Eva Georgii-Hemming

Konstnär eller forskare? Tradition eller innovation? Om musikerutbildning i förändring.

Högre musikutbildning i Europa står inför tuffa utmaningar. Kravet på anställningsbarhet innebär att högre musikutbildning förväntas utbilda kompetenta musiker som, å ena sidan, kan bära traditioner och, å andra sidan, är entreprenörer som kan driva ett mindre företag. Högre musikutbildning utmanas därtill av akademisering och förändringar i samhällets musikliv. För att realisera de nya akademiska uppgifterna måste musikinstitutioner stimulera forskning inom ramen för konstnärlig praktik. En komplex väv av frågor uppstår: konstnärlig praktik kontra vetenskaplig forskning; samhällsrelevans kontra konstens autonomi. Detta leder till starka diskussioner som utmärks av motstridiga åsikter.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur processer av akademisering påverkar musikerutbildningar i Europa. För att uppnå syftet utforskar projektet skilda uppfattningar om musikers kompetens och mandat i samhället. Empirin baseras på officiella dokument samt intervjuer med institutionsledare och lärare i Sverige, Norge och Tyskland. För att analysera vilka föreställningar om musikeryrket, kompetens och forskning som förhandlas och omförhandlas, kombinerar vi diskursanalys med professionsteorier. Analyserna utförs mot bakgrund av olika traditioner, värderingar och institutioner. På detta sätt har vi möjlighet att jämföra motsättningar, likheter och skillnader på institutionell, nationell och internationell nivå.