Vera Vicenzotti

Idéer på väg: "travelling theory", översättning och performativitet

Workshopen "Idéer på väg" kommer att samla forskare från olika länder och olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med workshopen är att utforska de metodologiska och epistemologiska konsekvenserna av de senaste årens paradigmatiska skifte i förståelsen av idéers mobilitet och översättningens roll. I enlighet med detta nya synsätt uppmärksammas hur sociala och politiska idéer formas av de platser, skeenden, discipliner, kulturer och språk genom vilka utbytet av idéer sker.
Workshopen syftar till att diskutera antagandet att en fruktbar förståelse av idéernas mobilitet kräver en performativ förståelse av översättandets roll i vid bemärkelse, det vill säga hur ett begrepp faktiskt förflyttas och de faktiska mötena mellan olika personer, betydelsen av artikuleringar, artefakter, etc. Workshopen bjuder i sig på ett sådant möte, vilket möjliggör ett ömsesidigt lärande. Vi kommer att utforska det centrala begreppet översättning och "travelling theory" och deras potential för att gå bortom traditionella förståelser av kulturella identiteter som på förhand givna (statiska) enheter, till förmån för en förståelse av kulturella artefakter och företeelser som resultat av utbyten, diskurser och ömsesidig inverkan. Workshopen kommer bland annat att resultera i ett temanummer i en internationell vetenskaplig tidskrift. Därutöver är det vår målsättning att workshopen kommer att resultera i gemensamma forskningsprojekt.

Det finansiella stödet från Riksbankens Jubileumsfond har möjliggjort en tvärvetenskaplig och internationell workshop: Ideas on the move: Travelling theory, translation, and performativity. Evenemanget hölls i SLU i Alnarp och i Malmö den 2 - 4 september 2015. Nio forskare från så skilda ämnen som internationella relationer, geografi, filosofi, engelska, språklig antropologi och landskapsarkitektur, hade en aktiv roll i workshopen med egna inlägg. Totalt gavs åtta presentationer, som på olika sätt utforskade metodologiska och epistemologiska följder av de senaste årens forskning om mobilitet och översättning, i synnerhet hur det påverkar förståelsen av hur idéer översätts mellan olika platser, tider, discipliner, kulturer och språk (se vidhäftat program).

Samtliga deltagare visade ett intresse av ett fortsatt samarbete och dialog, i ett första steg genom att vidareutveckla deras paper för ett temanummer i en internationell, fackgranskad tidskrift, t ex Translation Studies, eller Cultural Geographies, med Hartmut Behr och Vera Vicenzotti (ansökande) som temaredaktörer.
Samtliga (vidareutvecklade) paper kommer att skickas till alla deltagare i slutet av augusti 2016, för att därefter kommenteras av de andra deltagarna. Artiklarna skall vara färdiga för att skickas in till tidskriften i mitten av september. I ett andra steg (troligen i samband med en uppföljande workshop) kommer vi att sondera möjligheterna för en gemensam ansökan för ett större forskningsprojekt.

I samband med worskhopens diskussioner vidareutvecklades den gemensamma preliminära forskningsfrågan. Den reviderade forskningsfrågan syftar till att (1) få en mer heltäckande bild av state of the art, (2) vägleda författarna i revisionen av artiklarna, för att garantera en sammanhängande gemensam publikation av god kvalitet.
"Finns det en ontologisk, epistemologisk, metodologisk och/eller etisk motsättning mellan betonandet av kontexten och idéerna om föränderlighet, resande, mobilitet och översättning? Vari består i så fall motsättningarna, och hur kan (eller gör) det politiska, sociala, kulturella, språkliga, geografiska, fiktiva, eller arkitektoniska "subjektet" (individuellt eller kollektivt) förhandla eller agera denna motsättning?


Program

Onsdag, 02 september 2015
19:30 Informell träff och middag på Bierhaus (Drottninggatan 36, Malmö) för de som anlänt i god tid till Malmö.


Torsdag, 03 september 2015

09:00-10:00 Välkomna, presentation av deltagarna
10:00-10:20 Inledning (Hartmut Behr & Vera Vicenzotti)
10:25-11:35 Avril Maddrell:
Translating pilgrimage: a feminist reading of contemporary sacred mobilities
11:35-12:45 Felix Rösch:
The Road: International Relations' Neglected Space for Establishing Tacit Knowledge in a Globalized World
12:45-13:45 Lunch
13:45-14:55 Vera Vicenzotti:
Translating (in) landscape architecture
14:55-15:15 Fika
15:15-16:25 Lingbo Shangguan:
The Politics of Translation: International Relations in the Third Space
16:30-17:45 Sammanfattning av dagen
From 19:30 Middag för deltagarna på restaurang Moccasin (Fersens Väg 14, Malmö)


Fredag, 04 september 2015

09:00-10:15 Arienne Dwyer:
Migrating narratives, migrating ideologies
10:15-11:30 Simon Cooke:
Literature, Modernity, and Mobility
11:30-11:45 Fika
11:45-13:00 Thomas Kirchhoff:
'Resilience': the transfer of a concept among disciplines
13:00-14:30 Lunch
14:30-15:40 Hartmut Behr:
Translation, Transformativity, and the Question of Beginnings.
The Encounter with "the Other"
15:45-16:00 Fika
16:00-17:30 Sammanfattning av dagen
From 19:30 Informell uppsummering av workshopen, och middag, på restaurang Siesta (Hjorttackegatan 1, Malmö)