corporate Person
Justus Nieland (Michigan State University), Intimacy by Design: An Eames Primer