Christian Mühlenbock

Ancient Cyprus today: Museum Collections and new research approaches to the archaeology of Cyprus

Medelhavsmuseet i Stockholm har den största och mest väldokumenterade Cypernsamlingen i världen utanför Cypern. Museet strävar ständigt efter att uppdatera kunskapen om våra samlingar. Den föreslagna konferensen, med absolut tonvikt på Cyperns Brons och järnålder, är ett led i att systematisera en kunskapsuppbyggnad som är internationellt förankrad och långsiktig. Som annan del i det långsiktiga arbetet har vi också lagt särskild vikt vid att bjuda in och engagera unga svenska och utländska forskare. Framförallt med tanke på att bidra till att forskningen kring Cypern förblir stark och dynamisk även i framtiden. Omkring 50 inbjudna forskare från några av världens mest framstående forskningsinstitutioner kommer att delta på konferensen. De inbjudna forskarna på plats skall kunna studera museets samlingar för framtida projekt. Därutöver är tanken att de inbjudna gästerna skall utgöra grunden till framtida svenska och internationella forskningsprojekt där museet skall utgöra en självklar partner. På så sätt hoppas vi att kunskapen som genereras från föreslagna konferens kommer att få betydelse i forskningssamhället, för museets personal och för den bredare allmänheten.

Bidraget från Riksbankens Jubileumsfond användes till att finansiera konferensen: Ancient Cyprus today: Museum collections and New research Approaches to the Archaeology of Cyprus.
Konferensen ägde rum på Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet I Stockholm och mellan den 25-27 april 2015. I konferensen deltog 48 inbjudna talare plus ett stort antal århörare, främst från Svenska Universitet och högskolor. Konferensens deltagare kom från 14 länder och 40 institutioner varav flera från världens mest framstående forskningsmiljöer för forskning på Cyperns Brons- och Järnålder. En stor del av konferensens deltagare var yngre framstående forskare vilket också var mycket glädjande.
I första hand presenterades forskning kring konferensens huvudtema, Cyperns brons och järnålder, men också från Hellenistisk och Romartid.
En session ägnades åt äldre museala samlingar i USA, Cypern, Sverige, Storbritannien och Tyskland.
Ett par sessioner ägnades åt pågående arkeologiska projekt såsom: the New Swedish Cyprus Expedition i Hala Sultan Tekke, Nea Paphos Projektet, KAMBE projektet, The Amathous Project för att nämna några exempel. Här presenterades i allmänhet resultat från de senaste årens grävningar på Cypern.
I andra fall presenterades forskning på redan utgrävt material som nu re-vitaliserats med stöd av nya teoretiska modeller och nya naturvetenskapliga metoder. Exempelvis: The Ajia Irini Project vid Medelhavsmuseet och Lapithos: revisited vid Sydney University.
Några presentationer var mer teoretiskt orienterade och fokuserade på begränsade företeelser inom forskningen såsom exempelvis spelpraktiker under bronsåldern och kejsarporträtt på Cypern under Hellenistisk tid.
Sammantaget blev konferensen en mycket betydelsefull uppsummering av forskningsläget på Cypriotisk arkeologi och tidiga historia. Vi fick också möjlighet, att för första gången presentera, The Ajia Irini Project, ett forskningsprojekt finansierat av RJ, Kungliga Vitterhetsakademien och The Leventis Foundation, inför en internationell publik. Projektet blev mycket väl mottaget och vi erhöll många värdefulla synpunkter inför projektets slutfas.
Konferensen internationella karaktär genererade många nya forskningsnätverk, i första hand relaterade till de fantastiska Cypernsamlingarna i Stockholm.
Konferensbidragen till: Ancient Cyprus today: Museum collections and New research Approaches to the Archaeology of Cyprus kommer att publiceras i Studies in Mediterranean Archaeology (Paul Åströms förlag, Jonsered) i April 2016.
Därmed kan vi konstatera att konferensen, med råge, uppfyllde ansökans målsättningar.